Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2494. Splošni akt o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe, stran 7461.

Na podlagi drugega odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o obliki in načinu objave obvestila o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt natančneje določa obliko in način objave obvestila iz drugega odstavka 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) o spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1.
3. člen
(pogoji iz naročniške pogodbe)
Za potrebe tega splošnega akta pogoji iz naročniške pogodbe poleg splošnih pogojev poslovanja operaterja, cenika, obsega in kakovosti storitev, ki so predmet naročniške pogodbe, obsegajo tudi vse ostale pogoje naročniške pogodbe, določene v prvem odstavku 129. člena ZEKom-1.
4. člen
(način obvestila)
(1) Operater mora naročnike o vsaki spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb.
(2) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora operater, upoštevaje rok iz prejšnjega odstavka, objaviti na vidnem mestu na svoji spletni strani in v svojih poslovalnicah.
(3) Ne glede na določbo iz prvega in drugega odstavka, mora operater pred uveljavitvijo spremembe naročnike obvestiti tudi s pisnim obvestilom.
(4) Šteje se, da je operater obveznost iz prejšnjega odstavka izpolnil, če je naročniku pisno obvestilo posredoval skupaj z računom za opravljene storitve vsaj enkrat v časovnem obdobju iz prvega odstavka tega člena. V primeru, ko operater račune naročnikom pošilja po elektronski poti, je lahko pisno obvestilo o nameravani spremembi pogojev iz naročniške pogodbe vsebovano v elektronskem računu.
(5) Naročnike, ki jim operater ne pošilja računov v pisni obliki (npr. predplačniška pogodbena razmerja), lahko operater namesto pisnega obvestila, o spremembi pogojev iz naročniške pogodbe obvesti tudi tako, da jim v roku iz prvega odstavka tega člena pošlje SMS sporočilo, v katerem jih opozori na spremembo in navede neposredno elektronsko povezavo do objavljene spremembe na svoji spletni strani.
5. člen
(oblika obvestila)
(1) Obvestilo mora vsebovati natančno in jasno navedbo spremembe pogojev iz naročniške pogodbe ter navedbo, s katerim dnem bo sprememba pogojev pričela veljati.
(2) Poleg navedbe, v katerem delu se posamezno pogodbeno določila spreminja, mora operater zagotoviti tudi prečiščeno različico besedila pogodbenega določila (npr. člena ali odstavka člena), ki se spreminja.
(3) Razen v primerih, ko je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, nujna zaradi uskladitve z ZEKom-1 oziroma na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti, mora obvestilo vsebovati navedbo, da imajo naročniki v istem roku, to je do uveljavitve spremembe, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni pravico odstopiti od naročniške pogodbe, v kolikor se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.
(4) V obvestilu morajo biti navedene možnosti, ki jih imajo naročniki v primeru odstopa od naročniške pogodbe skladno z določili četrtega odstavka 129. člena ZEKom-1.
(5) Obvestilo mora vsebovati tudi navedbo, da lahko za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo naročniki pokličejo na operaterjevo brezplačno telefonsko številko za pomoč uporabnikom ali se obrnejo na zaposlene v poslovnih enotah operaterja.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-29/2013/7
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EVA 2013-3330-0125
po pooblastilu št. 0202-1/2013/10 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti