Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2484. Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij, stran 7419.

Na podlagi enajstega odstavka 313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad, o kapitalu, rezervacijah za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev in strukturi naložb iz naslova teh rezervacij
1. člen
(predmet sklepa)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino, način in roke poročanja upravljavca pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), ki upravlja pokojninski sklad, oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), o višini kapitala upravljavca, o višini rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: rezervacije) in o strukturi naložb iz naslova teh rezervacij.
2. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo obsega podatke o:
– višini kapitala upravljavca, ki se upošteva na obračunski dan,
– obračunskem dnevu za vsak pokojninski sklad, ki ga upravlja upravljavec in je oblikovan kot kritni sklad (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan),
– imenu oziroma imenih pokojninskih načrtov, ki jih izvaja posamezen kritni sklad,
– vrednosti enote premoženja na obračunski dan po izvedeni konverziji vplačanih premij in izplačanih odkupnih vrednostih, ločeno po posameznih kritnih skladih,
– vsoti vrednosti sredstev zavarovancev po stanju na obračunski dan za tiste zavarovance, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev zavarovanca večja od vrednosti sredstev zavarovanca, ločeno po posameznih kritnih skladih,
– vsoti zajamčenih vrednosti sredstev zavarovancev po stanju na obračunski dan za tiste zavarovance, pri katerih je zajamčena vrednost sredstev zavarovanca večja od vrednosti sredstev zavarovanca, ločeno po posameznih kritnih skladih,
– skupnem številu enot premoženja, ki jih imajo zavarovanci, katerih zajamčena vrednost sredstev po posameznem zavarovancu je po stanju na obračunski dan večja od vrednosti sredstev teh zavarovancev (v nadaljnjem besedilu: število enot premoženja zavarovancev, za katere je potrebno oblikovati rezervacije), ločeno po posameznih kritnih skladih,
– višini rezervacij po stanju na obračunski dan in
– strukturi naložb, ki so namenjene kritju obveznosti za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnih skladov, po stanju na zadnji dan koledarskega meseca.
(2) Če rezervacije za posamezen kritni sklad na obračunski dan presegajo 20 % kapitala upravljavca in zato upravljavec, v skladu s sedmim odstavkom v povezavi s šestim odstavkom 313. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), vplača denarna sredstva na denarni račun kritnega sklada (v nadaljnjem besedilu: denarni račun), poroča tudi o:
– znesku denarnih sredstev, ki jih mora vplačati oziroma, ki jih je vplačal na denarni račun, na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: vplačilo na denarni račun),
– vrednosti enote premoženja po izračunu, ki upošteva vplačilo na denarni račun,
– vrednosti sredstev zavarovancev, ki upošteva vplačilo na denarni račun za tiste zavarovance, za katere bo, po vplačilu na denarni račun, zajamčena vrednost sredstev zavarovanca še vedno večja od vrednosti sredstev zavarovanca,
– zajamčeni vrednosti sredstev zavarovancev, ki upošteva vplačilo na denarni račun za tiste zavarovance, za katere bo, po vplačilu na denarni račun, zajamčena vrednost sredstev zavarovanca še vedno večja od vrednosti sredstev zavarovanca (v nadaljnjem besedilu: zajamčena vrednost sredstev po vplačilu),
– številu enot premoženja zavarovancev, za katere je potrebno oblikovati rezervacije, po izračunu, ki upošteva vplačilo na denarni račun,
– višini rezervacij, ki jih bo oblikoval upravljavec po tem, ko bo denarna sredstva vplačal na denarni račun oziroma, ki je denarna sredstva vplačal na denarni račun (v nadaljnjem besedilu: višina rezervacij po vplačilu) in
– datumu vplačila na denarni račun oziroma predvidenem datumu vplačila, če vplačilo na denarni račun ni bilo izvršeno v koledarskem mesecu, na katerega se poročilo nanaša (v nadaljnjem besedilu: datum vplačila), na podlagi zadnjega obračuna vrednosti enote premoženja.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov mora upravljavec, ki je bil na podlagi zadnjega obračuna, v skladu s sedmim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, dolžan vplačati denarna sredstva na denarni račun kritnega sklada, poslati tudi poročilo, iz katerega so razvidni:
– znesek denarnih sredstev, ki so bila vplačana na denarni račun kritnega sklada,
– številka kritnega sklada, na katerega je bilo izvršeno vplačilo denarnih sredstev in
– datum vplačila.
3. člen
(kapital upravljavca)
(1) Za potrebe poročanja na podlagi tega sklepa se višina kapitala upravljavca izračuna na način, kot ga za ugotavljanje izpolnjevanja določb o obvladovanju tveganj določa Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) v poglavju 5.2. Kapital zavarovalnice (105. do 109. člen ZZavar).
(2) Višina kapitala upravljavca se izračuna za vsako trimesečje po stanju na zadnji dan koledarskega trimesečja, to je na dan 31. marec, 30. junij, 30. september in 31. december.
(3) V posameznih obdobjih se upošteva višina kapitala upravljavca, izračunana na zadnji dan trimesečja pred tem obdobjem, ki se konča na dan, kot je naveden v nadaljevanju tega odstavka, in sicer:
– v obdobju od vključno 1. aprila do vključno 31. maja se upošteva stanje na dan 31. december,
– v obdobju od vključno 1. junija do vključno 31. avgusta se upošteva stanje na dan 31. marec,
– v obdobju od vključno 1. septembra do vključno 30. novembra se upošteva stanje na dan 30. junij,
– v obdobju od vključno 1. decembra do vključno 31. marca se upošteva stanje na dan 30. september.
4. člen
(rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada)
(1) Če upravljavec izračunava čisto vrednost sredstev in vrednost enote premoženja kritnega sklada ter se v skladu z določbami pokojninskega načrta vrednost sredstev zavarovanca izračuna glede na vrednost enote premoženja kritnega sklada tako, kot za vzajemne pokojninske sklade določa ZPIZ-2, upravljavec izračunava rezervacije na način, kot določa peti odstavek 313. člena ZPIZ-2 v povezavi s četrtim odstavkom 313. člena ZPIZ-2, le za tiste kritne sklade, v katerih zagotavlja zajamčeno donosnost na čisto vplačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(2) Upravljavec ne oblikuje rezervacij, ki jih določa četrti odstavek 313. člena ZPIZ-2, za:
– kritne sklade iz skupine kritnih skladov, namenjenih izvajanju naložbene politike življenjskega cikla člana (324. člen ZPIZ-2), ki niso namenjeni najstarejši starostni skupini zavarovancev oziroma za kritne sklade iz skupine kritnih skladov, ki ne zagotavljajo zajamčene donosnosti (drugi odstavek 325. člena ZPIZ-2 v zvezi s četrtim odstavkom 313. člena ZPIZ-2),
– pokojninske načrte, za katere kot izvajalec pokojninskega načrta izračunava odkupno vrednost na podlagi sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada oziroma na podlagi pripisa dobička.
5. člen
(način poročanja)
(1) Upravljavec poroča o podatkih iz 2. člena tega sklepa v elektronski obliki na obrazcu »Kapital upravljavca in rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni sklad (KAP-REZ)«, ki je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.
(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se za poročanje o strukturi naložb, namenjenih kritju obveznosti za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev kritnega sklada iz tega sklepa, uporablja navodilo Agencije za zavarovalni nadzor, ki ureja način elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, pri čemer se v rubriko »Vrsta poročila« vnese šifro »RNZVS«.
6. člen
(rok poročanja)
(1) Upravljavec poroča Agenciji za zavarovalni nadzor o podatkih iz prvega in drugega odstavka 2. člena tega sklepa, ki se nanašajo na pokojninske načrte iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, v roku petih delovnih dni po koncu koledarskega meseca, na katerega se podatki nanašajo.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora upravljavec, ki je v skladu s sedmim odstavkom 313. člena ZPIZ-2 dolžan vplačati denarna sredstva na denarni račun kritnega sklada, poslati poročilo iz tretjega odstavka 2. člena tega sklepa v roku petih delovnih dni od dneva, ko je vplačal denarna sredstva na denarni račun kritnega sklada.
7. člen
(izjema)
(1) Upravljavec, ki izvaja le pokojninske načrte iz druge alinee drugega odstavka 4. člena tega sklepa, ni dolžan poročati v skladu z določbami tega sklepa.
(2) Upravljavec, ki na podlagi skupine kritnih skladov izvaja naložbeno politiko življenjskega cikla člana, za kritne sklade, ki niso namenjeni najstarejši starostni skupini zavarovancev oziroma za tiste kritne sklade skupine kritnih skladov, ki ne zagotavljajo zajamčene donosnosti, ni dolžan poročati v skladu z določbami tega sklepa.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1240/2013
Ljubljana, dne 11. junija 2013
EVA 2013-1611-0062
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti