Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2013 z dne 8. 7. 2013

Kazalo

2250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 1, stran 6695.

Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica – sprememba št. 1
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12). Spremembe se nanašajo na tekstualni del prostorskega akta.
2. člen
V poglavju III/5. Posebne določbe, se dopolni 205. člen, tako da se glasi:
»Območje EUP z oznako UN 23:
Ne glede na določila točke (6) 57. člena je na območju EUP v okviru osnovne kmetijske dejavnosti dovoljena samo dejavnost (a/01.43) konjereja, pri čemer njen obseg ne sme presegati 120 GVŽ. Objekti, kjer se zadržuje živina, morajo biti zavarovani pred napadi velikih zveri z ograjo, ki je dodatno varovana z električnim pastirjem.
Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti, in sicer se dogradi obstoječo javno pot št. 54158 (Unec–Zalar–Molk–Puntar), ki se nahaja v EUP UN 19, do EUP UN 23.«
3. člen
V poglavju III/5. Posebne določbe, se dopolni 221. člen, tako da se glasi:
»Območje EUP z oznako CA 07:
Parcelacija zemljišča s parc. št. 6, k.o. Cajnarje (glede na namensko rabo, razvidno iz grafičnega dela OPN) mora biti izvedena pred pridobitvijo kulturno-varstvenih pogojev k predvideni gradnji. Idejna zasnova objektov, vključno z vsemi priključki na infrastrukturo, za pridobitev kulturno-varstvenih pogojev mora biti izdelana tako natančno, da bo iz nje nedvoumno razviden obseg predvidene gradnje.
Ne glede na določila točke (1.2) 56. člena se dostop do kmetije lahko zgradi v osi obstoječe poti, in sicer kot odcep na stacionaži od 400–450 m z javne poti št. 54240 (Cajnarje–Sv. Jurij), do EUP CA 07.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-4/2013
Cerknica, dne 1. julija 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti