Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2269. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona, stran 6717.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) so: Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03, 83/03) na 13. seji dne 28. 2. 2013; Občinski svet Občine Radenci na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) na 19. seji dne 21. 3. 2013; Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) na 23. seji dne 27. 2. 2013 in Občinski svet Občine Apače na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, št. 2/2007, 53/2012) na 14. seji dne 24. 4. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev skupnega organa)
(1) S tem odlokom občinski sveti Občine Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Občine Apače ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona (v nadaljevanju: skupni organ).
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
3. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz drugega člena tega odloka je Svet ustanoviteljev Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Gornji Radgoni.
4. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (v nadaljevanju: javni zavod).
2. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
5. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;
6. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
8. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda,
9. odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
6. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
7. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
8. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona.
9. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj trije člani sveta ustanoviteljev.
10. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljev najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
11. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
5. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Občina Gornja Radgona v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Apače objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 0141-0004/2012-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti