Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2275. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2, stran 6722.

Na podlagi 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12), Sklepa o izdelavi spremembe zazidalnega načrta VP 9/1, VO 9/2 za del funkcionalne enote F10 (Uradni list RS, št. 68/12), Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08 in 26/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 101/10) je občinski svet na 22. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1 in VO 9/2
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme sprememba Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP 9/1, VO 9/2 (Uradni list RS, št. 99/02, 112/08 in 26/12) za funkcionalno enoto F10 (v nadaljnjem besedilu spremembe in dopolnitve ZN), ki določa:
– območje sprememb ZN,
– dopustne prostorske ureditve in pogoje za njihovo izvedbo.
2. člen
(območje spremembe ZN)
Območje spremembe ZN zajema parcele št. 737/334, 737/195 – del, 737/189 – del, 737/192, 737/55, 737/193, 737/333, vse k.o. Lanišče. Velikost območja spremembe ZN je 1,08 ha.
3. člen
(sestavni deli)
Sprememba ZN je pripravljena kot občinski podrobni prostorski načrt, skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12).
Sestavni deli spremembe ZN so:
A. Besedilo odloka
B. Tekstualni del
C. Grafični del.
4. člen
(priloge)
Priloge spremembe ZN so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN,
– povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec)
V 1. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »ter sprememba zazidalnega načrta za območji urejanja VP 9/1, VO 9/2 Škofljica za del funkcionalne enote F10, ki jo je izdelal GENIUS LOCI, Inštitut za arhitekturo in urbanizem d.o.o., Dunajska 158, Ljubljana, pod številko projekta 351-12 v decembru 2012«.
6. člen
(grafični prikazi)
V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, z besedilom, ki se glasi:
»Za del morfološke enote F10 veljajo naslednji spremenjeni grafični prikazi:
01 Pregledna karta
04 Razmejitev območij, funkcionalna enota F10
05 Arhitektonsko zazidalna situacija, funkcionalna enota F10
07 Idejna višinska regulacija, funkcionalna enota F10
08 Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav, funkcionalna enota F10
11 Načrt parcelacije, funkcionalna enota F10«.
7. člen
(dopustni posegi)
V 7. členu se v enajstem odstavku (F10) dodata novi alineji, ki se glasita:
– »legalizacija dograjenega dela pri objektu za tehnične preglede avtomobilov (gradbena enota 15),
– dozidave do gradbene meje (GM) pri gradbeni enoti – objektu 15 in gradbeni enoti – objektu 22«.
8. člen
(gabariti)
V 8. členu se v drugem odstavku poglavja Horizontalni gabariti objektov dvajseta alineja spremeni tako, da se glasi » – za objekt z oznako 15 38,0 x 90,0 m«.
9. člen
(izdelava strokovnega gradiva)
V 2. členu se črta tretji odstavek, ki določa obvezno izdelavo strokovnega gradiva.
V 9. členu v tretjem odstavku se črta stavek »Premike tras se obrazloži v strokovnem gradivu iz 2. člena tega odloka.«.
V 21. členu se v tretjem odstavku črta zadnji stavek, četrti odstavek v celoti in v petem odstavku del besedila »ki se določi v okviru strokovnega gradiva«.
10. člen
(dopustna odstopanja)
V poglavju VII. Merila in pogoji za komunalno in energetsko urejanje območij se na koncu doda nov 18. člen, ki se glasi:
»Dopustna odstopanja pri komunalnih vodih, objektih in napravah
Pri trasah komunalnih in energetskih vodov ter lokaciji naprav so dovoljena odstopanja, kadar se s spremembo zagotovi ustreznejša delovanje ali racionalnejša raba prostora. Spremenjene trase morajo biti usklajene s poteki ostalih vodov. Z odstopanji se mora strinjati upravljavec posameznega voda ali naprave«.
Členi za novim 18. členom se preštevilčijo tako, da dobijo naslednjo zaporedno oznako.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013
Škofljica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti