Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2279. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VT_17 – Dom Tisje, stran 6729.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VT_17 – Dom Tisje
1. člen
(splošno)
Na podlagi pobude Javnega zavoda Dom Tisje se za enoto urejanja prostora z oznako VT_17 začne postopek priprave spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta – Uradni list RS, št. 41/09.
S tem sklepom župan Občine Šmartno pri Litiji določa način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za enoto urejanja prostora z oznako VT_17.
Pravna podlaga za pripravo OPPN so naslednji predpisi: Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) in Odlok o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 38/13).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Šmartno pri Litiji je na predmetnem območju predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom in je namenjeno stanovanjskim površinam za posebne namene. Za območje urejanja je bil že sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 41/09), vendar je zaradi preselitve dela dejavnosti v Občino Litija potrebno prilagoditi prostorsko zasnovo predvidenih posegov v prostor.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
Na zemljiščih parc. št. 1143/1 in 1144/2, k.o. Vintarjevec, se izvede nov prizidek, ki bo služil delovanju doma za starejše občane, ter namesto pešpoti v vzhodnem delu območja urejanja se izvede dovozna pot, ki bo služila za: dostavo in intervencijskim vozilom.
Načrtovalec OPPN-ja bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Šmartno pri Litiji, štiri izvode akta v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu AutoCAD (dwg) oziroma zapisu, ki ga uporablja pripravljavec.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predviden OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Osnutek se posreduje tudi Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Direktoratu za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
Pri izdelavi OPPN-ja je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in rudarstva, relevantna za izdelavo naloge.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve in jih pripravi načrtovalec, so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
+-----------------------------+------------+
|Faze             |Roki    |
+-----------------------------+------------+
|Objava Sklepa o začetku   |junij 2013 |
|priprave akta        |      |
+-----------------------------+------------+
|Izdelava osnutka z      |junij 2013 |
|usklajevanji         |      |
+-----------------------------+------------+
|Pridobitev smernic v roku 15 |julij 2013 |
|dni             |      |
+-----------------------------+------------+
|Dopolnitev osnutka akta v  |julij 2013 |
|skladu z zahtevami iz    |      |
|podanih smernic       |      |
+-----------------------------+------------+
|Javna razgrnitev 15 dni in  |avgust 2013 |
|javna obravnava       |      |
+-----------------------------+------------+
|Stališča do podanih pripomb |avgust 2013 |
+-----------------------------+------------+
|Priprava predloga OPPN    |avgust 2013 |
+-----------------------------+------------+
|Pridobitev mnenj na usklajen |september  |
|predlog akta v roku 30 dni  |2013    |
+-----------------------------+------------+
|II. obravnava in sprejem   |september  |
|akta z odlokom na seji    |2013    |
|občinskega sveta       |      |
+-----------------------------+------------+
|Objava odloka v Uradnem   |oktober   |
|listu RS           |2013    |
+-----------------------------+------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
1. Za področje razvoja poselitve:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
2. Za področje kmetijstva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo – Dunajska 22, 1000 Ljubljana
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Dunajska 22, 1000
Zavod za gozdove Slovenije – Večna pot 2, 1000 Ljubljana
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje – Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Za področje ohranjanja narave:
Zavod RS za varstvo narave – Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Za področje varstva kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – Maistrova 10, 1000 Ljubljana
7. Za področje cestnega prometa s pomorskim in železniškim prometom in zračnega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (zakonska podlaga: Zakon o cestah, Zakon o železniškem prometu, Zakon o letalstvu)
8. Za področje trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
9. Za področje rudarstva:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
10. Za področje energetike:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
11. Za področje zaščite in reševanja:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – Vojkova 61, 1000 Ljubljana
12. Za področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
13. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija – Ponoviška c. 15, 1270 Litija
14. Za področje lokalnih cest:
Občina Šmartno pri Litiji – Tomazinova 2. 15, 1275 Šmart­no pri Litiji.
V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o varstvu okolja se poda vloga na Ministrstvo pristojno za okolje za pridobitev odločbe o morebitni obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Ker gre za skrajšani postopek, so nosilci urejanja prostora dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Na usklajen predlog OPPN-ja morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN za območje enote urejanja prostora z oznako VT_17 zagotovi Javni zavod Dom Tisje.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu, na naslovu: http://www.smartno-litija.si, ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/2013-2
Šmartno pri Litiji, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti