Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2480. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg pšenice in koruze, stran 7373.

Na podlagi drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg pšenice in koruze
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik za izvajanje tretjega odstavka 56. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (UL L št. 349 z dne 29. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 957/2011 z dne 26. septembra 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1272/2009 glede odkupa in prodaje masla in posnetega mleka v prahu (UL L št. 249 z dne 27. 9. 2011, str. 6), določa vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za vzpostavitev in izvajanje tržno informacijskega sistema za pšenico in koruzo v okviru Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(zavezanci za poročanje)
Pravne ali fizične osebe, ki letno odkupijo, nakupijo ali uvozijo več kot 2.000 ton pšenice oziroma koruze, morajo agenciji poslati podatke, določene s tem pravilnikom.
3. člen
(poročanje)
(1) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena agenciji vsak teden do torka do 12. ure poročajo o količinah in cenah za v predhodnem tednu odkupljene, nakupljene in uvožene količine pšenice oziroma koruze.
(2) Podatki o cenah iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v eurih na 100 kg pšenice oziroma koruze brez DDV in na dve decimalki natančno.
4. člen
(pošiljanje podatkov)
Pravne ali fizične osebe pošljejo podatke iz prejšnjega člena agenciji po elektronski pošti na naslov tis.aktrp@gov.si na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, oziroma na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(poročanje v času žetve)
Pravne ali fizične osebe, ki so v preteklem letu prevzele oziroma odkupile več kot 1000 ton pšenice, morajo do konca avgusta poslati agenciji podatke o količini prevzete pšenice v času žetve oziroma prevzema pšenice v tekočem letu.
6. člen
(pošiljanje podatkov v času žetve)
(1) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena morajo agenciji v času žetve oziroma prevzema poročati vsak teden do četrtka do 12. ure, o količini, ceni in kakovosti prevzete pšenice v predhodnem tednu.
(2) Podatki o cenah iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni v eurih na 100 kg pšenice brez DDV in na dve decimalki natančno.
(3) Pravne ali fizične osebe iz prejšnjega člena pošljejo podatke iz prvega odstavka tega člena agenciji na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, na način iz 4. člena tega pravilnika.
7. člen
(hramba podatkov)
Zavezanci za poročanje morajo hraniti dokumentacijo, povezano s poročanjem v skladu s tem pravilnikom, najmanj 24 mesecev od dneva poročanja.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo (Uradni list RS, št. 53/04 in 45/08 – ZKme-1).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-473/2012
Ljubljana, dne 17. julija 2013
EVA 2012-2330-0022
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti