Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2496. Splošni akt o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja, stran 7462.

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L OŠ N I A K T
o vsebini in obliki vloge za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje predpisuje vsebino in obliko vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu oz njegovi prilogi, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Blok številk je del določenega območja oštevilčenja, ki je nedeljen in določen s prvo in zadnjo številko.
3. Enotna evropska številka je harmonizirana številka skrajšanega izbiranja, katere uporaba izhaja iz predpisov Evropske Komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) oziroma Konference evropskih uprav za pošto in telekomunikacije (v nadaljnjem besedilu: CEPT).
4. Enotni evropski blok številk je harmoniziran blok številk skrajšanega izbiranja, katerega uporaba izhaja iz predpisov Komisije oziroma CEPT.
5. Medkrajevna koda (TC) je posebna oblika nacionalne smerne kode (NDC), ki ima geografski pomen in določa geografsko območje, v katerem se nahaja omrežna priključna točka.
6. Nacionalna smerna koda (NDC) je števka ali kombinacija več števk (brez kakršnekoli predpone), ki enolično določajo geografsko območje v državi oziroma javno komunikacijsko omrežje ali storitev.
7. Nacionalna (značilna) številka (N(S)N) je tisti del številke, ki sledi kodi države (CC), in je sestavljena iz nacionalne smerne kode (NDC) in številke naročnika.
8. Priporočila ITU-T so priporočila s področja telekomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU.
9. Številke brezplačnih storitev so negeografske številke, pri katerih je klic brezplačen za kličočega, vse stroške, povezane s klicem, pa plača klicani.
10. Številke premijskih storitev so negeografske številke, pri katerih je klic dražji od običajnih klicev, da se pokrijejo stroški, ki jih imata klicani in operater pri zagotavljanju te storitve.
11. Številke skrajšanega izbiranja so tri-, štiri-, pet- ali šestmestne številke, namenjene enotnim evropskim številkam, številkam za klice v sili, številkam za dostop do specifičnih nekomercialnih storitev operaterjev in številkam za dostop do posebnih storitev oziroma služb javnega pomena.
12. Identifikacijska koda podatkovnega omrežja (DNIC) je koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T X.121 določa določeno javno podatkovno omrežje.
13. Koda mednarodne signalizacijske točke (ISPC) je koda signalizacijske točke, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.708.
14. Koda mobilnega omrežja (MNC) je koda, ki določa mobilno omrežje v skladu s priporočilom ITU-T E.212.
15. Koda nacionalne signalizacijske točke (DPC, OPC) je koda, določena v skladu s priporočilom ITU-T Q.704.
16. Koda nestandardne opreme je binarna koda, ki v skladu s priporočilom ITU-T T.35 določa nestandardno opremo za potrebe identifikacije proizvodov s področja prenosa govora preko paketnih omrežij v skladu s priporočilom ITU-T H.323.
17. Številka izdajateljeve oznake (IIN) je oznaka, določena v priporočilu ITU-T E.118, ki je potrebna pri obračunavanju.
18. Usmerjalne kode 98MN so kode, namenjene za potrebe usmerjanja pri izvedbi prenosljivosti številk.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1, če iz besedila tega splošnega akta ne izhaja drugače.
3. člen
(vsebina vloge)
(1) Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja lahko vloži operater, druga fizična ali pravna oseba pa le, če lahko dokaže, da elemente oštevilčenja potrebuje za opravljanje dejavnosti, ki je v javnem interesu, kakor je določeno v področni zakonodaji ali predpisih EU, ki se nanašajo na elemente oštevilčenja.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke, ki jih agencija potrebuje za vodenje uradne evidence imetnikov odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja in za nadzor uporabe elementov oštevilčenja, in sicer:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe,
2. firmo, sedež, davčno številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe,
3. dokaze o tem, da je vlagatelj upravičen do dodelitve elementov oštevilčenja,
4. podatke o vrsti, količini in namenu uporabe elementov oštevilčenja, ki jih želi dobiti,
5. projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta, če vlagatelj zahteva večji blok številk,
6. utemeljitve, na podlagi katerih vlagatelj dokazuje, da bo dodeljena količina elementov oštevilčenja v treh letih uporabljena in podatke o tem, kolikšen delež že dodeljenih elementov oštevilčenja zahtevane vrste je že uporabljenih (aktivnih).
4. člen
(obrazec)
(1) Vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja je potrebno vložiti na naslov agencije na predpisanem obrazcu »Obrazec za vlogo za izdajo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja oziroma o vračilu neuporabljenih elementov oštevilčenja« v katerem je potrebno izpolniti tista okenca, ki se nanašajo na elemente oštevilčenja, ki jih vlagatelj želi pridobiti oziroma vrniti, ostala okenca pa se zbriše.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je del in priloga tega splošnega akta ter je objavljen tudi na spletni strani agencije oziroma se ga lahko pridobi v prostorih agencije.
(3) Kadar vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 71. člena zakona predlaga spremembo odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja zaradi vračila že dodeljenih a neuporabljenih elementov oštevilčenja, smiselno uporabi isti obrazec, s tem, da na njem posebej označi da gre za vračilo.
(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero vlagatelj jamči, da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu, resnični in popolni.
(5) Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba poslati agenciji priporočeno po pošti.
Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take navede vlagatelj navede v vlogi.
5. člen
(priloge)
(1) Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 4. člena tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da je vlogo vložila pooblaščena oseba.
(2) Če vlagatelj zahteva večji blok številk, kakor to določa »Splošni akt o velikosti številskih blokov za pridobitev katerih je treba vlogi priložiti projekt«, je treba vlogi priložiti projekt, ki vsebuje načrt o oceni potreb za prihodnja tri leta.
Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take navede operater v obvestilu.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-39/2013/6
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0110
po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti