Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2285. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica, stran 6738.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 20/06 – UPB1 s spremembami), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 115/06 – UPB4 s spremembami), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02, in Uradni list RS, št. 89/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 19. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 107/10) se 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Izvajalec je dolžan zagotoviti:
– prevzem neobdelanega blata iz obstoječih pretočnih greznic in celotno vsebino iz nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz MKČN,
– predelavo neobdelanega blata oziroma vsebine iz greznic in blata iz MKČN na Centralni čistilni napravi Jesenice,
– evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami in MKČN,
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata.«
2. člen
36. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, mora greznice in MKČN prazniti izvajalec javne službe s posebnimi vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na Čistilno napravo Jesenice. Iz pretočnih greznic prevzema izvajalec samo neobdelano blato, iz nepretočnih pa celotno vsebino greznice. Iz MKČN prevzema izvajalec blato. Praznjenje greznic in MKČN je izvajalec dolžan opraviti enkrat na dve leti. Stroški te storitve se krijejo iz mesečno zaračunanih stroškov uporabnikom za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Na podlagi naročila uporabnikov izvajalec lahko praznjenje greznice ali MKČN izvede tudi večkrat. Stroški prevzema blata in stroški ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in MKČN po posebnem naročilu se obračunajo uporabniku storitve po veljavnem ceniku izvajalca.«
3. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odpadno vodo in blato iz MKČN, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, se lahko uporablja v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz MKČN v kmetijstvu.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0020/2010
Breznica, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti