Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013, stran 6256.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 19. redni seji dne 12. junija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2013 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |                     |    V EUR|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   Proračun|
|   |                     |     2013|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  9.602.764|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  8.791.015|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  5.312.092|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|700 |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |  4.766.152|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|703 |DAVKI NA PREMOŽENJE            |   337.440|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|704 |DOMAČI DAVKI NA BLAGO           |   208.500|
|   |IN STORITVE                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  3.478.923|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|710 |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     |   192.371|
|   |PREMOŽENJA                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|711 |TAKSE IN PRISTOJBINE           |    3.800|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|712 |DENARNE KAZNI               |    67.500|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|713 |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA         |   157.800|
|   |IN STORITEV                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|714 |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |  3.057.452|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |   290.469|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|722 |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ       |   290.469|
|   |IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)        |    21.300|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|730 |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |    21.300|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |   499.980|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|740 |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       |   499.980|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  11.624.562|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  2.723.219|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|400 |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |   265.693|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|401 |PRISPEVKI DELODAJALCEV          |    34.487|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|402 |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  2.345.039|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|403 |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |    50.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|409 |REZERVE                  |    28.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  2.278.999|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|410 |SUBVENCIJE                |   119.025|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|411 |TRANSFERI POSAMEZNIKOM          |  1.529.890|
|   |IN GOSPODINJSTVOM             |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|412 |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |   181.050|
|   |USTANOVAM                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|413 |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       |   449.034|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  6.298.883|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|420 |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |  6.298.883|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   323.461|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|431 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČ. |   317.501|
|   |OSEBAM                  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|432 |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM   |    5.960|
|   |UPORABNIKOM                |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |  –2.021.798|
|   |II.)                   |       |
|   |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  1.500.000|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   262.570|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |   –784.368|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.237.430|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.021.798|
+-----+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   784.368|
|   |OB KONCU PRETEKLEGA LETA         |       |
+-----+------------------------------------------+-------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2013-1
Dobrova, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost