Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2056. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 6236.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 46/13 – ZIPRS1314-A) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v drugi državi članici, prenese blago iz svojega podjetja v drugi državi članici kupcu, ki je identificiran za namene DDV v Sloveniji, z namenom vzpostavitve zaloge blaga pri kupcu, se taka transakcija, ne glede na 12. člen ZDDV-1, obravnava kot pridobitev blaga znotraj Unije takrat, ko kupec izvzame blago iz zaloge.«.
2. člen
V prvem odstavku 45. člena se besedilo »stopnji 20% oziroma 8,5%« nadomesti z besedilom »stopnji 22% oziroma 9,5%«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preračunana stopnja 22% znaša 18,0328%, preračunana stopnja 9,5% znaša 8,6758%.«.
3. člen
V 56. členu se besedilo »stopnji 8,5%« nadomesti z besedilom »nižji stopnji DDV«.
4. člen
Naslov 115. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Oznake za opis vrste pridobljenega blaga in storitev v zahtevku za vračilo in oznake razlogov za zavrnitev zahtevka za vračilo)«.
Za besedilom 115. člena, ki postane nov prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
(2) Razlogi za zavrnitev ali delno zavrnitev zahtevka za vračilo se v obrazložitvi odločbe o vračilu DDV iz petega odstavka 74.e člena ZDDV-1 opišejo z naslednjimi oznakami:
– V primeru popolne zavrnitve:
1 = obdobje vračila je neveljavno;
2 = skupni zahtevani znesek je manjši od najmanjšega dovoljenega zneska za navedeno obdobje;
3 = zahteva se opis poslovne dejavnosti v 4. ravni veljavne oznake NACE;
4 = podatki o navedenem bančnem računu so nepopolni ali nepravilni;
5 = vaše poslovne dejavnosti predpostavljajo navedbo odbitnega deleža;
6 = po preverjanju je ugotovljeno, da ste se ukvarjali z dobavami blaga ali storitev na ozemlju Republike Sloveniji, za kar ne velja oprostitev, določena v zakonodaji Unije (3.b člen Direktive Sveta 2008/9/ES);
7 = po preverjanju je bilo ugotovljeno, da imate na ozemlju Republike Slovenije stalno poslovno enoto, iz katere opravljate poslovne dejavnosti (3.a člen Direktive Sveta 2008/9/ES);
8 = vloga ni prejeta v dovoljenem obdobju;
9 = vloga mora vsebovati zahtevek za vračilo za celotno leto ali za koledarsko četrtletje. Vlogo je treba predložiti po zaključku obdobja vračila, vloga pa je bila poslana vnaprej;
99 = drugo.
– V primeru delne zavrnitve:
20 = zahtevek za vračilo je bil že obravnavan v drugi vlogi za vračilo DDV;
21 = navedena valuta ni državna valuta;
22 = za navedeno oznako vrste pridobljenega blaga ali storitev se zahteva podoznaka;
23 = v primeru uporabe oznake »10« iz prvega odstavka tega člena je treba natančno opredeliti vrsto blaga in storitve;
24 = nakup blaga/storitev ni bil opravljen na ozemlju Republike Slovenije;
25 = uvoz blaga ni bil izveden na ozemlju Republike Slovenije;
40 = identifikacijska številka za DDV ali davčna sklicna številka dobavitelja ni znana ali pa na navedeni dan ni bila aktivna;
41 = ime in naslov dobavitelja se ne ujemata z imenom in naslovom, ki se nanašata na identifikacijsko številko za DDV ali na davčno sklicno številko;
42 = podatki o dobavitelju se ne ujemajo s tistimi, ki so navedeni v uvoznem dokumentu/računu;
60 = zahteva se kopija uvoznega dokumenta/računa;
61 = zahteva se izvirnik uvoznega dokumenta/računa, vendar ta ni bil predložen pravočasno;
62 = ugotovljeno je, da je uvozni dokument/račun ponarejen;
63 = kopija računa/uvoznega dokumenta je nečitljiva;
64 = eden ali več računov je bil izdan oziroma so bili izdani brez navedbe imena in naslova vlagatelja zahtevka za vračilo;
65 = eden ali več računov se ne upošteva oziroma upoštevajo kot veljaven. Računi morajo vsebovati ime, številko DDV in naslov prodajalca in kupca, opis transakcije, davčno osnovo, stopnjo DDV, znesek DDV, številko računa ter kraj in datum izdaje računa (razen za poenostavljene račune);
66 = transakcije so vključene v posebno shemo potovalnih agencij, po kateri se DDV ne odbije;
67 = vlagatelj opravlja finančne storitve, za katere velja oprostitev. Oproščene dejavnosti ne omogočajo vračila vstopnega davka;
68 = eden ali več računov ali uvoznih dokumentov se nanaša oziroma se nanašajo na obdobje, ki se razlikuje od obdobja, navedenega v vlogi za vračilo. Vloga je predložena v zvezi z določenim obdobjem (1T, 2T, 3T ali letno); vstopni davek v drugih obdobjih ni upoštevan;
70 = zahtevani so bili dodatni podatki, vendar niso bili poslani pravočasno;
80 = ugotovljeno je, da je v zahtevku navedeni odbitni delež nepravilen glede na podatke, ki jih je poslal pristojni organ v državi članici sedeža vašega podjetja;
81 = davčna osnova ali/in znesek DDV, naveden v zahtevku, se razlikuje(-ta) od tiste oziroma tistega, navedene/-ga v uvoznem dokumentu/računu;
82 = zahtevani znesek ne ustreza zakonitemu DDV;
83 = vrsta blaga in storitev ne utemeljuje vračila DDV v zvezi z navedenimi poslovnimi dejavnostmi;
84 = oznaka ali podoznaka je nepravilna glede na podatke v uvoznem dokumentu/računu;
85 = glede na vrsto blaga in storitev je odbitni znesek DDV omejen na določen odstotek;
95 = zahtevek za vračilo DDV je delno ocenjen (odločba ni končna);
99 = drugo.
5. člen
Priloga VIII (obrazec DDV-O) se nadomesti z novo Prilogo VIII (obrazec DDV-O), ki je Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
6. člen
Priloga X (obrazec RP-O) se nadomesti z novo Prilogo X (obrazec RP-O), ki je Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2013.
Št. 007-412/2013/
Ljubljana, dne 21. junija 2013
EVA 2013-1611-0074
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost