Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2492. Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke, stran 7458.

Na podlagi petega odstavka 102. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije:
S P L O Š N I A K T
o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke
1. člen
(vsebina akta)
Ta splošni akt podrobneje določa elemente, ki jih mora vsebovati vzorčna ponudba za dostop do fizične omrežne infrastrukture vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom na fiksni lokaciji (v nadaljevanju: vzorčna ponudba), ki jo morajo v skladu s 102. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) objaviti operaterji s pomembno tržno močjo na tem upoštevnem trgu.
2. člen
(pomen izrazov)
Pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Krajevna podzanka pomeni delno krajevno zanko, ki povezuje omrežno priključno točko v prostorih naročnika s koncentracijsko točko ali določeno vmesno dostopovno točko v javnem elektronskem komunikacijskem omrežju.
3. Razvezan dostop do krajevne zanke pomeni povsem razvezan dostop do krajevne zanke in sodostop do krajevne zanke, pri čemer ni potrebna sprememba lastništva krajevne zanke.
4. Povsem razvezan dostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke zavezanca, z odobritvijo uporabe celotne zmogljivosti omrežne infrastrukture.
5. Sodostop do krajevne zanke pomeni zagotovitev dostopa upravičencu do krajevne zanke ali krajevne podzanke zavezanca, ki omogoča uporabo določenega dela zmogljivosti omrežne infrastrukture, kot je na primer del frekvence ali ekvivalenta.
6. Skupna lokacija je skupna uporaba objektov oziroma zagotavljanje fizičnega prostora in tehničnih zmogljivosti potrebnih za primerno namestitev in povezavo ustrezne opreme upravičenca.
7. Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki izvaja elektronske komunikacijske storitve v skladu z zakonom in želi razvezan dostop do krajevne zanke oziroma skupno lokacijo.
8. Vzorčna ponudba predstavlja na transparenten način objavljene splošne pogoje za dostop do omrežja operaterja s pomembno tržno močjo, ki morajo biti za vse operaterje enaki in nediskriminatorni.
9. Zavezanec je operater s pomembno tržno močjo, ki mu je v skladu s 105. členom zakona naložena obveznost dopustitve operaterskega dostopa do krajevne zanke ter obveznost zagotavljanja preglednosti v skladu s 102. členom zakona.
Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(elementi vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba, ki jo sestavi zavezanec, mora vsebovati najmanj:
1. pogoje in informacije za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke,
2. pogoje in informacije za skupno lokacijo,
3. pogoje za dostop do informacij v zvezi z razvezanim dostopom do krajevne zanke in podzanke oziroma skupno lokacijo,
4. splošne pogoje v zvezi z razvezanim dostopom do krajevne zanke in podzanke oziroma skupno lokacijo,
5. pogoje, razčlenjene v skladu z odločbo o določitvi operaterja s pomembno tržno močjo na določenem upoštevnem trgu.
4. člen
(pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke)
Pogoji in informacije za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke so najmanj:
1. pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke (povsem razvezan dostop ali sodostop),
2. kjer je primerno, pogoji za dostop do jaškov, kanalizacije ter neosvetljenih optičnih vlaken (dark fibre) za potrebe upravičencev za gradnjo njihovega lastnega omrežja in dostopa do podzanke,
3. kjer je primerno, informacije v zvezi z lokacijo jaškov, kanalizacije in neosvetljenih optičnih vlaken in razpoložljivo kapaciteto v jaških in kanalizaciji,
4. kjer je primerno, informacije v zvezi z lokacijami fizičnega dostopa, vključno s priključnimi omaricami in delilniki, razpoložljivostjo krajevnih zank, podzank in agregacijskega dela omrežja v določenih delih dostopovnega omrežja,
5. tehnični pogoji v zvezi z dostopom in uporabo krajevnih zank in podzank, vključno s tehničnimi značilnostmi bakrenega posukanega para in/ali optike in/ali enakovredne infrastrukture, delilnikov in pripadajočih zmogljivosti in, kjer je ustrezno, tehnične pogoje v zvezi z dostopom do jaškov in kanalizacije,
6. postopki za naročilo in zagotavljanje razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke ter omejitve uporabe,
7. pogoji, ki so opredeljeni z vsakokratno odločbo o določitvi operaterja s pomembno tržno močjo na določenem upoštevnem trgu.
5. člen
(pogoji za skupno lokacijo)
Pogoji in informacije za skupno lokacijo so:
1. Informacije o obstoječih prostorih, v katerih zavezanec zagotavlja skupno lokacijo ter o načrtovanih posodobitvah teh prostorov,
2. oblike skupne lokacije (na primer: fizična skupna lokacija ali oddaljena skupna lokacija ali virtualna skupna lokacija),
3. značilnosti opreme ter možne omejitve za opremo, ki je lahko na skupni lokaciji,
4. ukrepi, ki jih zahteva zavezanec za zagotovitev varnosti na svoji lokaciji,
5. pogoji za dostopanje uslužbencev upravičenca,
6. varnostni standardi,
7. pravila za razdelitev prostora, če je prostor za skupno lokacijo omejen,
8. pogoji za ogled lokacij s strani upravičenca, kjer je možna fizična skupna lokacija ali kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja zmogljivosti,
9. pogoji, ki so opredeljeni z vsakokratno odločbo o določitvi operaterja s pomembno tržno močjo na določenem upoštevnem trgu.
6. člen
(dostop do informacij)
V vzorčni ponudbi morajo biti navedeni pogoji za dostop do informacij zavezanca, njegovega informacijskega sistema ali podatkovnih baz za rezervacijo, zagotavljanje, naročanje, vzdrževanje in servisiranje ter zaračunavanje elementov iz tretjega člena tega splošnega akta.
7. člen
(splošni pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke oziroma skupno lokacijo)
Splošni pogoji za razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke oziroma skupno lokacijo morajo vsebovati najmanj:
1. Rok za odgovor upravičencu na zahtevo elementov iz tretjega člena tega splošnega akta,
2. pogoje za zavrnitev ali prekinitev elementov iz tretjega člena tega splošnega akta v primeru, če je ogrožena varnost obratovanja ali celovitost zavezančevega omrežja,
3. določbe o nivoju zagotavljanja storitev, odpravljanju napak in vzpostavljanju normalnega nivoja storitev ter parametrih kakovosti storitev,
4. standardne pogoje za sklenitev pogodbe, vključno z morebitnimi odškodninami oziroma pogodbenimi kaznimi za kršitve dogovorjenih rokov,
5. cene ali metode za izračun cen za vsako lastnost, funkcijo in zmogljivost, po posameznih elementih storitve.
8. člen
(razčlenjenost vzorčne ponudbe)
Vzorčna ponudba se šteje za dovolj razčlenjeno takrat, ko upravičencem ni potrebno plačati za elemente omrežja ali zmogljivosti, ki niso nujno potrebne za zagotavljanje njihovih storitev in mora vsebovati elemente ponudbe, z njimi povezane pogoje in cene.
9. člen
(enako obravnavanje)
Zavezanec mora upravičencem, ki zahtevajo dostop do elementov iz tretjega člena tega splošnega akta, ponuditi enake zmogljivosti, kot jih ima za zagotavljanje svojih storitev ali storitev svojih hčerinskih ali partnerskih podjetij in to pod enakimi pogoji in v enakem času.
10. člen
(objava vzorčne ponudbe in dostavljanje podatkov)
Zavezanec je dolžan vzorčno ponudbo na primernem mestu objaviti na svojih spletnih straneh.
O objavi vzorčne ponudbe ter o vseh njenih spremembah in dopolnitvah mora zavezanec obvestiti agencijo in vse operaterje, s katerimi ima sklenjene pogodbe na podlagi vzorčne ponudbe iz 3. člena tega splošnega akta, najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb.
Agencija lahko zahteva od zavezanca, da ji dostavi vse podatke potrebne za izvajanje tega splošnega akta.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o elementih vzorčne ponudbe za razvezan dostop do krajevne zanke (Uradni list RS, št. 96/04).
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-7/2013/11
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0129
po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti