Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2487. Splošni akt o prenosljivosti številk, stran 7426.

Na podlagi osmega odstavka 131. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o prenosljivosti številk
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt podrobneje ureja način izvedbe ter tehnične in druge zahteve glede prenosljivosti geografskih številk na točno določeni lokaciji in negeografskih številk na vsaki lokaciji.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. "Centralna baza podatkov (CBP)" je baza podatkov, ki beleži status vsake transakcije med postopkom prenosa številk in vsebuje podatke potrebne za usmerjanje klicev na prenesene številke, s katerimi se pravočasno ažurirajo lokalne baze prenesenih številk.
3. "Izvorno omrežje" je javno komunikacijsko omrežje, v katero je priključen klicoči oziroma prenosno omrežje operaterja, ki posreduje nacionalne (medkrajevne) oziroma mednarodne klice.
4. "Lokalna baza prenesenih številk (LBPŠ)" je baza aktivnih podatkov, ki se nahaja pri operaterjih in vsebuje podatke, potrebne za usmerjanje klicev na prenesene šte­vilke.
5. »Metoda All Call Query« (ACQ) je metoda direktnega usmerjanja klicev na prenesene številke, ki temelji na IN-inteligentnem omrežju in kjer izvorno omrežje z namenom ugotovitve, če je klicana številka prenesena, pred vzpostavljanjem vsakega klica izvrši povpraševanje v lastni lokalni bazi prenesenih številk (LBPŠ). V primeru, da je klicana številka prenesena, izvorno omrežje na osnovi številke za usmerjanje, pridobljeni v lastni LBPŠ, vzpostavi klic direktno proti omrežju, kjer se prenesena številka nahaja. V primeru, da številka ni prenesena, izvorno omrežje vzpostavi klic direktno z omrežjem, kjer se nahaja klicana številka.
6. »Operater« je operater javno dostopnih telefonskih omrežij oziroma izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev, kakor tudi operater prenosnih omrežij, ki posreduje notranje oziroma mednarodne klice.
7. "Operater dajalec številke" (donor) je operater, ki je zagotavljal javno dostopne telefonske storitve naročniku ali uporabniku pred prenosom številke.
8. "Operater prejemnik številke" (recipient) je operater, ki zagotavlja javno dostopne telefonske storitve naročniku ali uporabniku, ki uporablja prenesene številke.
9. "Prenesena številka" je nacionalna značilna številka, iz načrta telefonskega oštevilčenja iz 63. člena zakona, ki se nespremenjena prenese iz mobilnega telekomunikacijskega omrežja enega operaterja v mobilno telekomunikacijsko omrežje drugega operaterja ali iz fiksnega telekomunikacijskega omrežja enega operaterja v fiksno telekomunikacijsko omrežje drugega operaterja.
10. "Upravljavec centralne baze podatkov (CBP)" je fizična ali pravna oseba, ki na podlagi pravnega posla z operaterji upravlja s centralno bazo podatkov (CBP).
11. MSISDN je nacionalna (značilna) številka N(S)N, ki jo mobilnemu uporabniku dodeli operater.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je to določeno v zakonu.
3. člen
(tehnične rešitve)
(1) Vsi operaterji so dolžni prilagoditi svoja omrežja, tako da slednja omogočajo prenosljivost številk, ter jih razvijati in izboljševati v skladu z naraščanjem števila prenesenih številk.
(2) Vsi operaterji so dolžni vzpostaviti lokalno bazo prenesenih številk (LBPŠ) s podatki o vseh prenesenih številkah v Republiki Sloveniji.
(3) Vsi operaterji so pri prenašanju številk dolžni za medsebojno izmenjavo informacij o prenesenih številkah uporabljati centralno bazo podatkov (CBP), ki beleži vse faze prenosa številk.
(4) Komunikacija med operaterji poteka izključno preko centralne baze podatkov (CBP). Operater prejemnik številke preko centralne baze podatkov (CBP) pri operaterju dajalcu številke preveri možnost prenosa številke v skladu z 14. členom tega akta. Operater dajalec številke v časovnem okviru določenem v 11. členu tega akta preko centralne baze podatkov (CBP) potrdi ali zavrže možnost prenosa številke. V primeru pozitivnega odgovora in soglasja uporabnika operater prejemnik številke v predpisanem času obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o zahtevi za prenos. Centralna baza podatkov (CBP) to sporoči operaterju dajalcu številke. Ko operater dajalec številke preveri zahtevo, status zahteve sporoči centralni bazi podatkov (CBP), ki informacijo posreduje operaterju prejemniku številke.
4. člen
(podatki o prenesenih številkah)
(1) Podatki o prenesenih številkah se hranijo v lokalnih bazah prenesenih številk (LBPŠ) in v centralni bazi podatkov (CBP), ki je referenčna baza podatkov.
(2) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) lahko za operaterja agenciji posreduje podatke o v posamezno omrežje prenesenih številkah, o datumu prenosa in oznako operaterja dajalca številke, o zakasnelih in zavrnjenih prenosih z navedenimi razlogi, kakor tudi druga poročila, podatke in informacije, ki so jih operaterji v zvezi z zagotavljanjem prenosljivosti številk dolžni posredovati v skladu z določili 131. in 201. člena zakona, če je to določeno v pogodbenem razmerju med upravljavcem centralne baze podatkov (CBP) in operaterjem.
5. člen
(usmerjanje telekomunikacijskega prometa na prenesene številke)
(1) Operaterji so odgovorni za direktno usmerjanje klicev na prenesene številke.
(2) Če se operaterji ne dogovorijo drugače, velja da:
– je operater mobilnega omrežja oziroma storitev, v katerem se klic prične, odgovoren za pravilno usmerjanje klicev (direktno usmerjanje) ali predajo sporočil, naslovljenih na prenesene številke v vsa omrežja, v katerih se prenesena številka nahaja, skladno s tehničnimi specifikacijami Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde ETSI TS 123 066.
– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij in storitev ter operaterji, ki posredujejo klice med omrežji, odgovorni za pravilno direktno usmerjanje klicev na prenesene številke v druga fiksna omrežja z uporabo metode »All Call Query«.
– so operaterji fiksnih komunikacijskih omrežij, v katerih se pričnejo pozivi in operaterji prenosnih omrežij, ki posredujejo klice iz drugih omrežij, odgovorni za pravilno direktno usmerjanje klicev na prenesene številke v mobilnih omrežjih, in sicer po metodi All Call Query.
– je operater komunikacijskega omrežja, ki dobi zahtevo za vzpostavitev mednarodnega klica ali za prenos sporočila na preneseno številko, odgovoren za pravilno usmerjanje takega klica ali za prenos sporočil direktno v komunikacijsko omrežje, v katerem se prenesena številka nahaja v skladu z drugo in četrto alinejo tega odstavka.
6. člen
(centralna baza podatkov (CBP))
(1) Za izmenjavo podatkov o prenesenih številkah med lokalnimi bazami prenesenih številk (LBPŠ) se uporablja centralna baza podatkov (CBP).
(2) Centralna baza podatkov (CBP) vsebuje vse prenesene številke, številke za usmerjanje klicev na prenesene številke in transakcije med operaterji (imena operaterjev dajalcev številk in operaterjev prejemnikov številk, datume prenosov številk, obvestila o statusu procesa prenosa številk).
(3) Za vzpostavitev, razvoj, vzdrževanje in upravljanje centralne baze podatkov (CBP) je odgovoren upravljavec centralne baze podatkov (CBP).
(4) Upravljavec centralne baze podatkov (CBP) je odgovoren za pravočasno ažuriranje podatkov.
(5) Operaterji sami izbirajo upravljavca, ki na podlagi pravnega posla z operaterji upravlja centralno bazo podatkov (CBP). Pri tem morajo operaterji in upravljavec CBP zagotoviti neprekinjeno in zanesljivo delovanje sistema prenosljivosti.
7. člen
(opozorilo uporabnikom)
(1) Operater v izvornem omrežju je dolžan kličočemu uporabniku ob klicu na preneseno številko posredovati kratko sporočilo »Kličete v drugo omrežje« v primeru, da kličoči uporabnik želi prejemati tako opozorilo, kar predhodno zahteva od operaterja.
(2) Uporabnik lahko svojo odločitev o prejemanju opozorila kadarkoli spremeni.
(3) Operaterji obvestijo uporabnike o možnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena ter o načinu posredovanja zahteve v skladu z ustreznim priporočilom agencije (Priporočilo o preglednosti in objavi informacij).
(4) Operaterji, lahko pa tudi upravljavec centralne baze podatkov (CBP), na svojih internetnih straneh in / ali brezplačnih številkah klicnih centrov zagotavljajo informacijo o omrežju, v katerega je številka prenesena, tako da se klicoči lahko sam informira o ceni klica.
(5) Informacijo o omrežju, v katerega je številka prenesena, tako, da se klicoči lahko sam informira o tem, lahko zagotavlja tudi agencija na svoji spletni strani.
(6) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena:
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka tega člena kličočim iz tujine.
– Operater ne posreduje opozorila iz prvega odstavka tega člena kličočim na številke brezplačnih storitev (številke iz območja (0) 80) in premijskih storitev (številke iz območja (0) 90).
8. člen
(uporaba usmerjalnih kod)
(1) Za neposredno usmerjanje klicev na prenesene številke se uporabljajo usmerjalne kode iz številskega območja (0) 98 MN, določene s pravilnikom, ki ureja načrt oštevilčenja.
(2) Agencija za potrebe usmerjanja klicev na prenesene številke operaterjem, ki so dolžni zagotavljati prenosljivost številk, dodeli usmerjalne kode.
(3) Usmerjalna koda iz prejšnjega odstavka je sestavljena, kot sledi:
98 MN, kjer je: MN – identifikacijska koda operaterja.
(4) Operater je dolžan poskrbeti, da uporabnik ne more izbirati usmerjalnih kod. Vsak tak poskus mora biti prestrežen in zavržen.
(5) Operaterji so dolžni uporabljati usmerjevalno kodo pri posredovanju vseh klicev na prenesene številke, mobilni operaterji pa tudi pri posredovanju sporočil na prenesene številke.
9. člen
(povpraševanje o možnostih prenosa številke in zahteva za prenos številke)
(1) Uporabnik, ki želi prenesti svojo telefonsko številko, poda povpraševanje o možnosti prenosa številke pri operaterju prejemniku številke.
(2) Uporabnik predplačnik mora operaterju prejemniku številke predložiti MSISDN številko in PUK številko. Zahtevo za prenos številke izpolni operater prejemnik številke. Vzorčni obrazec zahteve za prenos številke za uporabnika predplačnika je priloga 1 predstavlja minimalni nabor vsebine dokumenta in je sestavni del tega akta.
(3) Uporabnik naročnik mora operaterju prejemniku številke predložiti nacionalno (značilno) N(S)N številko in številko računa, ki ni starejši od treh mesecev.
(4) Operater prejemnik številke posreduje povpraševanje preko CBP operaterju dajalcu številke, ki mora na prejeto povpraševanje odgovoriti v roku 15 minut.
(5) Uporabnik naročnik, ki želi po prejetem pozitivnem odgovoru na posredovano povpraševanje prenesti svojo številko iz omrežja operaterja dajalca številke v omrežje operaterja prejemnika številke, mora vložiti pisno zahtevo za prenos številke pri operaterju prejemniku številke. Vzorčni obrazec zahteve za prenos številke za uporabnika naročnika je priloga 2 in predstavlja minimalni nabor vsebine dokumenta, ki ga uporabniki podpisujejo pri operaterju prejemniku številke in je sestavni del tega akta.
10. člen
(dolžnosti operaterja prejemnika številke)
(1) Pred prenosom številke je operater prejemnik številke dolžan preveriti identifikacijo uporabnika naročnika oziroma uporabnika predplačnika.
(2) Identifikacija uporabnika naročnika se opravi s pomočjo dokumenta, s katerim se dokazuje identiteto osebe in računa za komunikacijske storitve izdanega s strani operaterja dajalca številke, ki ni starejši od treh mesecev. Identifikacijo uporabnika predplačnika se opravi s predložitvijo PUK številke SIM kartice.
(3) Operater prejemnik številke mora operaterju dajalcu številke sočasno z zahtevo za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti v roku 30 minut posredovati kopijo zahteve za prenos številke in kopijo dokumentacije, ki jo je predložil uporabnik naročnik. Operater prejemnik številke hrani izvirno dokumentacijo v papirni in elektronski obliki in jo v skladu z dogovorom ali na zahtevo posreduje operaterju dajalcu številke.
(4) Operater prejemnik številke mora uporabnika naročnika oziroma uporabnika predplačnika, ki zahteva prenos številke, takoj obvestiti o postopku prenosa številke in še posebej o:
– časovnem obdobju, v katerem bo onemogočena uporaba storitev,
– obsegu in načinu uporabe storitev v omrežju operaterja prejemnika številke,
– omrežij tistih operaterjev iz katerih bo možen dostop do številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90, ki so prenesene v omrežje operaterja prejemnika številke,
– omrežjih tistih operaterjev v katerih bo možen dostop do številk namenjenim brezplačnim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 80 in do številk namenjenim premijskim storitvam (številke iz območja oštevilčenja (0) 90 iz omrežja operaterja prejemnika številke,
– obveznostih in pogojih posredovanja opozorila kličočim uporabnikom pri klicih na prenesene številke,
– razlogih za zavrnitev zahtevka za prenos številke,
– razlogih za zakasnitev prenosa številke.
(5) Operater prejemnik številke mora vključiti številko v svoje omrežje na dan prenosa usklajeno s prehodi med operaterji na krajevni zanki in drugih medoperaterskih storitvah.
(6) Operater prejemnik številke je dolžan preko centralne baze podatkov (CBP) obvestiti imetnika številskega prostora v času enega meseca, po tistem, ko je preneseno številko postavil v status številke, ki se ne uporablja (deaktivacija), in mu po izteku tega časovnega obdobja vrniti preneseno številko.
11. člen
(dolžnosti operaterja dajalca številke)
(1) Po prejemu zahteve za prenos številke mora operater dajalec številke, v delovnem času od 8. do 16. ure, ob petkih pa do 13. ure, nemudoma pričeti s postopkom prenosa številke. Operater dajalec številke je dolžan, v delovnem času od 8. do 16. ure, ob petkih pa do 13. ure, v roku 15 minut odgovoriti na posredovano povpraševanje o možnostih prenosa številke.
(2) V primeru upravičene zahteve za prenos številke mora operater dajalec številke v roku 3 ur potrditi centralni bazi podatkov (CBP) datum prenosa številke, ki je v okviru roka, določenega v tretjem oziroma četrtem odstavku 13. člena tega splošnega akta.
(3) V kolikor operater dajalec številke od operaterja prejemnika številke v roku 30 minut od zahteve za prenos številke po telefaksu ali po elektronski pošti ne prejme tudi zahteve za prenos iz priloge tega splošnega akta (obrazec brez prilog), lahko zahtevo za prenos številke zavrne in o tem obvesti upravljavca CBP in operaterja prejemnika številke.
(4) V kolikor operater dajalec številke po potrditvi datuma prenosa in pred dejanskim prenosom ugotovi, da je prenos lahko sporen, ali če se v času izvedbe delne ali popolne razvezave krajevne zanke izkaže, da bi prenos številke med operaterjema storitev na fiksni lokaciji povzročil izpad storitve za uporabnika za daljši čas, kot je predpisan s tem splošnim aktom, se s pisno utemeljitvijo operaterja dajalca številke zamrzne postopek prenosa za največ 7 delovnih dni. Pisna utemeljitev se pošlje na elektronski naslov upravljavca CBP. V kolikor v navedenem roku ni mogoče zagotoviti prenosa številke, se lahko proces prenosa številke ob soglasju operaterja prejemnika številke in uporabnika ustavi in razveljavi. Upravljavec CBP o takih primerih mesečno obvešča agencijo.
(5) Po zaključku postopka priprave operater dajalec številke in operater prejemnik številke izvedeta postopek prenosa številke na dan, ki ga je določil operater dajalec številke.
(6) Operater dajalec številke po izključitvi številke iz svojega omrežja obvesti centralno bazo podatkov (CBP).
(7) Operater dajalec številke mora v postopku poizvedbe o možnosti prenosa številk nuditi vse potrebne informacije operaterju prejemniku številk v zvezi z informiranostjo uporabnika ob prenosu številk, v kolikor teh informacij ni na priloženem računu iz tretjega odstavka 9. člena tega splošnega akta.
12. člen
(administrativni postopek prenosa)
(1) Če uporabnik naročnik oziroma uporabnik predplačnik vloži popolno zahtevo za prenos številke, operater prejemnik številke obvesti centralno bazo podatkov (CBP) o prejeti zahtevi za prenos številke ter o želenem datumu izvedbe prenosa.
(2) V trenutku, ko operater dajalec številke centralni bazi podatkov (CBP) potrdi prenos številke, uporabnik naročnik oziroma uporabnik predplačnik ne more (razen v izjemnih primerih, ko o tem soglašata operater dajalec in operater prejemnik številke) več zahtevati preklica prenosa številke, operater prejemnik številke, pa je dolžan priključiti uporabnika v svoje omrežje.
13. člen
(roki za prenos številk)
(1) Šteje se, da je zahteva za prenos številke, ki jo je operater prejemnik številke prejel na delovni dan od 8. do 16. ure, v petek pa do 13. ure, prejeta tega delovnega dne.
(2) Če operater prejemnik številke prejme zahtevo za prenos številke na delovni dan po 16. uri, v petek pa po 13. uri, se šteje, da je bila zahteva vložena prvi naslednji delovni dan in bo tako tudi obdelana.
(3) Operaterji mobilnih omrežij morajo kar najhitreje prenesti številko in jo aktivirati. V vsakem primeru mora biti številka aktivirana v enem delovnem dnevu, kakor je to predpisano v sedmem odstavku 131. člena zakona.
(4) Operaterji fiksnih omrežij morajo kar najhitreje prenesti številko in jo aktivirati. V vsakem primeru mora biti številka aktivirana v enem delovnem dnevu, kakor je to predpisano v sedmem odstavku 131. člena zakona oziroma najhitreje možno v kolikor gre za posebne primere opisane v četrtem odstavku 11. člena tega splošnega akta.
(5) Uporabniku naročniku oziroma uporabniku predplačniku je uporaba elektronskih komunikacijskih storitev onemogočena v času postopka prenosa številke, ki se mora izvesti v najkrajšem možnem času. Deaktiviranje številk se mora izvesti v času med 00. in 4. uro. Vsi operaterji morajo zagotoviti pravilno in popolno usmerjanje klicev na prenesene številke do 7. ure, razen v posebnih primerih, opisanih v četrtem odstavku tega člena.
14. člen
(razlogi za zavrnitev zahteve za prenos številke s strani operaterja dajalca številke)
Zahtevo za prenos številke operater dajalec številke zavrne, če:
– se zahteva nanaša na neobstoječo številko,
– je zahteva vložena s strani nepooblaščene osebe,
– je zahteva nepopolna, tako da prenos številke ni mogoč,
– če od operaterja prejemnika številke v roku, določenem v 10. členu, ne prejme dokumentacije, na podlagi katere bi lahko preveril zahtevo,
– je na računu uporabnika predplačnika premalo sredstev za kritje stroškov prenosa številke,
– se zahtevana številka že nahaja v postopku prenosa oziroma obstaja predhodno podana zahteva za prenos iste številke,
– je naročniška številka, za katero se zahteva prenos, začasno ali trajno izključena iz omrežja operaterja dajalca številke.
15. člen
(stroški)
(1) Vsak operater telekomunikacijskega omrežja sam nosi stroške prilagoditve svojega omrežja, tako da ta omogoča prenosljivost številk, in stroške vzdrževanja te zmogljivosti.
(2) Operater omrežja, v katerem se generira klic, plača stroške po pogodbi o medomrežnem povezovanju operaterju omrežja, v katerem se klic na preneseno številko zaključi.
(3) Operater izvornega omrežja nosi vse dodatne stroške (usmerjanje in obračun), vezane na vzpostavljanje klica na preneseno številko, pri čemer ne sme klicev na prenesene številke v določeno omrežje zaračunavati več kot klice na neprenesene številke v to isto omrežje.
(4) Operater dajalec številke lahko naročniku, ob dogovoru med operaterji pa operaterju prejemniku številke, za prenos številke k drugemu operaterju zaračuna samo enkratni znesek, ki krije dejanske stroške prenosa številke, in sicer največ v višini 5 EUR (eurov) za vsak zahtevek. Če posamezni uporabnik istočasno vloži zahtevke za večje število številk se skupni znesek za kritje stroškov prenosov vseh številk omeji na največ 200 EUR (eurov).
16. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se prenehajo uporabljati določbe Splošnega akta o prenosljivosti številk (Uradni list RS, št. 75/05, 83/05 – popr., 25/06, 39/06, 16/07, 71/08, 96/08 – popr. in 64/11).
Št. 0073-11/2013/21
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-3330-0108
po pooblastilu št. 0202-1/2013-11
z dne 20. 6. 2013
Mark Pohar l.r.
Namestnik direktorja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti