Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2488. Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev, stran 7433.

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena in 200. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev
1. člen
(vsebina)
(1) Ta splošni akt podrobneje določa vsebino in obliko obvestila o začetku, spremembi ali prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev ter vsebino prilog, ki jih je treba priložiti obvestilu.
(2) Ta splošni akt določa tudi obliko in vsebino potrdila o vpisu v uradno evidenco.
2. člen
(pojmi)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. Geografsko območje zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je geografsko območje statističnih regij Republike Slovenije določeno s standardno klasifikacijo teritorialnih enot skladno z zakonom, ki ureja področje državne statistike.
3. Predvideni datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je datum s katerim bo operater začel ali prenehal z zagotavljanjem javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanjem javnih komunikacijskih storitev ali datum s katerim bo operater uveljavil spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev.
(2) Ostali pojmi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen kot je določen v zakonu.
3. člen
(obrazci)
(1) Pred začetkom ali spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev mora operater obvestiti agencijo na obrazcu »Obrazec za obvestilo o zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev«.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka tega člena je del in priloga tega splošnega akta ter je objavljen tudi na spletni strani agencije oziroma se ga lahko pridobi v prostorih agencije.
(3) Najmanj 90 dni pred predvidenim prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev je operater dolžan obvestiti Agencijo v pisni obliki na obrazcu iz prvega odstavka tega člena. Operater mora v tem primeru opisati tudi način zagotavljanja trajne in varne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno z 162. do 169. členom zakona (XIII. poglavje zakona), zlasti pa navesti, kje bo tako hranjeno gradivo dostopno. V zvezi z načinom in pogoji hrambe se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
(4) Obrazec vsebuje tudi izjavo, s katero operater jamči, da so podatki, ki jih je navedel v obvestilu resnični in popolni.
4. člen
(podatki)
S pomočjo obrazca iz prvega odstavka prejšnjega člena agencija pridobi naslednje podatke:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe;
2. firmo, sedež, davčno številko, matično številko, registrsko številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe;
3. kratek opis javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev, ki vsebuje tudi opis značilnih fizičnih (tehničnih) in okoljskih lastnosti omrežij in naprav ter način njihove izvedbe;
4. predviden datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev;
5. podatke o kontaktni osebi za splošne podatke o omrežjih in storitvah in kontaktni osebi za izpolnjevanje vprašalnikov, s kontaktno telefonsko številko in elektronskim naslovom;
6. podatke o elektronski pošti zakonitega zastopnika.
5. člen
(priloge)
Izpolnjenemu obrazcu iz prvega odstavka 3. člena tega splošnega akta je treba priložiti pooblastilo v primeru, da je vlogo vložila pooblaščena oseba.
Ustrezno izpolnjen obrazec vključno s prilogami je treba poslati agenciji priporočeno po pošti.
Agencija zagotavlja zaupnost podatkov, ki jih kot take navede operater v obvestilu.
6. člen
(vpis v uradno evidenco)
Agencija v sedmih dneh po prejemu popolnega obvestila vpiše operaterja v uradno evidenco, mu dodeli vpisno številko in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v uradno evidenco.
7. člen
(potrdilo o vpisu v uradno evidenco)
(1) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco ni upravni akt in vsebuje izpis stanja operaterja kot je razviden iz uradne evidence in ga agencija izda po prejetju obvestila.
(2) Potrdilo o vpisu v uradno evidenco vsebuje:
1. ime, naslov in davčno številko za fizične osebe;
2. firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika za pravne osebe;
3. podatke o javnih komunikacijskih omrežjih, ki jih operater zagotavlja z datumi začetka oziroma prenehanja zagotavljanja omrežij in/ali;
4. podatke o javnih komunikacijskih storitvah, ki jih izvaja z datumi začetka oziroma prenehanja izvajanja storitev;
5. vpisno številko iz uradne evidence.
8. člen
(začetek zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)
Za začetek zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev se šteje začetek opravljanja dejavnosti, ki obsega zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev.
9. člen
(sprememba podatkov in zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)
(1) Za spremembo podatkov iz 1. in 2. točke 4. člena tega splošnega akta se štejejo predvsem:
1. sprememba imena, naslova in smrt fizične osebe;
2. sprememba v sodnem registru, davčnem registru, pravno nasledstvo, uvedba stečajnega ali likvidacijskega postopka za pravne osebe.
(2) Za spremembo zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij se šteje nadgradnja javnega komunikacijskega omrežja, če se je spremenilo geografsko območje zagotavljanja javnega komunikacijskega omrežja, sprememba Iastništva omrežja ali sprememba na javnem komunikacijskem omrežju, ki omogoča izvajanje nove javne komunikacijske storitve.
(3) Za spremembo izvajanja javnih komunikacijskih storitev se šteje začetek izvajanja nove javne komunikacijske storitve oziroma prenehanje izvajanja posameznih javnih komunikacijskih storitev, sprememba geografskega območja izvajanja javnih komunikacijskih storitev ali sprememba predvidenega datuma začetka, spremembe ali prenehanja izvajanja javnih komunikacijskih storitev.
(4) Agencija v 7 dneh po prejemu obvestila o spremembi podatkov o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev izda novo potrdilo o vpisu v uradno evidenco.
10. člen
(prenehanje zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev)
(1) Za prenehanje zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev se šteje prenehanje opravljanja dejavnosti, ki obsega zagotavljanje javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanje javnih komunikacijskih storitev.
(2) Najmanj 90 dni pred prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev se agencijo obvesti s pisno izjavo, ki vsebuje tudi datum tega prenehanja.
(3) Obvestilo o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev mora vsebovati tudi podatke o načinu zagotavljanja trajne hrambe podatkov o registraciji zakonitega prestrezanja in hranjenja podatkov o prometu elektronskih komunikacij za celotno obdobje, za katerega je potrebno zagotoviti hrambo skladno z 162. do 169. členom zakona (XIII. poglavje zakona). Operater mora navesti tudi kje bo tako hranjeno gradivo dostopno.
(4) Agencija v sedmih dneh po prejemu obvestila o prenehanju zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev in po izpolnitvi vseh v osmem odstavku 5. člena zakona predpisanih pogojev izda potrdilo o izbrisu iz uradne evidence.
11. člen
(čas obveščanja)
Če se predvideni datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev spremeni, se mora agencijo o tem obvestiti pred predvidenim datumom, razen v primeru višje sile, ko se spremembo podatkov o predvidenem datumu začetka ali spremembe zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev lahko sporoči najkasneje v osmih dneh po predvidenem datumu.
12. člen
(prehodna določba)
Za operaterje, ki so pisno obvestili agencijo na podlagi 5. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad, 109/09 in 33/11, ZEKom), da nameravajo zagotavljati javna komunikacijska omrežja oziroma izvajati javne komunikacijske storitve in so vpisani v uradno evidenco operaterjev, ki jo vodi agencija velja, da še naprej opravljajo dejavnosti v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa ZEKom-1 in ta splošni akt.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o vsebini in obliki obvestila o zagotavljanju javnih komunikacijskih omrežij oziroma izvajanju javnih komunikacijskih storitev (Uradni list RS, št. 81/04, 118/05 in 81/07).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2013/9
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0127
po pooblastilu št. 0202-1/2013-11 z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti