Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1925. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013, stran 5861.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 18. seji dne 30. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12 in 19/13) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 5.115.432|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 3.216.162|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 2.735.340|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.338.355|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  314.625|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   82.360|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)    |  480.822|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  411.716|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   2.600|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni      |   5.506|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   61.000|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  209.402|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   6.002|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |  203.400|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 1.689.868|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  254.074|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.435.794|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 7.893.785|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)      | 1.392.440|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  264.887|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   48.133|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      | 1.021.814|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   3.400|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   54.206|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 1.438.958|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |  112.550|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  593.467|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  252.235|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  480.706|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 5.026.189|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 5.026.189|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |   36.198|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   23.018|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |   13.180|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  | –2.778.353|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj     |      |
|    |odhodki)                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –   | –2.816.953|
|    |7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki   |      |
|    |brez prihodkov od obresti minus skupaj   |      |
|    |odhodki brez plačil obresti)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III./2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-  |  384.764|
|    |(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči   |      |
|    |odhodki in tekoči transferi)        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV (IV. – V) |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga        |   20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.798.944|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –20.591|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       | 2.778.353|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 3.169.040|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0064/2012
Žirovnica, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost