Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2013 z dne 22. 7. 2013

Kazalo

2479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 7372.

Na podlagi devetega odstavka 164. člena in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12 in 57/12) ter 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in 98/12) se za tretjim odstavkom 2. člena dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je koncesionar lahko tudi izobraževalni zavod, ki izvaja javno veljavne izobraževalne programe s področja gozdarstva (KLASIUS 6, podrobno področje 623) ali druge izobraževalne procese s področja gozdarstva, pri čemer morajo javno veljavni izobraževalni programi in drugi izobraževalni procesi skupno letno obsegati najmanj 100 izobraževalnih dni na terenu.
(5) Koncesija se zavodu iz prejšnjega odstavka podeli brez javnega razpisa in brezplačno za izkoriščanje največ 100 ha gozda, če izpolnjuje pogoje iz prve do pete ter osme in devete alinee drugega odstavka tega člena.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »razpisa« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena«.
3. člen
V 6. členu se za besedo »koncesionarja« doda besedilo »oziroma podelitvi koncesije koncesionarju iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v prvi alinei za besedo »tretjega« doda besedilo »oziroma četrtega ali petega«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se koncesija lahko odvzame koncesionarju iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe v primerih iz prve do pete alinee, sedme in osme alinee ter desete in enajste alinee prejšnjega odstavka.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
5. člen
Za četrtim odstavkom 12. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesionarje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.
6. člen
V četrtem odstavku 13. člena se vejica in besedilo »ki jim je bila koncesija podeljena na podlagi 47. člena Zakona o gozdovih,« nadomestita z besedilom »iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena te uredbe«.
7. člen
Za štirinajstim odstavkom 16. člena se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesionarje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.
8. člen
Za četrtim odstavkom 17. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za koncesionarje iz četrtega odstavka 2. člena te uredbe.«.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-38/2013
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EVA 2013-2330-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti