Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1918. Pravilnik o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje, stran 5796.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o določitvi sejnin in povračil stroškov občinskim funkcionarjem ter članom organov in delovnih teles Občine Kočevje
I. SPLOŠNO
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja:
– način izvrševanja pravice do plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine za občinske svetnike, člane delovnih teles občinskega sveta, člane nadzornega odbora, ožjih delov občine ter člane drugih delovnih teles občine, ki se ustanovijo na podlagi zakona ali občinskega splošnega akta,
– pravico do plačila za opravljanje tajniških in administrativno-tehničnih del v svetih krajevnih skupnosti.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi pravica do povračil stroškov pri izvrševanju funkcije za občinske funkcionarje ter člane organov in delovnih teles Občine Kočevje.
II. SEJNINE
2. člen
(obseg sredstev)
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta ter drugim upravičencem iz 3. člena tega pravilnika, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
3. člen
(višina sejnine)
(1) Višina sejnine po posameznih organih oziroma delovnih telesih znaša:
1. Za člane občinskega sveta:
– udeležba na redni seji v višini 3,75 % plače župana,
– udeležba na izredni seji v višini 2,50 % plače župana,
– udeležba na nadaljevanju redne seje v višini 2 % plače župana,
– vodenje seje občinskega sveta v odsotnosti župana in podžupana v višini 4 % plače župana.
2. Za člane Nadzornega odbora:
– vodenje seje v višini 3,75 plače župana (vključuje tudi poročanje občinskemu svetu),
– udeležba na seji v višini 3 % plače župana.
3. Za člane delovnega telesa občinskega sveta:
– vodenje seje v višini 2,25 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 1,50 % plače župana.
4. Za člane delovnega telesa župana:
– vodenje seje v višini 2 % plače župana,
– udeležba na seji v višini 1,50 % plače župana.
5. Krajevne skupnosti:
– vodenje seje sveta krajevne skupnosti v višini 1,50 % plače župana,
– opravljanje administrativno-tehničnih del pri izvedbi seje sveta krajevne skupnosti v višini 1 % plače župana.
4. člen
(pridobitev pravice do sejnine)
(1) Sejnina pripada upravičencu iz 3. člena tega pravilnika pod pogojem, da je na posamezni seji navzoč vsaj 70 % časa trajanje seje.
(2) Predsedniku organa ali delovnega telesa občine pripada sejnina za vodenje seje le, če vodi celotno sejo.
(3) V primeru, če predsedniku organa ali drugega delovnega telesa občine ne pripade pravica do sejnine po prejšnjem odstavku, mu, ob izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena, pripada pravica do sejnine za udeležbo na seji kot članu tega organa ali telesa.
(4) Članu občinskega sveta, ki je hkrati tudi član delovnega telesa, ki se sestane na izredni seji v času prekinitve seje občinskega sveta, pripada le plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta.
(5) Evidenco prisotnosti občinskih svetnikov ter drugih članov organov in delovnih teles občine vodi zaposleni delavec v občinski upravi, ki zagotavlja strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, nadzornega odbora ter delovnih teles.
(6) Evidenco prisotnosti na sejah sveta krajevne skupnosti vodi član, zadolžen za tajniška in druga administrativno-tehnična dela pri izvedbi seje sveta krajevne skupnosti.
5. člen
(način izplačevanja)
(1) Sejnine v skladu s tem pravilnikom se izplačujejo vsake tri mesece.
(2) Vsa izplačila na podlagi tega pravilnika imajo značaj dohodka za opravljeno delo na drugi podlagi.
III. POVRAČILA STROŠKOV
6. člen
(vrste pravic)
(1) Kadar so občinski funkcionarji oziroma člani organov in delovnih teles občine, za katere se uporablja ta pravilnik, napoteni na službeno pot v imenu oziroma za te organe in delovna telesa, imajo pravico do naslednjih povračil:
– stroškov javnega prevoza ali kilometrine, če je bila za službeno potovanje odobrena uporaba lastnega avtomobila,
– parkirnine, v primeru, da je bila odobrena uporaba lastnega avtomobila,
– dnevnice kot povračilo stroškov prehrane,
– stroškov prenočevanja in
– drugih stroškov, vezanih na opravljanje nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom.
(2) Občinski funkcionarji oziroma člani organov in delovnih teles občine, za katere se uporablja ta pravilnik, so upravičeni do izplačevanja potnih stroškov za prihod na sejo občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter nadzornega odbora.
(3) Stroški se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za povračilo stroškov zaposlenim v državnih organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
7. člen
(način izplačevanja)
(1) Nalog za službeno potovanje izda direktor občinske uprave.
(2) Povračila stroškov iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se izplačujejo po opravljenem službenem potovanju na način in v rokih, kot to velja za zaposlene v občinski upravi. Stroški iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika pa se izplačujejo hkrati z izplačilom sejnin.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 44/03 in 117/03) ter Sklep o določanju nagrad predsednikom in tajnikom svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje št. 403-72/03-121 z dne 17. 6. 2003.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2012-1508
Kočevje, dne 27. maja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost