Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2169. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Medvode, stran 6520.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), 31.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o denarnih pomočeh v Občini Medvode
1. člen
V Odloku o denarnih pomočeh v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 103/11) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Od lastnega dohodka se odšteje znesek mesečnega obroka namenskega stanovanjskega kredita za stanovanje oziroma hišo, v kateri upravičenec dejansko živi.«
2. člen
Spremeni se 4. točka 3. člena, tako da se po novem glasi:
»4. kritje stroškov kosil osebam, starejšim od 65 let; izjemoma tudi mlajšim, če so prejemniki državne denarne socialne pomoči.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 4. člena, tako da se po novem glasi:
»Denarna pomoč za namen iz 4. točke 3. člena tega odloka se dodeli kot plačilo cene toplega obroka, ki jih organizirajo in tudi zunanjim uporabnikom nudijo javni in zasebni zavodi z območja občine, izjemoma pa tudi gostinski obrati, v kolikor je cena in kvaliteta primerljiva s ceno kosila v zavodu. Upravičencem se denarna pomoč dodeli največ za obdobje do konca koledarskega leta in se nakazuje zavodu oziroma gostinskemu obratu na podlagi mesečno izstavljenega računa s priloženo specifikacijo.«
4. člen
V 7. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V izjemnih primerih se lahko denarna pomoč za namen iz 3. točke 3. člena odloka dodeli upravičencu, ki z lastnim dohodkom minimalno presega minimalni dohodek na posameznega družinskega člana.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-20/2011-2
Medvode, dne 18. junija 2013
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.