Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1920. Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2013, stran 5798.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 15. redni seji dne 22. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto |    Prvi|
|   |                      |  Rebalans|
|   |                      |proračuna za|
|   |                      |  leto 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  3.974.083|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.701.351|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.516.641|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.228.966|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   170.890|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   116.785|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   184.710|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   138.230|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |     600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |    4.430|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    8.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   32.750|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   546.332|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   273.724|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   272.608|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   726.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   119.000|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   607.400|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA              |      0|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |      0|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  3.195.367|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |   943.537|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   257.379|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   40.988|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   629.008|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   16.162|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.066.687|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   768.171|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   77.794|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   220.722|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  1.178.463|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  1.178.463|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    6.680|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    6.680|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |      0|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   778.716|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   184.145|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   184.145|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |   184.145|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |      |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |  –184.145|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   532.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   532.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   532.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   62.041|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –532.530|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  –781.716|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |     699|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
2. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0023/2012-2
Štore, dne 31. maja 2013
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost