Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2055. Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov, stran 6231.

Na podlagi sedmega odstavka 138. člena, četrtega odstavka 142. člena in tretjega odstavka 155. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o reševanju pritožb zoper delo policistov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje način in postopek obravnavanja pritožb zoper delo policistov pri opravljanju policijskih nalog na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in v policiji (v nadaljnjem besedilu: pritožbeni postopek), obrazec službene izkaznice pooblaščencev ministra (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec), postopek za njeno izdajo ter višino, vrste in način povrnitve stroškov udeležbe na seji senata.
2. člen
(pritožbeni razlogi)
Pri obravnavanju pritožb zoper delo policistov se pri ugotavljanju kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin kot pritožbeni razlogi upoštevajo zlasti navedbe pritožnika glede:
– opustitve dejanja oziroma neukrepanja policistov,
– uporabe prisilnih sredstev,
– uporabe policijskih pooblastil ter
– komunikacije, ki se kaže v nedostojnem in nekorektnem odnosu.
3. člen
(vložitev in preizkus pritožbe)
(1) Če je pritožba vložena ustno, se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pritožnik in oseba, ki je pritožbo sprejela. Pritožniku se izroči izvod zapisnika in se ga seznani z vrsto in nadaljnjim potekom pritožbenega postopka.
(2) Če je pritožba vložena pisno, notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za reševanje pritožb (v nadaljnjem besedilu: enota ministrstva), v sedmih delovnih dneh po prejemu pritožbe pošlje pritožniku informacijo o vrsti in nadaljnjem poteku pritožbenega postopka. Če je bila pisna pritožba vložena neposredno na ministrstvo ali policijo, se pritožniku na njegovo zahtevo potrdi sprejem pritožbe.
(3) Če je pritožba vložena v tujem jeziku, enota ministrstva v desetih delovnih dneh po prejemu pritožbe zagotovi prevod pritožbe v uradni jezik organa.
(4) Enota ministrstva po prejemu pritožbe, vložene neposredno na ministrstvo ali prejete od policije, v sodelovanju s policijsko enoto, v katero je razporejen policist, zoper delo katerega je bila vložena pritožba (v nadaljnjem besedilu: policijska enota), poleg načina obravnave pritožbe (pomiritveni postopek ali senat) uskladi tudi izvedbo aktivnosti iz petega odstavka 146. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13; v nadaljnjem besedilu: zakon). Ob nesoglasju pretehta mnenje ministrstva.
(5) Če vodja policijske enote ugotovi, da je izpolnjen kateri od pogojev iz sedmega odstavka 146. člena zakona, pripravi predlog, da se pritožba ne obravnava, in ga pošlje enoti ministrstva. Obvestilo iz osmega odstavka 146. člena zakona enota ministrstva poleg pritožniku pošlje tudi policijski enoti.
(6) Enota ministrstva pošlje poleg pritožniku policijski enoti tudi obvestila v skladu z drugim odstavkom 150. člena, drugim odstavkom 152. člena in drugim odstavkom 154. člena zakona. Pisno obvestilo, ki se pritožniku vroči v skladu z drugim odstavkom 152. člena zakona, mora vsebovati tudi kratko obrazložitev sprejete odločitve, da se pritožba ne bo obravnavala.
4. člen
(določitev načina reševanja pritožbe)
(1) Vodja enote ministrstva izmed pooblaščencev, ki jih je imenoval minister, določi pooblaščenca, ki bo v konkretni zadevi usmerjal in nadziral vodenje pomiritvenega postopka ter opravljal druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Vodja policijske enote najmanj pet delovnih dni prej obvesti pooblaščenca o kraju, datumu in uri pomiritvenega postopka.
(3) Za pritožbe, ki se obravnavajo na senatu, vodja enote ministrstva izmed pooblaščencev, ki jih je imenoval minister, določi pooblaščenca, ki bo vodil konkretno sejo senata, in poročevalca, ki bo preveril pritožbo. Poročevalec je praviloma z ministrstva, lahko pa tudi iz policije. Če je poročevalec iz policije, se vodja enote ministrstva o njegovi določitvi uskladi s policijsko upravo ali generalno policijsko upravo.
(4) Če so bili v policijskem postopku udeleženi pripadniki narodnostnih ali etničnih skupnosti ali manjšin in ne obstajajo drugi razlogi iz četrtega odstavka 148. člena zakona, se pritožba obravnava neposredno pred senatom, če se očitki v pritožbi nanašajo na nepravilnosti, ki naj bi nastale zaradi pritožnikove pripadnosti navedeni skupnosti ali manjšini.
5. člen
(pomiritveni postopek)
(1) Vodja policijske enote v zvezi s pritožbo prouči vse razpoložljive dokumente, opravi razgovore z morebitnimi pričami in izvede vse, kar je potrebno, da se seznani s policijskim postopkom, ki je predmet pritožbe. Preveri vsa dejstva, ki so potrebna za ugotovitev dejanskega stanja in po potrebi opravi razgovor s policistom, zoper delo katerega je bila vložena pritožba, zlasti če policist ne pripravi pisne izjave o pritožbi.
(2) Zapisnik o pomiritvenem postopku vsebuje:
– kraj, datum in uro pomiritvenega postopka,
– navedbo prisotnih oseb,
– navedbo o seznanitvi pritožnika s potekom pritožbenega postopka,
– navedbo o seznanitvi pritožnika z njegovimi pravicami, zlasti s pravicami iz petega in šestega odstavka 150. člena zakona,
– povzetek obravnavane pritožbe in navedbo pritožbenih razlogov ter kršenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– navedbo izvedenih dokazov,
– pojasnilo policijskih pooblastil in ravnanja policista v konkretnem dogodku,
– navedbo o seznanitvi pritožnika z ukrepi, ki so že ali bodo sprejeti, če je pritožba upravičena,
– morebitno izjavo pritožnika,
– morebitno izjavo na obravnavi prisotnega policista,
– zaključne ugotovitve vodje policijske enote,
– navedbo o strinjanju ali nestrinjanju pritožnika z ugotovitvami, predstavljenimi v pomiritvenem postopku,
– morebiten predlog pritožnika, da se postopek konča kljub njegovemu nestrinjanju z ugotovitvami v pomiritvenem postopku.
(3) Zapisnik podpišejo vsi prisotni na pomiritvenem postopku.
(4) Če so izpolnjeni pogoji iz prve, druge ali tretje alineje prvega odstavka 154. člena zakona, vodja policijske enote pripravi predlog, da se pritožbeni postopek konča. Predlog pošlje enoti ministrstva.
6. člen
(postopek pred senatom)
(1) Če pomiritveni postopek ne uspe, je poročevalec praviloma vodja policijske enote.
(2) Če vodja senata oceni, da je za razjasnitev dejanskega stanja treba dodatno preveriti posamezna dejstva in izvesti nove dokaze, lahko od poročevalca zahteva izvedbo dodatnih aktivnosti oziroma ukrepov in dopolnitev poročila. Na predlog vodje senata lahko vodja enote ministrstva izmed poročevalcev, ki jih je imenoval minister, določi tudi dodatnega ali drugega poročevalca.
(3) Pisno poročilo, ki ga skladno z drugim odstavkom 143. člena zakona pripravi poročevalec, mora vsebovati tudi navedbo pritožbenih razlogov ter kršenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
(4) Sejo senata razpiše vodja senata. Vabilo se članom senata – predstavnikom javnosti vroči najmanj pet delovnih dni pred sejo senata. V vabilu se navedejo datum, kraj in ura seje ter pritožbene zadeve, ki bodo obravnavane na seji, ter kdo bo poročevalec v posamezni pritožbeni zadevi. Predstavnikom javnosti se z vabilom pošljeta pritožba in poročilo poročevalca oziroma zapisnik o izvedenem pomiritvenem postopku. Opozori se jih, da lahko po dogovoru s poročevalcem do začetka seje pregledajo pritožbeno zadevo. Na začetku seje senata vodja senata preveri, če so se predstavniki javnosti seznanili z zadevo.
(5) V vabilu na sejo senata, ki ga vodja senata skupaj s poročilom o ugotovitvah v zvezi s pritožbo pošlje pritožniku in policistu, zoper delo katerega je vložena pritožba, se pritožnika in policista posebej opozori na spoštovanje določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter drugih predpisov, ki urejajo to področje. V vabilu na sejo senata se pritožnika in policista seznani tudi s pravico do vpogleda v drugo pritožbeno dokumentacijo v skladu s četrtim odstavkom 152. člena zakona. Če se dokumentacija nanaša na morebitni predkazenski postopek, se vpogleda ne dovoli, postopek reševanja pritožbe pa se prekine do pridobitve odgovora pristojnega državnega tožilca.
(6) Ustrezne prostore za izvedbo seje senata, tehnična sredstva in administrativnega delavca za pisanje zapisnika o poteku seje senata zagotovi policija, razen za pritožbe, ki se obravnavajo na sejah senata v prostorih, kjer je sedež enote ministrstva.
(7) Če je seja senata prekinjena, vodja senata takoj naznani kraj, datum in uro nadaljevanja seje senata in s tem seznani prisotne ter jih opozori, da ponovnega pisnega vabila ne bodo prejeli. Osebe, ki na seji senata niso prisotne, so na nadaljevanje seje povabljene s pisnim vabilom, pri tem pa ni treba upoštevati rokov vabljenja. Obvestilo v zvezi s prekinitvijo in nadaljevanjem seje senata se zapiše v zapisnik.
7. člen
(zapisnik seje senata)
(1) O poteku seje senata se zapisnik piše tako, da predsednik senata glasno narekuje vsebino zapisnika.
(2) Zapisnik vsebuje:
– kraj, datum in uro seje,
– sestavo senata in prisotnost vabljenih oseb,
– opozorilo na dolžnost spoštovanja predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov,
– navedbo obravnavane pritožbe in pritožbenih razlogov ter kršenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– navedbo izvedenih dokazov,
– vsebino postavljenih vprašanj in odgovorov, ki so pomembni za odločitev o pritožbi,
– mnenja, predloge in vprašanja članov senata,
– morebitno odločitev o prekinitvi seje senata in odreditvi dodatnih ukrepov ter kraj, datum in uro za nadaljevanje seje senata,
– odločitev o utemeljenosti pritožbe s kratkim povzetkom bistvenih okoliščin, ki so bile upoštevane pri odločitvi.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani senata, pritožnik, policist in zapisnikar.
(4) O posvetovanju in glasovanju članov senata na seji senata se sestavi poseben zapisnik, v katerega se vpiše sprejeta odločitev glede utemeljenosti pritožbe, podpišejo pa ga vsi člani senata. Posvetovanje in glasovanje je tajno. V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo biti le člani senata in zapisnikar. Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se vloži in zalepi v poseben ovitek, ki je priloga pritožbene zadeve.
(5) Policistom in drugim udeležencem na seji senata ni dovoljeno nositi orožja.
8. člen
(določanje predstavnikov javnosti)
Za člana posameznega senata se praviloma določi predstavnika javnosti, ki je bil predlagan v imenovanje z območja, kjer je nastala kršitev. Če to zaradi objektivnih ali subjektivnih okoliščin (kot so npr. konflikt interesov, dvom v nepristranskost, nedosegljivost, zasedenost) ni mogoče, vodja senata določi člana senata po vrstnem redu s seznama imenovanih predstavnikov javnosti za druga območja.
9. člen
(zaključek postopka pred senatom)
Odgovor pritožniku, pripravljen v skladu s 153. členom zakona, pošlje enota ministrstva tudi policijski enoti, generalni policijski upravi pa le, če je bila pritožba utemeljena.
10. člen
(evidentiranje pritožb)
(1) Policija zagotavlja pooblaščencem nemoteno izvajanje določbe pete alineje 144. člena zakona, ki se nanaša na vpogled in vnos podatkov o pritožbah v evidenco pritožb.
(2) Enota ministrstva vnese podatke o pritožbah, končanih na sejah senatov, podatke ostalih pritožbenih zadev pa vnese policija. Vnos podatkov se opravi najpozneje v petih delovnih dneh po zaključku zadeve.
(3) Enota ministrstva za pripravo poročil in publikacij o reševanju pritožb uporablja podatke iz evidence pritožb.
11. člen
(službena izkaznica)
Notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve, hrani v upravnih spisih podatke iz izdanih službenih izkaznic, s katerimi se pri opravljanju nalog izkazujejo pooblaščenci. Notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravno poslovanje in grafiko, izvaja administrativno-­tehnične zadeve v zvezi s službenimi izkaznicami.
12. člen
(oblika in vsebina službene izkaznice)
(1) Službeno izkaznico sestavlja usnjen etui, velikosti 105 x 70 mm, v katerem so vloženi identifikacijska kartica, izdelana iz polikarbonata z zaščitno folijo, plastificiran kartonček z navedbo pooblastil poročevalcev oziroma plastificiran kartonček z navedbo pooblastil pooblaščencev, velikosti 85 x 54 mm.
(2) Na identifikacijski kartici so:
– fotografija imetnika izkaznice, velikosti 3 x 2,5 cm,
– napis: "Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, Službena izkaznica" in
– ime in priimek imetnika izkaznice, registrska številka izkaznice, prostor za žig, podpis ministra in datum izdaje.
(3) Na sprednji strani obeh plastificiranih kartončkov z navedbo pooblastil je napis: "Uslužbenci policije so dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja naloge v pritožbenem postopku, v skladu s svojimi pristojnostmi omogočiti izvršitev naloge in mu zagotoviti potrebno pomoč.".
(4) Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega kartončka z navedbo pooblastil poročevalcev, se glasi: "Imetnik te izkaznice sme za nemoteno in učinkovito opravljanje nalog poročevalca:
– vstopiti v policijske prostore, ki so povezani s preverjanjem pritožbe,
– pregledati pritožbeno zadevo policijske enote z vsemi prilogami in jih po potrebi kopirati, izpisati ali prepisati,
– pregledati dokumente, listine, odredbe, zapisnike, odločbe in sklepe, ki jih skladno s pristojnostmi pridobiva, pripravlja ali izdaja policija in bi lahko bili povezani s pritožbo, ter po potrebi zahtevati njihovo izročitev ali izročitev njihovih kopij, izpisov ali prepisov,
– opraviti razgovor s pritožnikom in policistom, zoper katerega je bila vložena pritožba, policisti in drugimi osebami, ki so bili priče dogodka oziroma bi lahko kaj vedele o dogodku,
– pridobiti informacije in mnenja strokovnih služb policije in ministrstva o vprašanjih, ki so predmet pritožbe,
– pregledati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija in so v povezavi s pritožbo,
– zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija in so v povezavi s pritožbo,
– od generalnega direktorja policije ali druge pooblaščene osebe zahtevati dovoljenje za vpogled v zbirke tehničnih informacij, ki pojasnjujejo, prikazujejo ali drugače zapisujejo dogodek, ki je predmet pritožbe (registrafon, videonadzor, GPS in druge oblike sledenja, registrator brezžičnih komunikacij in podobno) ter po potrebi zahtevati kopije, izpise ali prepise,
– zahtevati uradna pisna potrdila ter tehnične in druge podatke o tehničnih sredstvih, ki jih uporablja policija, ter zahtevati dokazila o usposobljenosti policista za uporabo teh sredstev,
– opraviti druge ukrepe in dejanja, potrebna za razjasnitev pritožbe.".
(5) Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega kartončka z navedbo pooblastil pooblaščencev, se glasi: "Imetnik te izkaznice sme za nemoteno in učinkovito opravljanje nalog pooblaščenca ministra:
– zahtevati sprotno seznanjanje s potekom obravnavanja pritožbe,
– dajati ustne ali pisne usmeritve ali pojasnila o načinu obravnavanja pritožbe vodji policijske enote ali poročevalcu,
– usmerjati in nadzirati vodenje pritožbenega postopka do konca pomiritvenega postopka ali razpisa seje senata,
– imeti vpogled v listinsko in drugo gradivo v pritožbi,
– imeti vpogled v evidenco pritožb in vnašati podatke o pritožbah, ki so bile končane na sejah senata,
– neposredno spremljati pritožbeni postopek in prisostvovati razgovoru s pritožnikom, policistom, pričami ali drugimi osebami, izvajanju posameznih dokazov ter pomiritvenemu postopku,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, potrebna za razjasnitev pritožbe.".
(6) Obrazec službene izkaznice je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(stroški postopka)
(1) Pravico do povrnitve stroškov udeležbe na seji senata imajo predstavniki javnosti in strokovnjaki, ki niso zaposleni v policiji ali na ministrstvu (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki). Preostalim udeležencem pritožbenega postopka ne pripada pravica do povračila kakršnihkoli stroškov, na kar se jih opozori v vabilu ali v prvem razgovoru.
(2) Predstavnikom javnosti in strokovnjakom pripada za udeležbo na seji senata sejnina v višini zneska dnevnice, ki velja za službena potovanja javnih uslužbencev v državi v trajanju nad 12 ur, razen za seje senata, ki trajajo manj kot eno uro, ko jim pripada 60 odstotkov navedenega zneska. Če je seja senata izvedena v več delih oziroma nadaljevanjih, pripada predstavnikom javnosti in strokovnjakom sejnina za vsako udeležbo na seji senata.
(3) Predstavnikom javnosti in strokovnjakom pripada na podlagi njihovega zahtevka povračilo potnih stroškov za prevoz na sejo senata. Prizna se jim kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njihovega prebivališča oziroma od kraja, od koder so se dejansko pripeljali, in nazaj, in sicer v višini, ki se upošteva kot povračilo za stroške prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.
(4) Potrdilo o sodelovanju na seji senata na zahtevo predstavnika javnosti ali strokovnjaka izda vodja senata.
(5) Odredbo, na podlagi katere se iz proračuna izvrši povračilo potnih stroškov, izda vodja enote ministrstva. Zahtevek iz tretjega odstavka tega člena se evidentira na odredbi.
(6) Policistu se sodelovanje v pritožbenem postopku šteje v redno delovno obveznost.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati Pravilnik o reševanju pritožb (Uradni list RS, št. 1/04, 117/05, 111/06 in 15/13 – ZNPPol).
15. člen
(uveljavitev predpisa)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-85/2013/27
Ljubljana, dne 19. junija 2013
EVA 2013-1711-0017
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost