Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2259. Odlok o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, stran 6700.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spojitvi Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina v Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
Javni zavod za kulturo Rogaška Slatina je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/02, 56/08).
Javni zavod turizem Rogaška Slatina je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega Zavoda turizem Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina ureja spojitev navedenih zavodov v nov Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: zavod), njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Zavod je pravni naslednik Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina in Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina ter pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Rogaška Slatina.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih, za katere je s tem odlokom določeno drugače.
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
Ime: Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
Skrajšano ime: Zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
Sedež: Zdraviliški trg 1, 3250 Rogaška Slatina.
Zavod lahko spremeni ime in sedež zgolj po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
2. Pečat zavoda
4. člen
Zavod ima enobarvni pečat okrogle oblike s premerom 35 mm. V sredini pečata je logo javnega zavoda. V zgornjem delu pečata je napisano: Občina Rogaška Slatina, v spodnjem delu pa napis: Zavod za turizem in kulturo.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom, ter vseh internih dokumentov.
Zavod ima lahko zaradi potreb poslovanja večje število pečatov, ki so oblikovani po enakem načelu kot pečat iz prejšnjega člena tega odloka in se razlikujejo le po velikosti. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi direktor.
3. Zastopanje in predstavljanje zavoda
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
4. Naloge zavoda
6. člen
Zavod je ustanovljen za namene:
– oblikovanja in promocije celovite turistične ponudbe območja občine,
– informacijsko turistične dejavnosti,
– vodenja registra turističnih vodnikov na območju občine,
– raziskovanja in analiziranja trga na področju turizma,
– pospeševanja turističnega prometa,
– usklajevanja razvojnih turističnih aktivnosti območja,
– sooblikovanja turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– spodbujanja, koordiniranja, ozaveščanja in vključevanja turističnih subjektov ter lokalnega prebivalstva za razvoj celovitih turističnih proizvodov območja,
– načrtovanja specializiranih turističnih prireditev večjega pomena,
– raziskave in analize lokalnega turističnega trga,
– organizacije prireditev in kulturne dejavnosti,
– izvajanja muzejske in razstavne dejavnosti,
– upravljanja in urejanja kulturnih objektov v Občini Rogaška Slatina,
– izvajanja drugih nalog s področja turizma in kulture na območju občine, v javnem interesu Občine Rogaška Slatina,
Javni interes Občine Rogaška Slatina obsega predvsem:
a) na področju turizma:
– informacijsko turistično dejavnost,
– spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
– razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turizmu,
– ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
– druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
b) ter na področju kulture:
– zagotavljanje kulturnih dobrin kot javnih dobrin,
– organizacija in izvajanje prireditev,
– načrtovanje in vzdrževanje javne kulturne infrastrukture.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Organizacija dela v zavodu se uredi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest zavoda, ki ga potrdi svet zavoda.
8. člen
Zavod lahko, za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, oblikuje notranje organizacijske enote.
9. člen
Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja športa, turizma, izobraževanja, mladine, kulture v Občini Rogaška Slatina z namenom povezovanja, krepitve in razvoja svoje osnovne dejavnosti.
Zavod sme izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju svojih prostorskih in kadrovskih zmogljivosti.
Zavod dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi svet zavoda.
S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
10. člen
Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
C/18.120 drugo tiskanje
C/18.130 priprava na tisk in objavo
J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
J/58.110 izdajanje knjig
J/58.130 izdajanje časopisov
J/58.190 drugo založništvo
J/58.290 drugo izdajanje programja
J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J/59.140 kinematografska dejavnost
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.120 obratovanje spletnih portalov
J/63.910 dejavnosti tiskovnih agencij
J/63.990 drugo informiranje
L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
G/47.190 druga trgovina na drobno v nespecializiranih trgovinah
G/47.610 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G/47.621 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G/47.640 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G/47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
G/47.710 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.810 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G/47.910 trgovina na drobno po pošti ali po internetu
M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120 posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
N/81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.200 dejavnost klicnih centrov
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
R/90.010 umetniško uprizarjanje
R/90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R/90.030 umetniško ustvarjanje
R/09.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020 dejavnost muzejev
R/91.030 varstvo kulturne dediščine
R/91.040 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
R/93.299 druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Zavod lahko dejavnost spremeni ali razširi le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Zavod lahko brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za izvajanje dejavnosti, vpisane v sodni register, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj s to dejavnostjo v manjšem obsegu ali občasno, ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje opisane dejavnosti.
Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti izven letnega programa dela v obliki dodatnih programov in projektov za zainteresirane pravne in fizične osebe iz vrst turističnega gospodarstva ali lokalne skupnosti na podlagi sklenjene pogodbe ter zagotovljenih sredstev.
11. člen
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
III. ORGANI ZAVODA
12. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili zavoda.
1. Direktor
13. člen
Direktor organizira delo zavoda, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
14. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.
Občinski svet Občine Rogaška Slatina se o predlogu kandidata za direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
15. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev iz Zakona o delovnih razmerjih izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– ima najmanj 5 let delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika (angleško, italijansko, nemško ali rusko).
Kandidat mora predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
16. člen
Naloge direktorja so:
1) organizira delo zavoda,
2) pripravi dolgoročni razvojni načrt,
3) pripravi letni program dela in letni finančni načrt,
4) pripravi akt o organizaciji dela in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, če ga ima,
5) pripravi kadrovski načrt,
6) pripravi načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7) pripravi druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
8) pripravlja cenik objektov, rekvizitov, naprav ter drugih storitev in programov zavoda,
9) poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10) pripravi letno poročilo in zaključni račun,
11) sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12) organizira in vodi strokovno delo,
13) odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
14) organizira mentorstvo za pripravnike,
15) skrbi za sodelovanje zavoda z okoljem,
16) spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
17) izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
18) skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
19) sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
20) seznanja zaposlene o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem zavoda,
21) pripravi petletni razvojni načrt zavoda,
22) skrbi za polno zasedenost objektov iz 23. člena tega odloka,
23) opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
Akte iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 21. točke prejšnjega odstavka sprejema svet zavoda.
K aktu iz 21. točke prvega odstavka tega člena daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda praviloma v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
17. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri pogodbah vezanih na tekoče in investicijsko vzdrževanje (vlaganja v objekte in opremo), in sicer:
– pri pogodbah nad 10.000,00 EUR brez DDV za storitve in blago oziroma nad 20.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu s pravilnikom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
18. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva, v skladu z zakonom.
Direktorja razrešuje svet zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Rogaška Slatina.
Občinski svet Občine Rogaška Slatina se o predlogu razrešitve direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjasni.
2. Vršilec dolžnosti
19. člen
Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja imenuje svet zavoda, vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti imenovana dvakrat zaporedoma.
3. Svet zavoda
20. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva uporabnika oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina in sicer dva izmed članov občinskega sveta in dva iz strokovnih služb.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, ki jih podrobneje ureja akt, ki ga sprejme zbor delavcev zavoda v skladu s predpisi o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na podlagi javnega poziva imenuje župan. Poziv pripravi in izvede strokovna služba ustanovitelja.
21. člen
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja in zaposlene o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
Prvo, konstitutivno, sejo sveta skliče župan v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov v svet zavoda. Svet zavoda se lahko skliče, kolikor je v roku imenovana večina vseh članov sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov sveta.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– se neupravičeno ne udeleži sej trikrat zapored,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi oziroma predstavniki ustanovitelja tudi ne ravnajo v skladu z navodili ustanovitelja,
– ne opravlja svojih nalog, oziroma jih ne opravlja strokovno,
– s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta zavoda razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
22. člen
Naloge sveta zavoda so:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– sprejema cenik uporabe objektov, rekvizitov, naprav ter drugih storitev in programov zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sprejema letni program dela in finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, akt o organizaciji dela, kadrovski načrt, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, in druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– nadzira izvajanje predpisov iz prejšnje alineje,
– imenuje direktorja zavoda s predhodnim soglasjem z Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in vršilcem dolžnosti direktorja,
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sprejema pravila zavoda,
– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– sprejema petletni razvojni načrt zavoda,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ,
– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
1. Premoženje v upravljanju/najemu
23. člen
Zavod upravlja z naslednjim nepremičnim premoženjem:
– Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, parc. št. 809/1, k.o. Rogaška Slatina,
– Anin dvor, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina, parc. št. 277/1, k.o. Rogaška Slatina,
– Kaktejnik Cerovec, parc. št. 1102/5, k.o. Cerovec,
– Informacijsko središče Boč, parc. št. 1191/6, k.o. Drevenik,
– Poslovni prostori na Zdraviliškem trgu 1, Rogaška Slatina, parc. št. 368, k.o. Rogaška Slatina.
24. člen
Ustanovitelj lahko s posebno pogodbo preda zavodu v upravljanje tudi druga nepremična in premična osnovna sredstva.
25. člen
Zavod samostojno upravlja z nepremičninami iz 23. člena tega odloka in vso opremo, ki se nahaja na oziroma v posameznih objektih, ne more pa s pravnimi posli odtujiti premičnega ali nepremičnega premoženja, le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati njegovo vrednost brez soglasja ustanovitelja.
Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
2. Javni interes
26. člen
Javni interes, izražen v tem členu, pomeni prednost pri uporabi objektov, ki so v upravljanju ali najemu zavoda.
Javni interes se zasleduje z oblikovanjem cenika ter z vnaprejšnjo opredelitvijo načina zasledovanja javnega interesa v letnem programu dela javnega zavoda.
3. Financiranje zavoda
27. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti, opredeljene v letnem programu dela:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev proračuna ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
– z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Občine Rogaška Slatina na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela in poslovnega poročila za preteklo leto. Višina sredstev se opredeli v proračunu ustanovitelja.
Ustanovitelj in zavod določita vsa medsebojna razmerja s posebno pogodbo o sofinanciranju, s katero uredita predvsem:
– financiranje dejavnosti zavoda s strani ustanovitelja za tekoče proračunsko obdobje,
– izvajanje letnega programa dela zavoda,
– način izvrševanja drugih medsebojnih pravic in obveznosti, ki so določena s tem odlokom, pravili zavoda in drugimi predpisi.
28. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Za doseganje optimalnih učinkov lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti zavoda. Opravljanje takšne dejavnosti ne sme ogrožati izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Proračunske dotacije, članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
4. Oblikovanje cene
29. člen
Vsi stroški zavoda, razen:
– stroškov vezanih na vzdrževanje in obnovo objektov in opreme, za katere so pridobljena namenska proračunska sredstva ali druga sredstva ter
– stroškov vezanih na izvajanje drugih programov, projektov, storitev ali opravil, ki jih zavod izvaja kot dodatno dejavnost in niso povezani z vzdrževanjem in upravljanjem objektov iz 23. člena tega odloka se vračunavajo v ceno storitev vezanih na oddajo objektov in opreme v uporabo.
5. Ustvarjanje presežkov
30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Rogaška Slatina, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje sveta zavoda.
V. POSLOVNA TAJNOST
31. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
– ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti (npr. nosilci zvoka in slike), CD-romi, računalniške baze podatkov, načrti, vzorci ipd. Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost sme posredovati le direktor zavoda oziroma delavec, ki ga zato posebej pooblasti direktor.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
32. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
33. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvajanje lastne dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
34. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja.
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
35. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Direktor in svet zavoda sta dolžna v roku 60 dni od konstituiranja sveta zavoda oziroma imenovanja direktorja po tem odloku ustanovitelju predložiti petletni razvojni načrt zavoda.
37. člen
Svet novoustanovljenega zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
Mandat sedanjih direktoric zavodov poteče z iztekom mandata, za katerega sta bili imenovani, do imenovanja novega direktorja Zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina delujeta kot vršilki dolžnosti.
38. člen
Rok za uskladitev statuta in drugih splošnih aktov zavoda je šest mesecev od konstituiranja sveta zavoda po tem odloku.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
39. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za kulturo Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/02, 56/08) in Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda turizem Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07).
40. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v uradne evidence, kolikor je to potrebno, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Z dnem vpisa spojitve v sodni register preneha obstoj obeh zavodov: Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina in Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina.
Premoženje Javnega zavoda turizem Rogaška Slatina in Javnega zavoda za kulturo Rogaška Slatina preide z dnem spojitve na Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina.
Pravni naslednik obeh zavodov je Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina, na katerega preidejo vse pravice in obveznosti obeh zavodov ter redno zaposleni delavci.
41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2013-03
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti