Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2060. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami, stran 6257.

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, s spremembami), 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00, s spremembami), 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 19. redni seji dne 12. junija 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o prevozu šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– upravičence do prevoza v in iz šole,
– določitev višine zneska povračila stroškov v posebnih primerih,
– postopek za uveljavljanje pravice do prevoza oziroma povračila stroškov prevoza,
– podlago za povrnitev prevoznih stroškov v posebnih primerih in
– način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov iz proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
(upravičenci)
1. Osnovnošolski otroci:
– imajo pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo bivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, znotraj njihovega šolskega okoliša;
– imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega bivališča od osnovne šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo znotraj njihovega šolskega okoliša;
– ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki jim pripada, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo (matični šolski okoliš), in v matičnem šolskem okolišu ni organiziranega pogodbenega prevoza. Izjema so učenci, ki se prešolajo v skladu s 54. členom Zakona o osnovni šoli.
2. Otroci s posebnimi potrebami:
– ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe osnovne šole ali posebni program vzgoje in izobraževanja, imajo na podlagi odločbe Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: odločba o usmeritvi) pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi;
– ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno izvajanje dodatne strokovne pomoči v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, imajo pravico do povračila prevoza do zavoda, v katerem se ta pomoč izvaja, če je njihovo prebivališče od tega zavoda oddaljeno več kot štiri kilometre.
Vsi upravičenci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Dobrova - Polhov Gradec. Upravičenci do prevoza v in iz šole morajo o morebitnih spremembah, ki bi vplivale na upravičenost ali višino povračila o tem takoj oziroma v roku 15 dni obvestiti strokovno službo Občine Dobrova - Polhov Gradec.
3. člen
(določitev zneska povračila stroškov)
Šolske prevoze za upravičence iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika praviloma organizira Občina Dobrova - Polhov Gradec s pogodbenimi prevozi z izvajalci, izbranimi na podlagi javnega naročila.
Stroške prevoza v in iz šole za upravičence iz 2. člena tega pravilnika se povrne glede na ceno najcenejše vozovnice za javni prevoz (v višini enkratne ali mesečne vozovnice) oziroma se povračilo prevoznih stroškov določi na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji dom upravičenca–vzgojno-izobraževalni oziroma socialno-varstveni zavod oziroma drugi izobraževalni zavodi (v nadaljevanju: šola/zavod) in nazaj, kolikor strokovna služba ugotovi, da je to cenejša oblika prevoza.
Povračilo stroškov prevoza na osnovi dejansko prevoženih kilometrov na relaciji od stalnega prebivališča do šole/zavoda in nazaj se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.
Občina lahko v dogovoru s straši/skrbniki otrok s posebnimi potrebami in šolo/zavodom organizira poseben prevoz, namenjen samo prevozu teh otrok, če bi se to izkazalo za ekonomsko upravičeno.
V primeru, da je šolski prevoz organiziran na relaciji, za katero je podana vloga za povračilo prevoznih stroškov, pa se ga otroci na željo staršev/skrbnikov ne poslužujejo, starši/skrbniki nimajo pravice do uveljavljanja povračila stroškov.
4. člen
(postopek za uveljavljanje pravice do povračila stroškov)
Za osnovnošolske otroke morajo osnovne šole/zavodi do 30. 6. za naslednje šolsko leto posredovati vloge in sezname učencev, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. in 2. točke 2. člena tega pravilnika. Sezname lahko osnovne šole/zavodi tekom šolskega leta dopolnijo, kolikor pride do spremembe števila upravičencev do prevoza.
Za ostale primere iz 2. točke 2. člena tega pravilnika morajo starši oziroma zakoniti zastopniki posredovati na Občino Dobrova - Polhov Gradec vlogo za povrnitev prevoznih stroškov, ki je priloga tega pravilnika. Staršem pripada pravica do povračila stroškov od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje šolskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.
Ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov prevoza za otroke s posebnimi potrebami je potrebno vlogi, ki je sestavni del tega pravilnika, obvezno priložiti odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. Vlogi se za vsako posamezno šolsko leto priloži tudi potrdilo o vpisu za tekoče šolsko leto.
Strokovna služba Občine Dobrova - Polhov Gradec lahko zahteva tudi druga dokazila, ki se v posameznem primeru izkazujejo kot nujna za utemeljitev vloge.
Na podlagi popolne vloge strokovna služba občine izda odločbo o povračilu stroškov prevoza (v nadaljevanju: odločba).
5. člen
(podlaga za povrnitev prevoznih stroškov)
Podlaga za povrnitev prevoznih stroškov za upravičence, za katere je bila izdana odločba, je mesečni zahtevek staršev/skrbnikov:
– s priloženim potrdilom šole/zavoda, ki jo/ga upravičenec obiskuje, iz katerega mora biti razvidno število dni, ko je bil upravičenec prisoten v šoli/zavodu, ali
– s priloženim originalnim računom za vozovnico za javni prevoz, kolikor upravičenec (in spremljevalec), dejansko koristi sredstva javnega prevoza.
Ob pouka prostih dnevih se povračila stroškov prevoza v šolo/zavod ne izplačuje.
6. člen
(način izplačevanja sredstev za povračilo prevoznih stroškov)
Sredstva za povračilo prevoznih stroškov upravičencev se na podlagi zahtevka iz 5. člena tega pravilnika nakazujejo mesečno na osebni račun njihovih zakonitih zastopnikov, katerim je bila izdana odločba v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Zakoniti zastopniki upravičencev posredujejo zahtevek z dokazili strokovni službi Občine Dobrova - Polhov Gradec najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2013
Dobrova, dne 15. junija 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost