Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2162. Sklep o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa, stran 6508.

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2) (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5) (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, (79/09 popr.), 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 popr.)), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07), vloge Vrtca Sežana – vloge št. 237/28-2013 z dne 19. 4. 2013 glede uveljavljanja rezervacije za otroke je Občinski svet Občine Divača na 20. redni seji dne 12. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa
1.
Začasni izpis otroka iz vrtca za neprekinjeno odsotnost v trajanju najmanj enega in največ dveh mesecev
Starši lahko uveljavljajo pravico za znižano plačila vrtca zaradi začasnega izpisa otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega in največ dveh mesecev.
Starši so začasni izpis otroka iz prvega odstavka tega člena in uveljavljanje pravice do znižanega plačila vrtca dolžni upravi vrtca napovedati najmanj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši znižano oskrbnino za program v vrtcu, in sicer v višini 50 % prispevka za oskrbnino, določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo o uvrščenosti v dohodkovni razred (plačilni razred) in določitvi višine plačila za program v vrtcu, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
Razliko med plačilom znižane oskrbnine za program v vrtcu, ki jo plačajo starši, in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja iz proračunskih sredstev Občina Divača.
V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50 % znižanje prispevka oskrbnine ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
2.
Začasni izpis otroka zaradi bolezni
V primeru, da je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten iz vrtca več kot 21 delovnih dni (obračunskih dni), lahko starši uveljavljajo znižanje plačila oskrbnine za programe v vrtcu v višini 50 % prispevka za oskrbnino, določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo o uvrščenosti v dohodkovni razred (plačilni razred) in določitvi višine plačila za program v vrtcu, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil.
Razliko med plačilom znižane oskrbnine za program v vrtcu, ki jo plačajo starši, in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja iz proračunskih sredstev Občina Divača.
Vlogo za znižanje plačila, s priloženim s zdravniškim potrdilom o bolezni otroka, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku petih zaporednih delovnih (obračunskih) dni od zaključka odsotnosti otroka.
V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, se 50 % znižanje prispevka oskrbnine ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom o vrtcih in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ.
3.
Določila, navedena v tem sklepu, veljajo za starše otrok, za katere je Občina Divača po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2013-08
Divača, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.