Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2013 z dne 10. 6. 2013

Kazalo

1916. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje, stran 5793.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 Odl. US: U-I-166/10-8), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 23. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen odloka)
(1) Ta odlok ureja varstvo javnega reda in miru v Občini Kočevje ter določa ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru na javnem kraju ali v zasebnem prostoru ter sankcije za taka ravnanja.
(2) Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost občanov, ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
2. člen
(koga zavezuje)
Zapovedi in prepovedi tega odloka, katerih kršitev pomeni prekršek, zavezujejo vse, ki imajo na območju Občine Kočevje stalno ali začasno prebivališče ali pa se na območju občine le začasno nahajajo.
3. člen
(odgovornost mladoletnikov)
(1) Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star 14 let (otrok), se ne smejo voditi postopki in izreči sankcije za prekrške.
(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, prekrškovni organ obvesti osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, po potrebi pa tudi pristojni organ socialnega varstva.
(3) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni ukrepi.
(4) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči globa.
4. člen
(posebne vrste odgovornosti)
(1) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ter odgovorne osebe teh subjektov so odgovorne za prekršek, če je v tem odloku tako določeno.
(2) Odgovorna oseba je odgovorna za tisti prekršek, ki ga stori pri opravljanju poslov, za katere je pooblaščena pri pravni osebi oziroma samostojnem podjetniku posamezniku, ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, pri državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.
5. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem odloka opravljata občinski inšpektor in občinski redar.
6. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi in termini, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot v zakonu, ki ureja javni red in mir ter v drugih področnih predpisih.
(2) Javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih.
(3) Javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur.
(4) Zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali posestnika.
II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
7. člen
(vodenje in reja živali)
(1) Prepovedano je voditi živali na otroška in športna igrišča, javna kopališča, javne prireditve in v prostore javnih institucij. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene uradne osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči slepih in invalidnih oseb, ter za prireditve, katerih vsebina je povezana z razstavo ali tekmovanjem živali.
(2) Prepovedano je hraniti oziroma krmiti prostoživeče ali zapuščene živali na javnih površinah v strnjenih naseljih in parkih.
(3) Skrbniki psov in drugih živali so dolžni počistiti iztrebke, ki jih njihove živali puščajo za sabo na javnih površinah.
(4) Znotraj poselitvenih območij Občine Kočevje je prepovedana množična komercialna reja kopitarjev, goveda, prašičev, drobnice perutnine in kuncev.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je reja prepovedana v strnjenih naseljih, če moti prebivalce.
(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena ne veljajo za kmete in kmetijske organizacije, ki imajo na dan uveljavitve tega odloka registrirano kmetijsko dejavnost.
(7) Prikaz, velikost in lega poselitvenih območij iz prejšnjega odstavka so določeni in razvidni v veljavnih prostorskih aktih Občine Kočevje.
8. člen
(ohranjanje javne čistoče)
Prepovedano je:
– odlagati ali metati odpadke, odpadne snovi in druge predmete v naravno okolje (v gozdove, reke in potoke, na travnike), na ulice, pločnike, ceste, dvorišča, ali druge prostore, ki za to niso določeni;
– speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino;
– prati vozila na javnih površinah ter obrežjih rek in jezer;
– pljuvati in metati, puščati ali odlagati embalažo, cigaretne ogorke, žvečilne gumije ali druge predmete, ki onesnažujejo javne površine;
– izlivati ali metati skozi okna ali z balkonov in objektov smeti ali druge predmete ter iztepati preproge ali podobne predmete;
– prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč, stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine, v naravno okolje ali na mesta, ki niso za to določena;
– na prostem kuriti škodljive odpadke.
9. člen
(varstvo zelenih javnih površin)
Na javnih površinah je prepovedano lomiti ali kako drugače poškodovati drevje, okrasno grmičevje ali cvetje, klopi, korita za rože ali druge predmete in naprave, ki so del javne površine.
10. člen
(nedovoljeno postavljanje predmetov)
(1) Na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno dobro ali so v večinski občinski lasti, je prepovedano puščati neregistrirana ali nevozna vozila.
(2) Na parkiriščih, funkcionalnih zemljiščih in drugih zemljiščih, ki so opredeljena kot javno dobro ali so v večinski občinski lasti, je prepovedano postavljanje ali puščanje kakršnih koli predmetov, ki onemogočajo ali ovirajo njihovo osnovno rabo oziroma rabo vseh pod enakimi pogoji.
(3) Na funkcionalnih zemljiščih, ki pripadajo stanovanjskim blokom oziroma večstanovanjskim stavbam, je dovoljeno zlagati drva, druga kuriva ali gradbeni material pod pogojem, da so primerno in v celoti pokrita z vodoodbojnim pregrinjalom temnejše barve, tako da ne kazijo zunanjega izgleda strnjenega naselja oziroma soseske ter da je podano soglasje skupnosti stanovalcev.
(4) Z namenom ograditve privatne posesti je prepovedano uporabiti bodečo žico, ošiljeno jeklo ali drug nevaren oziroma nevarno oblikovan material, ki lahko povzroči hude poškodbe človeka ali živali.
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena je dovoljena ograditev privatne posesti:
– z bodečo žico, če se spodnji rob bodeče žice prične na višini 240 cm od pohodne površine ali višje,
– z ošiljenim jeklom ali drugim nevarnim oziroma nevarno oblikovanim materialom, če so priostreni vrhovi višje kot 150 cm od pohodne površine.
Kot pohodna površina se šteje tudi temelj ali pod tako ograjo postavljen zid, če je le-ta dovolj širok, da se nanj stopi.
11. člen
(popivanje na javnem kraju)
Prepovedano je popivanje na javnem kraju, ki ni namenjen točenju alkoholnih pijač ali ni del prireditve, na kateri je dovoljeno točenje alkoholnih pijač, in to koga moti.
12. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti, ter od ponedeljka do sobote, do 8. ure in po 19. uri, je na območjih, ki v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) spadajo v mirno območje poselitve, prepovedano uporabljati motorne žage, vrtalne in brusilne stroje oziroma druge hrupne naprave in orodja, ki motijo mir ali počitek ljudi.
(2) Ob nedeljah in praznikih, ki so dela prosti, je na območjih, opredeljenih v prvem odstavku tega člena, dovoljeno uporabljati kosilnice in škropilnice, v času od 10. do 19. ure.
(3) Prepovedi oziroma omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo, kadar gre za nujna interventna vzdrževalna dela (na napeljavah javne gospodarske infrastrukture, komunikacijskih sredstvih, strehah, oknih ipd.) ali za izvajanje dovoljene dejavnosti (gostinstvo, kmetijstvo, obrt ipd.).
13. člen
(motenje javne prireditve)
Prepovedano je z vpitjem, hrupno napravo, metanjem predmetov ali nedostojnim vedenjem motiti, ovirati ali preprečiti javno prireditev ali poroko.
14. člen
(odstranjevanje ledenih sveč in snega)
(1) Lastniki zgradb, ki stojijo neposredno ob javnih površinah (pločniki, ceste, parkirišča ipd.), so dolžni s streh in okenskih polic odstraniti ledene sveče.
(2) Lastniki zgradb iz prvega odstavka tega člena so dolžni s streh odstraniti in preprečiti zdrs snega na javne površine.
(3) Odgovornost lastnika iz prvega in drugega odstavka tega člena preide na najemnika le v primeru, če je to izrecno določeno v najemni pogodbi.
(4) Prepovedano je pri čiščenju zasebnih površin odmetavati sneg na javno površino, tako da se prepreči, ovira ali moti njeno uporabo za osnovni namen.
15. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo 40 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 80 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega odloka.
(3) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 7. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s četrto in peto alineo 8. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega odloka.
(4) Z globo 150 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka.
(5) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 7. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugo in tretjo alineo 8. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena tega odloka.
(6) Z globo 300 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s šesto in sedmo alineo 8. člena tega odloka;
– ravna v nasprotju z 9. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 14. člena tega odloka.
(7) Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena tega odloka.
(8) Z globo 1.250 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če:
– ravna v nasprotju s prvo alineo 8. člena tega odloka.
(9) Z globo 600 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 14. člena tega odloka.
(10) Z globo 400 EUR se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(11) Z globo 5.000 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo in drugo alineo 8. člena tega odloka.
(12) Z globo 2.500 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in varstvu okolja v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 24/91).
17. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-1508
Kočevje, dne 24. maja 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost