Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2252. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela, stran 6695.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni seji dne 26. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Polzela
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače občinskih funkcionarjev, nagrade članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter način povračila stroškov.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in določbe Zakona o lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom drugih organov pripadajo sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se določijo na podlagi tega pravilnika v skladu z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Župan Občine Polzela v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v 51 plačni razred, ki določa osnovno plačo župana.
Županu pripada dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, znaša plačilo 50 % plače poklicnega župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.
Sklep o plači ter dopustu župana izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Enako velja za nepoklicnega župana.
4. člen
Podžupan, je v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, uvrščen v plačne razrede v razponu od 36 do 43.
Plačni razred podžupana določi s sklepom župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
Podžupanu, ki opravlja svojo funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini do 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta Občine Polzela in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Polzela, so sejnine.
Sejnine se članom občinskega sveta Občine Polzela določijo v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka na delovno dobo, in sicer za:
vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župana, nadomeščanje po zakonu) 5 %,
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 4,5 %,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 1,3 %,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,5 %.
Plačilo za opravljanje funkcije vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25 % plačila za opravljanje funkcije. Za korespondenčno sejo se plačilo za opravljanje funkcije ne izplačuje.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta Občine Polzela, ne sme presegati zakonsko določenega odstotka letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
6. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora se določijo nagrade v odstotku glede na osnovno plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer kot:
– sejnina za predsedovanje na seji nadzornega odbora 3,5 %,
– sejnina za udeležbo na seji nadzornega odbora 3 %,
– nadomestilo za opravljeno delo pri strokovnih službah Občine Polzela in uporabnikih proračunskih sredstev (opravljanje nadzora) 0,75 % na uro.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji. Sejnino se izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje, se za nadaljevanje seje izplača 25 % sejnine. Za korespondenčno sejo se sejnine ne izplačuje.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi sejnina v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1,5 % vrednosti osnovne plače župana.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Sejnino se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti.
8. člen
Predsedniki, člani in tajniki drugih komisij, svetov in odborov, ki jih ustanovi občinski svet, imajo za opravljanje dela pravico do sejnine za udeležbo na seji, ki je določena v odstotku od osnovne plače župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo, in sicer tako, da znaša sejnina 1 % vrednosti osnovne plače župana.
9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov na službeni poti, dnevnice za službena potovanja in povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo pri opravljanju funkcije. Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračila stroškov zaposlenim v državnih organih.
Občinski funkcionar uveljavlja pravice do povračila stroškov na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan.
Za službeno potovanje župana izda potni nalog podžupan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave. Povračila stroškov se občinskim funkcionarjem izplačujejo po opravljenem službenem potovanju.
10. člen
Sklep o določitvi plačila članom občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov izda in podpiše predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
11. člen
Vsi prejemki na podlagi tega pravilnika se izplačujejo enkrat mesečno za pretekli mesec.
12. člen
Evidenco prisotnosti občinskih funkcionarjev, predsednika in članov delovnih teles občinskega sveta, predsednika in članov nadzornega odbora in drugih organov in delovnih teles na sejah vodi uslužbenec občinske uprave, ki ga določi župan ali direktor občinske uprave.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 20/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-15/2012-9
Polzela, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti