Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2150. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2013, stran 6493.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr.) in 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 19. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 83/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu poračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacijo do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (tabele 1–4):
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Tabela 1: Bilanca prihodkov       |    (v EUR)|
|   |I. rebalansa              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 15.369.657,11|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  7.638.420,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  6.781.163,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  5.869.194,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   573.722,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   338.247,77|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   857.257,01|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   351.824,76|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |   73.386,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   25.545,92|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   401.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   150.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   150.000,00|
|   |in neopredmetenih Sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   20.932,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   20.932,45|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  7.560.303,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   517.971,83|
|   |javnofinančnih inst.          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  7.042.332,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Tabela 2: Bilanca odhodkov       |        |
|   |I. rebalansa.              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 15.283.146,72|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.180.244,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   339.451,28|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |   60.516,49|
|   |za socialno varnost           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.584.997,73|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   55.081,08|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   140.197,47|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  3.682.818,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   372.358,39|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  2.024.145,24|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   239.036,62|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.047.278,21|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  9.328.596,21|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih      |  9.328.596,21|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   91.488,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi       |   80.688,15|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunski |   10.799,85|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK /         |   86.510,39|
|   |PRIMANJKLJAJ (I. – II.)         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Tabela 3: Račun finančnih terjatev   |        |
|   |in naložb I. rebalansa         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0,00|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |      0,00|
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|      0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Tabela 4: Račun financiranja      |        |
|   |I. rebalansa              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   554.992,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   554.992,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   554.992,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |  –468.481,61|
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)    |  –554.992,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI. + X. – IX.)   |   –86.510,39|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   468.481,61|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku, sta zaradi obsežnosti materiala na vpogled v upravi Občine Brezovca.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/13-GŠ
Brezovica, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.