Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2152. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje, stran 6496.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 9. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF in 104/12 – ZIPRS1314), ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US in 21/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
1. člen
V Odloku o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12 in 75/12) se v prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »9. OBMOČJE MESTNE TRŽNICE CELJE – DOVOZ V OBMOČJE ZA PEŠCE«, obstoječe tri vrstice v tabeli nadomestijo z novima dvema vrsticama:
»
+--------------+------+
|do 1 ure   | 2,00 |
+--------------+------+
|do 2 uri   | 4,00 |
+--------------+------+
           «
2. člen
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »6. PARKIRIŠČA ZA STANOVALCE STAREGA MESTNEGA JEDRA«, se v zadnji vrstici tabele za besedilom »letna dovolilnica parkirišče Ozka ulica, Zagata,« doda besedilo: »Cankarjeva ulica – pasaža«.
3. člen
V prilogi 2: »Cenik parkiranja in ostalih stroškov na območju Mestne občine Celje«, pod točko »7. ZAKUPLJENA PARKIRIŠČA«, se za besedilom »Parkirišče Gledališka ulica (sodišče), parkirišče Razlagova ulica (Hotel Evropa)« doda besedilo: »parkirišče Zagata, parkirišče Cankarjeva ulica – pasaža«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-7/2011-5
Celje, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.