Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1769. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, stran 5319.

Na podlagi določila 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 94/07, 60/08, 83/10, 89/10, 3/11, 105/11, 107/11, 40/12, 3/13 in 10/13)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Tomaž Gantar, minister za zdravje in Andrej Možina, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014, z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V 105. členu Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKolP, 94/07, 60/08, 83/10, 89/10, 3/11, 105/11, 107/11, 40/12, 3/13 in 10/13) se prva alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
"– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;".
V drugem odstavku 105. člena pa se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
"V primeru iz prve alineje pripada delavcu nadomestilo plače, ki bremeni delodajalca, v višini 80 % osnove.".
3. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.
4. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
5. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.
Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata, iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
6. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
7. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 z dne 20. 5. 2013.
Št. 0070-28/2013
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-2711-0015
Vlada
Republike Slovenije
 
Tomaž Gantar l.r.
Ministrstvo
za zdravje
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrstvo
za delo, družino,
socialne zadeve
in enake možnosti
 
Andrej Možina l.r.
Zdravniška zbornica Slovenije
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja za zaposlene
v zdravstveni negi
 
Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije
Jelka Mlakar l.r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega varstva Slovenije
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
Sindikat zdravstva
in socialnega skrbstva Slovenije
Darinka Auguštiner l.r.
 
Sidikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 02047/4/2007-22 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 25/5.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti