Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2155. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III – sever, stran 6500.

Na podlagi 61., v povezavi s 53., 97. in 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III – sever
1. člen
(1) V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje III – sever se za drugim odstavkom 9. člena doda nov, tretji odstavek, ki glasi:
»Zaradi dela pešpoti v vzhodnem kareju kompleksa pri garažni hiši v lasti etažnih lastnikov in umirjanja prometa je mogoče ograditi zemljišče med zemljiščem bloka Novi trg 11 in 12 ter garažno hišo s primerno izvedbo panelne ograje, postavljene na rob zemljiške parcele ob intervencijski poti, višine do 1,8 metra. Za zagotovitev nemotenega peš prometa po predvideni javni pešpoti ob objektu 3, kare vzhod, je potrebno na primerno mesto pešpoti oziroma slepe intervencijske poti vgraditi nezaklenljiva vrtljiva vrata s primerno veliko odprtino ob vratih, ki bo omogočala tudi prehod z otroškimi vozički. Okvir, v katerega so lahko vpeta vrtljiva vrata, je za zagotavljanje normalnega prehoda predviden do višine 2,2 metra.«.
(2) Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
2. člen
Projekt številka 06/04 IUP d.o.o., Celje, je sestavni del tega odloka in stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2013
Celje, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.