Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2287. Sklep o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana, stran 6746.

Na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09, 102/09 in 105/10), 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) in v povezavi z 32. členom Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) ter 78. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 104/12 – ZIPRS1314 in Odločba US, Uradni list RS, št. 25/13) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnih izpisih v poletnih mesecih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi poslovnega časa Javnega zavoda Vrtec Sežana
1.
Starši otrok, za katere je Občina Sežana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.
Starši so začasni izpis otroka in rezervacijo dolžni upravi vrtca napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši rezervacijo v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižano za sorazmerni delež stroškov neporabljenih živil.
Razliko med plačilom rezervacije staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja Občina Sežana.
V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50% znižanje prispevka ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
2.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten več kot 21 delovnih (obračunskih) dni, lahko starši uveljavljajo znižanje plačila v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca. Staršem vrtec obračuna 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, znižanega za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
Razliko med znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja Občina Sežana.
Vlogo za znižanje plačila s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti otroka.
To določilo velja za starše otrok, za katere je Občina Sežana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov.
V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50% znižanje prispevka ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
3.
Javni zavod Vrtec Sežana določi poslovni čas po posameznih enotah na podlagi ugotovljenih potreb staršev in ga posreduje občinam ustanoviteljicam skupaj z letnim delovnim načrtom.
Javni zavod Vrtec Sežana je v enotah vrtca na območju Občine Sežana dolžan začeti oziroma končati poslovni čas ob izraženi potrebi staršev najmanj petih otrok.
V izjemnih primerih pa se za sprejem otroka v enote Javnega zavoda Vrtec Sežana z območja Občine Sežana, izven določenega poslovnega časa posamezne enote, pooblašča župana, da na podlagi pisno obrazloženih potreb staršev, po poprejšnjem mnenju javnega zavoda Vrtec Sežana in ugotovitvi morebitnih dodatno nastalih stroškov, s sklepom določi čas in obdobje, ko je enota javnega zavoda Vrtca Sežana dolžna začeti oziroma končati poslovni čas izven rednega poslovnega časa.
4.
Staršem, ki v skladu z 48. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – ZSDP-UPB2 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) delajo krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka do tretjega leta starosti, se na podlagi ustreznega dokazila (Odločbe centra za socialno delo o pravici do plačila prispevkov dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva) omogoči vpis otroka v pol dnevni program v prvem starostnem obdobju, do zapolnitve oddelkov v skladu z najvišjim normativnim številom otrok.
5.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o začasnih izpisih, odsotnosti otroka zaradi bolezni in določitvi obratovalnega časa javnega zavoda Vrtec Sežana št. 032-2/2006-8 z dne 9. 2. 2006 (Uradni list RS, št. 18/06).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2013-5
Sežana, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti