Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2156. Sklep št. 04/13 o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, stran 6500.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 in 20/11 – Odločba US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
SKLEP št. 04/13
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
1. člen
Ukine se status splošne rabe za naslednjo nepremičnino:
+----------------+-------------+--------------+-----------------+
|  Parcelna  | Vrsta rabe | Površina m2 |  Katastrska  |
|  številka  |       |       |   občina   |
+----------------+-------------+--------------+-----------------+
|   1444/9   |   pot   |   142   | 1075 – Trnovlje |
+----------------+-------------+--------------+-----------------+
2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, matična številka 5880360.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-116/2013
Celje, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.