Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2256. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02, stran 6697.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 29. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) izdajam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejana prostora z oznako EUP 03 KPR BP v manjšem območju urejanja z oznako MOBP02 se nahaja ob regionalni cesti na relaciji Šempeter–Polzela, pred krožiščem za tovarno nogavic Polzela. Na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu – OPN (Uradni list RS, št. 96/11, 60/12) je območje plansko opredeljeno kot območje stanovanj (osnovna oznaka S) in podrobneje kot stanovanjske površine (podrobnejša oznaka SS) namenjeno bivanju brez spremljajočih dejavnosti ali z njimi. Nova želena raba, bencinski servis in druge poslovne vsebine, je skladno z OPN Polzela sicer dopustna, a je sprememba namenske rabe dopustna zgolj znotraj opredelitve »območje stanovanj« (osnovna oznaka S).
Za izgradnjo bencinskega servisa v tej enoti, je bil v postopku izkazan investicijski interes lastnika nepremičnin in ker ta ni v nasprotju z OPN Polzela, je Občina Polzela sprejela odločitev o izdelavi OPPN za del območja z imenom – OPPN za bencinski servis Polzela.
Pomembno izhodišče je, da nove programske vsebine ne ovirajo razvoj obstoječih dejavnosti in bodo tako oblikovalsko kot vsebinsko z njimi kompatibilne. Bencinski servis kot servisna dejavnost nima neke tradicionalne vloge, a je neizogiben sestavni element sedanjega načina bivanja. Na območju Občine Polzela ni nobenega bencinskega servisa.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča, s parc. št. 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8 in 339/9, vse v k.o. Polzela.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo bencinske črpalke s spremljajočimi objekti in potrebno gospodarsko javno infrastrukturo ter ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– OPN,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo, pristojno za okolje (sektor za celovito presojo vplivov na okolje), opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove in programske širitve območja ter investicijskih namer uporabnika prostora, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Uporabi se obstoječe strokovne podlage pripravljavca, ki so bile izdelane za potrebe priprave OPN.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS
7. faza – izdelava predloga
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS
10. faza – priprava končnega akta in objava v uradnem glasilu.
Terminski plan za izdelavo posameznih faz se določi v pogodbi o izdelavi predmetnega PIA. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo posamezne faze postopka.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora po področjih:
1. Varstvo okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana
2. Varstvo voda:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
3. Varstvo kulturne dediščine:
Zavod za kulturno dediščino Slovenije, območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
4. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
5. Področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JKP d.o.o. Žalec, Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
6. Cestno/železniško omrežje
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
7. Telekomunikacije
Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
8. Električno omrežje
Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2/a, 3000 Celje.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec in naročnik OPPN je: Občina Polzela, Polzela 8, p. Polzela.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine.
Št. 350-5/2013-6
Polzela, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti