Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2268. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, stran 6714.

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 2. in 20. člena Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/ (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK) so Občinski svet Občine Gornja Radgona na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03, 83/03) na 13. seji dne 28. 2. 2013; Občinski svet Občine Radenci na podlagi 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) na 19. seji dne 21. 3. 2013; Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) na 23. seji dne 27. 2. 2013 in Občinski svet Občine Apače na podlagi 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, št. 2/07, 53/12) na 14. seji dne 24. 4. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona; Občina Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci; Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, Sveti Jurij ob Ščavnici, in Občina Apače, Apače 42B, Apače (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanovijo Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne službe na področju knjižnične dejavnosti (v nadaljevanju: javna služba) na območju občin ustanoviteljic. Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, matična številka: 5052483000.
(2) S tem odlokom se ureja:
– imena in sedeži ustanoviteljic;
– ime in sedež zavoda;
– dejavnosti zavoda;
– organizacija zavoda;
– določbe o organih zavoda;
– sredstva za delo zavoda;
– način razpolaganja s presežki prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda;
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu;
– določbe o odgovornosti ustanoviteljic za obveznosti zavoda;
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljicami;
– druge določbe v skladu z zakonom.
3. člen
(ustanovitveni deleži)
Ustanoviteljice imajo na javnem zavodu naslednje ustanovitvene deleže:
1. Občina Gornja Radgona              42,89 %
2. Občina Radenci                  25,06 %
3. Občina Sveti Jurij ob Ščavnici          13,91 %
4. Občina Apače                   18,14 %.
4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Knjižnica Gornja Radgona.
(3) Sedež zavoda je: Gornja Radgona.
(4) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom in tem odlokom in odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
5. člen
(žig zavoda)
(1) Zavod ima in uporablja žig okrogle oblike, premera 30 mm. Na zunanjem obodu sta dve vzporedni črti – kroga, z razmikom 1 mm. Na obodu je izpisano: KNJIŽNICA GORNJA RADGONA.
(2) Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
2. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je knjižnična dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih storitev;
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov knjižnice;
– informacijsko opismenjevanje;
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
(2) Zavod v okviru javne službe iz prvega odstavka tega člena tudi:
– sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo zavoda in so načrtovane ter ovrednotene v letnem načrtu.
(3) Zavod opravlja tudi dejavnost izobraževanja odraslih, ki obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju nimajo status učenca, dijaka ali študenta.
(4) Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
(5) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
   – 18.140  Knjigoveštvo in sorodne
        dejavnosti
  – 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev
        zapisa
  – 47.910  Trgovina na drobno po pošti ali
        po internetu
  – 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj
        prodajaln, stojnic in tržnic
  – 58.110  Izdajanje knjig
  – 58.130  Izdajanje časopisov
  – 58.140  Izdajanje revij in druge
        periodike
  – 58.190  Drugo založništvo
  – 68.200  Dajanje in obratovanje lastnih
        ali najetih nepremičnin
  – 85.590  Drugje nerazvrščeno
        izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje
  – 91.011  Dejavnost knjižnic.
(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(7) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod s soglasjem ustanoviteljic.
3. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo v splošni knjižnici in njenih enotah.
(2) Zavod lahko organizira enote splošne knjižnice kot svoje organizacijske enote za opravljanje knjižnične dejavnosti na določenem območju. Zavod lahko organizira organizacijsko enoto za izobraževanje odraslih.
(3) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo notranje organizacijske enote in njihova pooblastila v pravnem prometu določa statut zavoda.
(4) Notranja organizacijska enota ima svojega vodjo, ki ga imenuje direktor zavoda v skladu s statutom.
4. ORGANI ZAVODA
8. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor zavoda,
3. Strokovni svet zavoda.
4.1 Svet zavoda
9. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
(2) Svet zavoda ima sedem članov in je sestavljen iz predstavnikov:
– ustanoviteljic: štiri člane;
– delavcev zavoda: en član;
– uporabnikov: dva člana.
(3) Predstavnike ustanoviteljic imenujejo ustanoviteljice.
(4) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem ob smiselni uporabi določb zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
(5) Predstavnika uporabnikov imenujejo ustanoviteljice na predlog direktorja zavoda.
(6) Mandat članov sveta traja pet let in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
(7) Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, če ni s tem odlokom določeno drugače. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
(8) Predsednik sveta zavoda in njegov namestnik se izvolita izmed članov sveta zavoda.
(9) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda, in sicer:
– sprejema statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– razpisuje in potrjuje popise sredstev,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
– ustanoviteljicam in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih glede poslovanja zavoda,
– odloča o nakupu nepremičnin in predlaga prodajo nepremičnin v soglasju ustanoviteljicami,
– odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
– s soglasjem ustanoviteljic imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom, ki ureja status zavodov,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen s splošnimi akti zavoda in zakonom.
4.2 Direktor zavoda
10. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod v okviru pooblastil z omejitvijo, da je pri svojih odločitvah v zvezi z nepremičnim premoženjem in spremembo dejavnosti zavoda vezan na soglasje ustanoviteljic.
(2) Direktor zavoda je odgovoren za zakonito in strokovno poslovanje in delovanje zavoda.
(3) Direktor zavoda vodi strokovno delo zavoda in je tako odgovoren za strokovnost dela v zavodu.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja knjižničarstvo in zakona, ki ureja zavode.
(5) Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje občin ustanoviteljic in mnenje občin, ki so na splošno knjižnico s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: pogodbenice), ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Strokovni delavci knjižnice o mnenju glasujejo tajno. Soglasja in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih, ki izpolnjujejo pogoje. Če občine ustanoviteljice ali pogodbenice in strokovni delavci ne odgovorijo v roku šestdeset dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
(6) Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom, in sicer:
– ima specializacijo po visokošolski izobrazbi ali visoko univerzitetno izobrazbo ali magistrsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta na vodstvenih delih;
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke oziroma ga mora opraviti v roku dveh let po imenovanju;
– ima vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– aktivno obvlada slovenski jezik.
(7) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
11. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja)
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet knjižnice imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev knjižnice, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
4.3 Strokovni svet zavoda
12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom, ki ureja področje zavodov.
5. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
(premoženje zavoda)
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljic.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljicam.
(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, uporablja pa ga na način, kot to določa zakon in ta odlok.
(4) Pri odtujevanju nepremičnega premoženja, ki je v lasti zavoda in ga uporablja za opravljanje dejavnosti zavoda, mora zavod pridobiti soglasje ustanoviteljic.
(5) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
14. člen
(sredstva za delo zavoda)
Sredstva za delo pridobiva zavod skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz javnih sredstev,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
6. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM DOHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi.
(2) Zavod sme presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
16. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na predlog sveta zavoda.
7. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
17. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen in registriran, samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
8. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJICAMI
18. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
1. poroča ustanoviteljicam enkrat letno do 30. junija tekočega leta o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa;
2. pripravlja in oblikuje razvojne načrte;
3. zagotavlja ustanoviteljicam potrebne podatke v skladu z zakonom;
4. predloži ustanoviteljicam letno poročilo in poročilo o realizaciji letnega načrta.
(2) Ustanoviteljice:
1. vključujejo javni zavod v oblikovanje politike razvoja knjižnične dejavnosti;
2. usklajujejo programe izvajanja knjižnjične dejavnosti;
3. v primerih, ko ustanoviteljica ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanoviteljica pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
9. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
Ustanoviteljice ne odgovarjajo za obveznosti zavoda.
10. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
20. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zavoda, način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom.
(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
21. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi v statutu zavoda.
11. STATUSNE SPREMEMBE
22. člen
(statusne spremembe)
Zavod se lahko pripoji drugemu zavodu, spoji z drugim zavodom, se razdeli na dvoje ali več zavodov, ali organizira kot podjetje. O tem odločajo ustanoviteljice.
12. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(mandat)
Člani sveta zavoda in direktor, ki so bili imenovani na podlagi določil Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99, 34/02, 41/11), nadaljujejo mandat do izteka, razen če direktor izpolnjuje pogoje za upokojitev po določilih Zakona o uravnoteženju javnih financ /ZUJF/ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12). V tem primeru se imenuje v.d. direktorja.
24. člen
(sprejem statuta zavoda)
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in ga predložiti ustanoviteljicam v soglasje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99, 34/02, 41/11).
26. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Občina Gornja Radgona v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih in začne veljati petnajsti dan po objavi. Občina Radenci, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in Občina Apače objavijo ta odlok v svojem uradnem glasilu.
Št. 0141-0004/2012-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. februarja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti