Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2483. Sklep o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ, stran 7418.

Na podlagi tretjega odstavka 334. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) in na podlagi 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12 in 102/12) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
S K L E P
o najmanjšem številu zaposlenih delavcev v pokojninski družbi, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa najmanjše število delavcev z ustreznimi strokovnimi znanji in izkušnjami s področja financ, ki jih zaposluje pokojninska družba, pogoje, ki jih morajo ti delavci izpolnjevati, in način preverjanja izpolnjevanja teh pogojev.
(2) Ta sklep se uporablja za pokojninsko družbo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti pokojninske družbe iz drugega odstavka 330. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in za pokojninsko družbo, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja na podlagi 342. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF).
2. člen
(najmanjše število delavcev)
(1) Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 330. člena ZPIZ-2 zaposlovati najmanj tri delavce, ki imajo ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ iz 4. člena tega sklepa in je dolžna število teh delavcev povečevati glede na rast in razvejanost premoženja pokojninskih skladov ter glede na število pokojninskih skladov, ki jih upravlja.
(2) Ustrezno število delavcev ob povečevanju števila delavcev glede na rast in razvejanost premoženja pokojninskih skladov ter glede na število pokojninskih skladov iz predhodnega odstavka je tisto, ki zagotavlja tekoče in nemoteno opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 330. člena ZPIZ-2, pri čemer je potrebno pri upravljanju premoženja pokojninskega sklada zagotoviti upoštevanje načel naložbene politike pokojninskega sklada.
3. člen
(najmanjše število delavcev v primeru prenosa storitev upravljanja)
Če pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa, v skladu z 259. členom ZPIZ-2 in določbami zakona, ki ureja zavarovalništvo, prenese delno ali v celoti storitev upravljanja pokojninskih skladov na drugo osebo, mora imeti zaposlenega za nedoločen čas s polnim delovnim časom najmanj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega sklepa.
4. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci)
(1) Šteje se, da ima delavec iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa ustrezna strokovna znanja in izkušnje s področja financ, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj sedmo stopnjo izobrazbe ekonomske smeri,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu borznega analitika, upravitelja premoženja ali na katerem drugem primerljivem delovnem mestu,
– dobro poznavanje tujih in domačih trgov kapitala in vrednostnih papirjev,
– izkušnje s področja analiz posameznih vrst vrednostnih papirjev, analiz kapitalskega trga, analiz tržnih scenarijev ali drugih finančnih analiz,
– izkušnje z upravljanjem finančnih tveganj,
– izkušnje s področja vrednotenja naložb.
(2) Delavci iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa ne smejo biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje zoper premoženje ali gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.
(3) Delavci iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa morajo biti v pokojninski družbi iz drugega odstavka 1. člena sklepa zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
5. člen
(način preverjanja pogojev)
Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora Agenciji za zavarovalni nadzor poročati o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega sklepa tako, da ob vsaki novi zaposlitvi delavca iz 2. ali 3. člena tega sklepa zanj v roku osmih dni od sklenitve pogodbe o zaposlitvi predloži listinske dokaze o izpolnjevanju pogojev. Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa ob poročanju na podlagi tega določila predloži Agenciji za zavarovalni nadzor tudi seznam vseh ostalih delavcev iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa.
6. člen
(prehodna določba)
Pokojninska družba iz drugega odstavka 1. člena tega sklepa mora v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega sklepa uskladiti svoje poslovanje z določbami tega sklepa ter v istem roku poročati Agenciji za zavarovalni nadzor o delavcih iz 2. oziroma 3. člena tega sklepa in o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega sklepa.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa se preneha uporabljati Pravilnik o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 100/03 in 134/03).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1239/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-1611-0055
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti