Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2258. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013, stran 6699.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 107. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 26. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2013 (Uradni list RS, št. 95/12) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določi v naslednjih zneskih:
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV                     |     |
|   |IN ODHODKOV                        |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |Skupina Podskupina                     |  Znesek|
|   |                              |   v EUR|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              | 9.474.734|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  | 8.843.046|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                      | 7.546.786|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček              | 6.151.133|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |703 Davki na premoženje                  |  965.750|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve           |  429.903|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                     | 1.296.260|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki             | 1.028.751|
|   |od premoženja                       |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |711 Takse in pristojbine                  |   4.500|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |712 Denarne kazni                     |   6.000|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki                |  257.009|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                    |  85.280|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |     0|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |722 Prih. od prodaje zemljišč in nemat. premoženja     |  85.280|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|73  |PREJETE DONACIJE                      |   3.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov           |   3.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                    |  543.008|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih      |  504.588|
|   |institucij                         |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz proračuna EU            |  38.420|
|   |za strukturno politiko                   |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                |10.069.708|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                       | 2.164.938|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |  534.109|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       |  85.751|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve              | 1.397.098|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |403 Plačila domačih obresti                |  20.580|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |409 Rezerve                        |  127.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                      | 3.916.427|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |410 Subvencije                       |  170.979|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |411 Transferi posameznikom                 | 2.392.801|
|   |in gospodinjstvom                     |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam          |  242.939|
|   |in ustanovam                        |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi             | 1.109.708|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 3.617.578|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 3.617.578|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |  370.765|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim            |  350.965|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki     |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    |  19.800|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |  200.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |     |
|   |IN NALOŽB                         |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |     |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil             |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev              |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije            |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|   |(440+441+442)                       |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |440 Dana posojila                     |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev             |     |
|   |in naložb                         |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)         |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                     |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                     |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                        |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |500 Domače zadolževanje                  |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA                      |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                      |  200.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga                |  200.400|
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV                 |     |
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)               |     |
+-----+-----------------------------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2013 oblikujejo v višini 109.400 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF določa župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0005/2013-02
Rogaška Slatina, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti