Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2058. Sporazum št. 004-146/2013/2, stran 6254.

Sindikat policistov Slovenije in Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija sklepajo naslednji sporazum:
S P O R A Z U M:
1. Sredstva za plače in druge stroške dela, ki so določena v proračunu MNZ, namenjena za delo Policije za leti 2013 in 2014, se ne zmanjšajo oziroma se lahko povečajo s prerazporeditvijo sredstev v proračunu Policije ali s povečanjem proračunskih sredstev za Policijo.
2. Vlada RS se zaveže, da bo iz proračuna za leti 2013 in 2014 in dodatno z rebalansom obeh proračunov, zaradi stroškov, ki so nastali v projektu »Akcija varovanja življenja in premoženja ljudi« (sklep Vlade RS številka 22300-5/2012/3 z dne 20. 12. 2012 in sklep Vlade RS številka 22300-5/2012/6 z dne 13. 3. 2013), v celoti povrnila dogovorjena sredstva v proračun Policije tako, da bo:
– najkasneje v 15 dneh po podpisu tega sporazuma realizirala prenos sredstev odobrenih s sklepom Vlade RS številka 22300-5/2012/3 z dne 20. 12. 2012 v proračun Policije;
– pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2013 upoštevala sklep Vlade RS številka 22300-5/2012/6 z dne 13. 3. 2013 in zagotovila dodatna sredstva.
3. Vlada RS se zaveže, da bo omogočala izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta »Akcija zagotavljanja varovanja življenja in premoženja ljudi« na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju vsem uslužbencem v Policiji, ki sodelujejo pri izvajanju projekta.
Višina zneska, za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta »Akcija zagotavljanja varovanja življenja in premoženja ljudi«, se določi od 3% do 5% od osnovne plače zaposlenega.
Izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se pričnejo izplačevati upravičenim uslužbencem od izplačila plače za mesec julij 2013 dalje.
a) Podrobnejše kriterije in merila za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta uskladita Policija in Sindikat policistov Slovenije s posebnim aktom ob podpisu tega sporazuma. Podpisnika akt po potrebi lahko soglasno spreminjata ali dopolnjujeta.
b) Višino sredstev za izplačilo povečanega obsega dela na podlagi odobrenega projekta določi Vlada RS na predlog Ministrstva za notranje zadeve. Višina se določi za proračunsko obdobje 2013 in 2014 s sklepom Vlade RS, ki je priloga tega sporazuma.
c) V projekt »Akcija zagotavljanja varovanja življenja in premoženja ljudi« se prenesejo vse obveznosti Vlade RS iz tega sporazuma, vsebina projekta pa se ustrezno vsebinsko dopolni skladno z namenom tega sporazuma.
d) Podpisniki so seznanjeni, da pravni temelj izplačil iz te točke dogovora vsebinsko ne posega ali vpliva na 1. točko Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/12 z dne 31. 5. 2012), ki se izplačuje na podlagi prvega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
4. Za policiste se na podlagi 40. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in izvedbenega akta določi povračilo stroškov za čiščenje uniforme in nadomestilo za uporabo civilnih oblačil v službene namene v primerih, ko je način oblačenja posebej predpisan in povzroča zaposlenemu dodatne stroške.
V roku 30 dni po podpisu tega sporazuma Ministrstvo za notranje zadeve in Policija pripravi osnutek predpisa, ki bo posredovan v usklajevanje. V aktu se določi, da se stroški za leto 2013 poravnajo najkasneje v 60 dneh po sprejemu akta.
5. Vlada se zaveže v 30 dneh po podpisu sporazuma predlagati spremembo KPP v zvezi z določitvijo dodatnega števila dni letnega dopusta za policiste, ki opravljajo delo v posebej zahtevnih pogojih.
6. Določitev standarda varne poti za prevoz na in iz dela za uslužbence policije.
a) Podpisniki sporazuma nesporno soglašajo, da se pri obračunu kilometrine upošteva varna pot.
Varna pot je tista, ki je urejena, redno vzdrževana in prevozna skozi celo leto. Med varne poti ne spadajo gozdne ceste, vinske ceste, makadamske ceste, poti, ki vodijo čez travnike in njive, pešpoti, neprevozne in druge neprimerne poti, ki so kot take določene v skladu s kriteriji pristojnega organa. Pri izračunu se ne upoštevajo poti, ki vodijo preko tujih držav, razen kadar gre za prevoz na delovno mesto v tujino ali če uslužbenec policije to sam zahteva.
Kadar ima uslužbenec policije možnost prevoza po avtocesti se za izračun najkrajše varne poti v digitalnem merilniku razdalje označi prevoz po avtocesti (npr. »najraje po avtocesti«).
b) Podpisniki sporazuma se dogovorijo, da Ministrstvo za notranje zadeve pripravi za Policijo pisno usmeritev oziroma navodilo, ki vsebuje vse zgoraj navedene možnosti. Pisno usmeritev oziroma navodilo izda minister sočasno s tem sporazumom.
c) Podpisniki sporazuma soglašajo, da pisne usmeritve oziroma navodila iz prejšnje točke veljajo do sklenitve sporazuma o enotni ureditvi prevoznih stroškov na ravni celotnega javnega sektorja.
d) Podpisniki so soglasni, da je treba povračilo stroškov prevoza na delo in z dela na ravni celotnega javnega sektorja v bodoče urediti tako, da se uveljavi izključno povračilo kilometrine, kot enaka in pravična metodologija obračuna. Zaradi ukinitve možnosti povračil javnega prevoza pa se upošteva višji odstotek cene 95 oktanskega goriva na prevožen kilometer. Vlada poda pobudo iz te točke sindikatom javnega sektorja v 30 dneh po podpisu tega sporazuma, pri čemer se skupni obseg sredstev za povračilo ne zvišuje.
Če se pred ureditvijo prevoznih stroškov na ravni celotnega javnega sektorja sklepa Aneks h KPP, se določbe te točke dogovora vnesejo v KPP. Veljavnost zapisanih določb se veže na vprašanje kasnejše ureditve prevoznih stroškov na ravni celotnega javnega sektorja.
7. Vlada RS se zaveže, da bo do 31. 12. 2013 dopolnila 74. člen ZODPol, tako da se bo delovna obveznost iz 73. člena ZODPol, štela za posebno obremenitev.
8. Vlada RS se zaveže, da bo do 31. 12. 2013 uveljavljena ureditev ovrednotenja pripravljenosti na drugem kraju skladno z določbami 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, in sicer v višini 50% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
9. Vlada RS soglaša k spremembi sistemizacije delovnih mest v policiji, v kateri bo predlagano sistemiziranje dodatnih do največ 1,5% delovnih mest (od skupnega števila sistemiziranih delovnih mest) v enem in/ali dveh nazivih. Po spremembi sistemizacije skupno število delovnih mest v enem in dveh nazivih lahko presega omejitve števila teh delovnih mest določene v uredbi, ki ureja notranjo organizaciji in sistemizacijo. V okviru navedenega je dopustna tudi sprememba položajnih delovnih mest na katerih se naloge lahko opravljajo v enem ali dveh zaporednih nazivih. V tem primeru se na položajnem delovnem mestu določi dva naziva, osnovni naziv pa je za eno stopnjo višji od določenega. Nova sistemizacija mora biti uveljavljena najkasneje do 31. 10. 2013.
10. Sindikat policistov Slovenije se vključi v delovno podskupino za ureditev kadrovske problematike, ki bo nastopila ob pričakovanem prenehanju varovanja mejne kontrole in nadzora na zunanjih Schengenskih mejah, ki bo ustanovljena najkasneje do 1. 9. 2013. Vlada RS, Ministrstvo za notranje zadeve in Policija se zavežejo, da bodo pri vodenju kadrovske politike izvedli vse potrebno, da se bodo zaposleni, ki opravljajo mejno kontrolo in nadzor na zunanjih Schengenskih meja premestili na ustrezna delovna mesta.
11. Vlada RS si bo v skladu s svojimi pristojnostmi prizadevala za pravilno in pravočasno izvajanje tega sporazuma oziroma izvajanja sporazuma ne bo ovirala ali preprečevala.
Vlada RS se s podpisom tega sporazuma zavezuje še nadalje izpolnjevati in uporabljati vse določbe Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/12 z dne 31. 5. 2012).
12. Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe strani.
13. Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije v 30 dneh po podpisu.
Št. 004-146/2013/2
Ljubljana, dne 31. maja 2013
EVA 2013-1711-0044
Vlada Republike Slovenije
Ministrstvo za notranje zadeve
dr. Gregor Virant l.r.
minister
 
Policija
Stanislav Veniger l.r.
generalni direktor policije
 
Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost