Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2013 z dne 24. 6. 2013

Kazalo

2054. Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, stran 6181.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa obrazce za prijavo nezgod pri delu, nevarnih pojavov in ugotovljenih poklicnih bolezni ter načine prijav.
2. OBVEZNOSTI DELODAJALCA V ZVEZI S PRIJAVAMI IN OBVESTILOM
2. člen
(prijava nezgod pri delu)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom, ali nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni ter vsako kolektivno nezgodo.
(2) Delodajalec prijavi nezgodo pri delu iz prejšnjega odstavka na obrazcu iz Priloge 1 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
3. člen
(prijava nevarnih pojavov)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsak nevarni pojav.
(2) Delodajalec prijavi nevarni pojav iz prejšnjega odstavka na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
4. člen
(prijava poklicnih bolezni)
(1) Delodajalec mora inšpekciji dela prijaviti vsako ugotovljeno poklicno bolezen.
(2) Delodajalec prijavi poklicno bolezen Inšpektoratu Republike Slovenije za delo takoj, ko je seznanjen, da je bila poklicna bolezen ugotovljena.
(3) Delodajalec prijavi ugotovljeno poklicno bolezen iz prvega odstavka tega člena na obrazcu iz Priloge 3 tega pravilnika, ki je skupaj z navodili za izpolnjevanje, objavljen na spletnih straneh Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
5. člen
(pojmi)
Pojem »takoj« v tem pravilniku pomeni v najkrajšem možnem času, brez kakršnega koli odlašanja, glede na komunikacijska sredstva, ki jih ima na razpolago delodajalec.
6. člen
(način vlaganja prijav in obvestila)
Prijave iz tega pravilnika in obvestilo iz Priloge IV Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05 in 43/11 – ZVZD-1) delodajalec vloži na način, da jih pošlje po pošti, po telefaksu, po elektronski pošti v skenirani obliki ali izroči neposredno na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
3. KONČNI DOLOČBI
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/84, 18/87, 35/88, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1) in Navodilo o načinu prijavljanja in raziskovanja nesreč pri delu (Uradni list SRS, št. 9/78, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2013/8
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2013-2611-0055
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost