Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2164. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit, stran 6509.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je župan Občine Kamnik dne 19. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit
1. člen
(Uvodne določbe)
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit (Uradni list RS, št. 25/10) (v nadaljevanju: besedila: SD OPPN B11 Titan – Svit).
2. člen
(Predmet in okvirno ureditveno območje)
Na obravnavanem območju že velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit, ki ureja prostorsko ureditev celotnega območja B 11 Titan – Svit. Določeni so pogoji za gradnjo novih stavb in drugih objektov, namenjenih proizvodni, skladiščni, trgovski, poslovni, servisni in storitveni dejavnosti. Občinski podrobni prostorski načrt predvideva tudi pogoje za ureditev odprtih površin ter za gradnjo prometne, energetske in druge komunalne infrastrukture.
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 11 Titan – Svit v svojem 22. členu, v točki 3. navaja, da se mora pred kakršnokoli izgradnjo izvesti zid v dolžini 720 m ali na ustrezno koto nadvišati obstoječi teren. Iz kart vseh do sedaj pridobljenih hidrološko hidravličnih študij, ki so bile izvedene na tem območju, izhaja, da parcele 717/24, 717/34 in 718/2, vse k.o. Kamnik, ne ležijo v območju poplavne nevarnosti. Legalizacija objekta, stoječega na obravnavanih zemljiščih, je tako neutemeljeno pogojena z izgradnjo zidu v dolžini 720 m ali nadvišanjem obstoječega terena. Predvidene so tudi nekatere druge spremembe objekta, stoječega na parc. št. 717/24, 717/34 in 718/2, vse k.o. Kamnik, v funkcionalni enoti O2 ter manjše spremembe oziroma dopolnitve programskih vsebin, ki pa niso v nasprotju z obstoječim veljavnim dolgoročnim prostorskim planom občine Kamnik.
3. člen
(Območje sprememb in dopolnitev podrobnega prostorskega načrta)
V skladu z veljavnimi prostorskimi planskimi akti je območje občinskega podrobnega prostorskega načrta opredeljeno v grafičnem delu prostorskega plana, spremembe pa se nanašajo le na tekstualni del na delu območja B11 Titan – Svit, in sicer v funkcionalni celoti O2 ob hidrocentrali Titan. Območje SD OPPN B11 TITAN SVIT se nanaša na naslednje parcele: 717/24, 717/34 in 718/2, vse k.o. Kamnik.
4. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnega prostorskega načrta;
– dopolnjen oziroma spremenjen tekstualni del Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B11 Titan – Svit v delu, na katerega se sprememba nanaša;
– Idejna zasnova zunanje in prometne ureditve za območje parc. št.: 717/24, 717/34 in 718/2, vse k.o. Kamnik (GEOPLAN d.o.o. Kamnik, september 2012).
Kolikor se bo v postopku priprave SD OPPN B11 Titan SVIT izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Izdelovalec SD OPPN B11 Titan – Svit bo izdelal ali vsaj koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(Roki za pripravo)
Izdelava SD OPPN B11 Titan – Svit se pripravlja skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8), in sicer po skrajšanem postopku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt-om, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj 15 dni.
V primeru, če bo potrebna izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje, se upoštevajo tudi roki, določeni z Zakonom o varstvu okolja.
6. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN, so:
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Kranj, PC Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000, Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1000, Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana, Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o začetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bo podal smernic, se šteje, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.
8. člen
(Začetek veljavnost sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Kamnik. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2013-5/1
Kamnik, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.