Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2283. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3), stran 6735.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP – popr. in 43/11 – ZKZ-C), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13) je Občinski svet Občine Žirovnica na 19. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč namenjenih za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) na območju urejanja urejenega z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom SELO JUG 3 (v nadaljevanju: območje OPPN) in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja je izdelalo podjetje Element, d.o.o, št. projekta A 102011, april 2013.
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– načrtovane investicije v izgradnjo komunalne opreme,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja opredeljuje stroške tako obvezne, kot izbirne komunalne opreme, pri tem so v podlagah za odmero komunalnega prispevka med skupne in obračunske stroške všteti zgolj stroški obvezne komunalne opreme.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prikazana v grafičnih prilogah, ki sta sestavni del programa opremljanja.
III. NAČRTOVANE INVESTICIJE V IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME
5. člen
Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije vključujejo:
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije za gradnjo komunalne opreme, predhodnih arheoloških sondiranj, inženiringa, ustanovitve potrebnih služnosti in geodetskih del itd.,
– stroške priprave zemljišč, izgradnje komunalne opreme in nadzora nad izgradnjo komunalne opreme, ocenjene na podlagi izvedbene projektne dokumentacije in zbiranja ponudb,
– stroški pridobivanja zemljišč, na katerih bo zgrajena komunalna oprema.
Skupni stroški načrtovane investicije v obvezno komunalno opremo po prejšnjem odstavku tega člena znašajo 97.335,68 €.
IV. OBRAČUNSKA OBMOČJA
6. člen
Na območju OPPN je predvideno eno obračunsko območje, in sicer:
– obračunsko območje v velikosti 4.753 m2, kjer je predvidena izgradnja polne komunalne opreme.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije in sorazmeren del stroškov Občine Žirovnica za izgradnjo že obstoječe komunalne opreme, na katero se bodo priključevale stanovanjske stavbe.
Obračunski stroški komunalne opreme so del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo investitorja. V primeru predmetnega programa opremljanja so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
Če stroške izgradnje komunalne opreme v območju OPPN SE3 nosijo zasebni investitorji, mora Občina Žirovnica skleniti z njimi pogodbo o opremljanju. Šteje se, da so investitorji na ta način v naravi plačali komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme. Investitorji so dolžni plačati še preostali del komunalnega prispevka občini, ker bodo obremenili že zgrajeno komunalno opremo, na katero se bodo z novo priključili.
Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
8. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
– obračunski stroški investicije,
– preračun obračunskih stroškov investicije na gradbeno parcelo objekta in na neto tlorisno površino objekta,
– merila za odmero komunalnega prispevka, ki jih določa ta odlok,
– sorazmerni stroški za priključitev na obstoječo že zgrajeno komunalno opremo, obračunani v skladu z določili veljavnega Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica.
9. člen
Obračunski stroški investicije v obvezno komunalno infrastrukturo zajemajo stroške iz 5. člena tega odloka, v višini 97.335,68 €.
10. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se uporabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter zemljišča parcele z določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka je za:
kvadratni meter zemljišča parcele
I) Obračunsko območje
+------------+------------+----------+-----------+
|      | Površina  |Obračunski|  Cena  |
|      |obračunskega| strošek |opremljanja|
|      | območja  |  (€)  |  na   |
|      |  (m2)   |     |kvadratni |
|      |      |     | meter C  |
|      |      |     | (pi)I  |
|      |      |     | (€/m2)  |
+------------+------------+----------+-----------+
|Cestno   |      |     |      |
|omrežje in | 4.753,00  |40.630,21 | 8,548  |
|priključki |      |     |      |
+------------+------------+----------+-----------+
|Fekalna   | 4.753,00  |18.090,48 | 3,806  |
|kanalizacija|      |     |      |
+------------+------------+----------+-----------+
|Meteorna  | 4.753,00  |11.523,60 | 2,424  |
|kanalizacija|      |     |      |
+------------+------------+----------+-----------+
|Vodovod   | 4.753,00  |18.287,41 | 3,848  |
+------------+------------+----------+-----------+
|Javna    | 4.753,00  |8.803,98 | 1,852  |
|razsvetljava|      |     |      |
+------------+------------+----------+-----------+
|Skupaj   | 4.753,00  |97.335,68 | 20,479  |
+------------+------------+----------+-----------+
II) neto tlorisno površino objekta
Obračunsko območje
+------------+----------+----------+-----------+
|      |  Neto  |Obračunski| Cena   |
|      | tlorisna |strošek  |opremljanja|
|      | površina | (€)   |  na   |
|      | objektov |     |kvadratni |
|      |  na  |     | meter C  |
|      | območju |     | (ti)I  |
|      |  (m2)  |     | (€/m2)  |
+------------+----------+----------+-----------+
|Cestno   |     |     |      |
|omrežje in | 1.528,00 |40.630,21 | 26,590  |
|priključki |     |     |      |
+------------+----------+----------+-----------+
|Fekalna   | 1.528,00 |18.090,48 | 11,839  |
|kanalizacija|     |     |      |
+------------+----------+----------+-----------+
|Meteorna  | 1.528,00 |11.523,60 | 7,542  |
|kanalizacija|     |     |      |
+------------+----------+----------+-----------+
|Vodovod   | 1.528,00 |18.287,41 | 11,968  |
+------------+----------+----------+-----------+
|Javna    | 1.528,00 |8.803,98 | 5,762  |
|razsvetljava|     |     |      |
+------------+----------+----------+-----------+
|Skupaj   | 1.528,00 |97.335,68 | 63,701  |
+------------+----------+----------+-----------+
Vse vrednosti so brez DDV.
11. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo podatki iz 10. člena tega odloka.
Komunalni prispevek za načrtovano komunalno opremo se izračuna na podlagi enačbe:
KP = (A(pi) x C(pi) x D(pi) + (K(dej) x A(ti) x C(ti) x D(ti)) x i
pri čemer je:
KP    – komunalni prispevek
A(pi)  – površina gradbene parcele (m2)
A(ti)  – neto tlorisna površina objekta
     (m2)
C(pi)  – cena opremljanja glede na
     površino gradbene parcele (€/m2)
C(ti)  – cena opremljanja glede na neto
     tlorisno površino objekta (€/m2)
D(pi)  – delež površine gradbene parcele
     (0,7)
D(ti)  – delež neto tlorisne površine
     objekta (0,3)
K (dej) – faktor dejavnosti (1)
 
i    – povprečni letni indeks
     podražitev cen za posamezno leto,
     ki ga objavlja Združenje za
     gradbeništvo v okviru GZS pod
     »Gradbena dela – ostala nizka
     gradnja«.
KP = (4.753 x 20,479 x 0.7 + 1.0 x 1.528 x 63,701 x 0.3) x 1
KP = (68.135,680 + 29.200,00) x 1
KP = 97.335,68 €
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo in novo komunalno opremo se v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica izračuna na podlagi enačbe:
C(piS) = C(piO) x 0,33 + C(piN)
oziroma
C(tiS) = C(tiO) x 0,33 + C(tiN)
pri čemer je:
C(piS)  ... skupni stroški opremljanja
     kvadratnega metra parcele z določeno
     komunalno opremo na obračunskem
     območju, na katerem se na novo ureja
     komunalna oprema
C(tiS)  ... skupni stroški opremljanja
     kvadratnega metra neto tlorisne
     površine objekta z določeno komunalno
     opremo na obračunskem območju, na
     katerem se na novo ureja komunalna
     oprema
C(piO)  ... stroški opremljanja kvadratnega
     metra parcele z določeno obstoječo
     komunalno opremo na obračunskem
     območju, določeni z Odlokom o programu
     opremljanja stavbnih zemljišč in
     merilih za odmero komunalnega
     prispevka na območju Občine Žirovnica
C(tiO)  ... stroški opremljanja kvadratnega
     metra neto tlorisne površine objekta z
     določeno obstoječo komunalno opremo na
     obračunskem območju, določeni z
     Odlokom o programu opremljanja
     stavbnih zemljišč in merilih za odmero
     komunalnega prispevka na območju
     Občine Žirovnica
C(piN)  ... stroški opremljanja kvadratnega
     metra parcele z načrtovano komunalno
     opremo na obračunskem območju, na
     katerem se na novo ureja komunalna
     oprema
C(tiN)  ... stroški opremljanja kvadratnega
     metra neto tlorisne površine objekta z
     načrtovano komunalno opremo na
     obračunskem območju, na katerem se na
     novo ureja komunalna oprema.
12. člen
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja so investitorji, oziroma lastniki objektov, ki se na novo priključujejo na objekte in omrežja obvezne komunalne opreme oziroma objektov, ki jim povečujejo neto tlorisno površino.
Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjskih oziroma stanovanjsko-­poslovnih objektov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Izračun komunalnega prispevka po tem odloku se indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa podražitev cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan veljavnosti tega odloka o programu opremljanja.
14. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4247 Žirovnica.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/201
Breznica, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost