Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2159. Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012, stran 6502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 20. seji dne 12. 6. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Divača za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012.
2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2012 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|KONTO    OPIS                 |  Znesek v|
|                          |    EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|A.      BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |
+---------------------------------------------------+-----------+
|    I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 5.244.484|
+---------------------------------------------------+-----------+
|       TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 3.936.115|
+---------------------------------------------------+-----------+
|70      DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   | 2.858.586|
+---------------------------------------------------+-----------+
|700     DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      | 2.476.993|
+---------------------------------------------------+-----------+
|703     DAVKI NA PREMOŽENJE          |  286.623|
+---------------------------------------------------+-----------+
|704     DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   95.010|
+---------------------------------------------------+-----------+
|706     DRUGI DAVKI              |    –40|
+---------------------------------------------------+-----------+
|71      NEDAVČNI PRIHODKI           | 1.077.529|
|       (710+711+712+713+714)         |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|710     UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |  660.846|
|       PREMOŽENJA              |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|711     TAKSE IN PRISTOJBINE         |   2.868|
+---------------------------------------------------+-----------+
|712     GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |   1.329|
+---------------------------------------------------+-----------+
|713     PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   1.881|
+---------------------------------------------------+-----------+
|714     DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  410.605|
+---------------------------------------------------+-----------+
|72      KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)   |   70.495|
+---------------------------------------------------+-----------+
|720     PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   1.418|
+---------------------------------------------------+-----------+
|721     PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|722     PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |   69.077|
|       NEOPREDMETENIHSREDSTEV        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|73      PREJETE DONACIJE (730+731)      |   4.313|
+---------------------------------------------------+-----------+
|730     PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |   4.313|
+---------------------------------------------------+-----------+
|731     PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|74      TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     | 1.213.532|
+---------------------------------------------------+-----------+
|740     TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  350.387|
|       JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ       |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|741     PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA     |  863.145|
|       PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA    |      |
|       EVROPSKE UNIJE            |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|78      PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  |   20.030|
|       (786+787)               |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|786     OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |   20.030|
|       EVROPSKE UNIJE            |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|    II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 5.457.459|
+---------------------------------------------------+-----------+
|40      TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  863.350|
+---------------------------------------------------+-----------+
|400     PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  248.312|
+---------------------------------------------------+-----------+
|401     PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   40.531|
|       VARNOST                |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|402     IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  529.281|
+---------------------------------------------------+-----------+
|403     PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   45.225|
+---------------------------------------------------+-----------+
|409     REZERVE                |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|41      TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 1.711.204|
+---------------------------------------------------+-----------+
|410     SUBVENCIJE              |   15.210|
+---------------------------------------------------+-----------+
|411     TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  786.836|
|       GOSPODINJSTVOM            |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|412     TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |  134.882|
|       IN USTANOVAM             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|413     DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  774.276|
+---------------------------------------------------+-----------+
|42      INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      | 2.703.504|
+---------------------------------------------------+-----------+
|420     NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 2.703.504|
+---------------------------------------------------+-----------+
|43      INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |  179.401|
+---------------------------------------------------+-----------+
|431     INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |  141.220|
|       FIZ.OSEBAM              |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|432     INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   38.181|
|       UPORABNIKOM              |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  –212.975|
|       (I.–II.)               |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|B.      RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |
+---------------------------------------------------+-----------+
|75   IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     0|
|       PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|       (750+751+752)             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|750     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|751     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|752     KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|44   V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     0|
|       KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)     |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|440     DANA POSOJILA             |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|441     POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |      |
|       FINANČNIH NALOŽB           |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|    VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     0|
|       SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |      |
|       V.)                  |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|C.      RAČUN FINANCIRANJA                |
+---------------------------------------------------+-----------+
|50   VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |  250.000|
+---------------------------------------------------+-----------+
|500     DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  250.000|
+---------------------------------------------------+-----------+
|55   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         |  220.000|
+---------------------------------------------------+-----------+
|550     ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  220.000|
+---------------------------------------------------+-----------+
|    IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –182.975|
|       RAČUNIH                |      |
|       (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) –    |      |
|       (II.+V.+VIII.)            |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|    X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)    |   30.000|
+---------------------------------------------------+-----------+
|    XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |  212.975|
+---------------------------------------------------+-----------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu je prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Divača za leto 2012.
4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača izkazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2012 naslednje stanje:
  1. Stanje na dan 1. 1. 2012 (prenos iz leta
  2011)                         13.355  EUR
  2. Prilivi v letu 2012                   0  EUR
  3. Odlivi v letu 2012                   0  EUR
  4. Stanje na dan 31. 12. 2012             13.355  EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2012 se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2013.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača za leto 2012 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2013-02
Divača, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Divača
Drago Božac l.r.