Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1766. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 5311.

Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13 in 3/13)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo dr. Gregor Virant, minister za notranje zadeve in javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in dr. Uroš Čufer, minister za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
(namen sklepanja)
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.
2. člen
(osebna veljavnost)
V Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji se v drugem poglavju splošnih določb v drugem odstavku c točke črta besedilo »Vlada Republike Slovenije,«, na koncu besedila se pred piko doda besedilo »in funkcionarje, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije«.
3. člen
(nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela)
V 39. členu se prva alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– zaradi bolezni in poškodbe, ki ni povezana z delom;«.
V drugem odstavku se v drugem stavku za besedo »nadomestilo« doda besedilo »,ki bremeni delodajalca,«, beseda »najmanj« pa se črta.
4. člen
(jubilejna nagrada za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja jubilejna nagrada. Zahtevo za izplačilo jubilejne nagrade iz prejšnjega stavka vloži sindikat, na predlog člana.
5. člen
(izplačevanje jubilejnih nagrad)
Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
6. člen
(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)
(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.
(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.
(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
7. člen
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja)
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013, 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 5,36 eura,
– od 1. januarja 2014 do 30. junija 2014, 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 6,70 eura in
– od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014, 30 odstotkov, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13):
– od 1. junija 2013 do 31. decembra 2013 znašajo 20 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. januarja 2014 do 30 junija 2014 znašajo 25 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– od 1. julija 2014 do 31. decembra 2014 znašajo 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2015 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014 in 1. januarjem 2015.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014 so določeni v prilogi tega aneksa.
8. člen
(objava usklajenih zneskov)
Usklajene zneske iz tretjega odstavka 7. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(usklajevanje prejemkov)
Do konca leta 2014 se višina prejemkov oziroma povračil stroškov v zvezi z delom, razen višine regresa za prehrano, ne usklajuje.
10. člen
(veljavnost)
Ta aneks začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sprejetega na podlagi Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 z dne 20. 5. 2013.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. junija 2013 do 31. decembra 2014
+-----------+--------------+----------------------+-------------+
| Premijski | Minimalna  | Dodatna premija na |  Skupna  |
| razred  |premija od 1. |  dopolnjena leta  |premija od 1.|
|      | junija 2013 |   delovne dobe   | junija 2013 |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
| Zap. št. |  v EUR   |  Leta  |  v EUR |  v EUR  |
|      |       | delovne |     |       |
|      |       |dobe na dan|     |       |
|      |       | 1. 8. 2003|     |       |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   1   |   5,36   |   0   |  0,00  |  5,36   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   2   |   5,36   |   1   |  0,14  |  5,50   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   3   |   5,36   |   2   |  0,28  |  5,64   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   4   |   5,36   |   3   |  0,41  |  5,77   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   5   |   5,36   |   4   |  0,55  |  5,91   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   6   |   5,36   |   5   |  0,69  |  6,05   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   7   |   5,36   |   6   |  0,82  |  6,18   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   8   |   5,36   |   7   |  0,96  |  6,32   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|   9   |   5,36   |   8   |  1,10  |  6,46   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  10   |   5,36   |   9   |  1,24  |  6,60   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  11   |   5,36   |   10  |  1,38  |  6,74   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  12   |   5,36   |   11  |  1,51  |  6,87   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  13   |   5,36   |   12  |  1,65  |  7,01   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  14   |   5,36   |   13  |  1,78  |  7,14   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  15   |   5,36   |   14  |  1,92  |  7,28   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  16   |   5,36   |   15  |  2,06  |  7,42   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  17   |   5,36   |   16  |  2,20  |  7,56   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  18   |   5,36   |   17  |  2,34  |  7,70   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  19   |   5,36   |   18  |  2,48  |  7,84   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  20   |   5,36   |   19  |  2,61  |  7,97   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  21   |   5,36   |   20  |  2,77  |  8,13   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  22   |   5,36   |   21  |  2,92  |  8,28   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  23   |   5,36   |   22  |  3,08  |  8,44   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  24   |   5,36   |   23  |  3,25  |  8,61   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  25   |   5,36   |   24  |  3,43  |  8,79   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  26   |   5,36   |   25  |  3,60  |  8,96   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  27   |   5,36   |   26  |  3,79  |  9,15   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  28   |   5,36   |   27  |  3,99  |  9,35   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  29   |   5,36   |   28  |  4,18  |  9,54   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  30   |   5,36   |   29  |  4,40  |  9,76   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  31   |   5,36   |   30  |  4,63  |  9,99   |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  32   |   5,36   |   31  |  4,85  |  10,21  |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  33   |   5,36   |   32  |  5,10  |  10,46  |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  34   |   5,36   |   33  |  5,35  |  10,71  |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  35   |   5,36   |   34  |  5,61  |  10,97  |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+
|  36   |   5,36   | 35 in več |  5,89  |  11,25  |
+-----------+--------------+-----------+----------+-------------+

+----------+------------+-------------------------+-------------+
|Premijski | Minimalna |  Dodatna premija na  |  Skupna  |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne |premija od 1.|
|     |1. januarja |     dobe      |januarja 2014|
|     |  2014  |             |       |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
| Zap. št. |  v EUR  |Leta delovne |  v EUR  |  v EUR  |
|     |      | dobe na dan |      |       |
|     |      | 1. 8. 2003 |      |       |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  1   |  6,70  |   0   |  0,00  |  6,70   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  2   |  6,70  |   1   |  0,17  |  6,87   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  3   |  6,70  |   2   |  0,35  |  7,05   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  4   |  6,70  |   3   |  0,52  |  7,22   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  5   |  6,70  |   4   |  0,69  |  7,39   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  6   |  6,70  |   5   |  0,86  |  7,56   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  7   |  6,70  |   6   |  1,03  |  7,73   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  8   |  6,70  |   7   |  1,20  |  7,90   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  9   |  6,70  |   8   |  1,38  |  8,08   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  10  |  6,70  |   9   |  1,55  |  8,25   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  11  |  6,70  |   10   |  1,72  |  8,42   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  12  |  6,70  |   11   |  1,89  |  8,59   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  13  |  6,70  |   12   |  2,07  |  8,77   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  14  |  6,70  |   13   |  2,23  |  8,93   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  15  |  6,70  |   14   |  2,41  |  9,11   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  16  |  6,70  |   15   |  2,58  |  9,28   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  17  |  6,70  |   16   |  2,75  |  9,45   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  18  |  6,70  |   17   |  2,92  |  9,62   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  19  |  6,70  |   18   |  3,10  |  9,80   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  20  |  6,70  |   19   |  3,27  |  9,97   |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  21  |  6,70  |   20   |  3,46  |  10,16  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  22  |  6,70  |   21   |  3,66  |  10,36  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  23  |  6,70  |   22   |  3,85  |  10,55  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  24  |  6,70  |   23   |  4,07  |  10,77  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  25  |  6,70  |   24   |  4,28  |  10,98  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  26  |  6,70  |   25   |  4,50  |  11,20  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  27  |  6,70  |   26   |  4,74  |  11,44  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  28  |  6,70  |   27   |  4,99  |  11,69  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  29  |  6,70  |   28   |  5,23  |  11,93  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  30  |  6,70  |   29   |  5,50  |  12,20  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  31  |  6,70  |   30   |  5,79  |  12,49  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  32  |  6,70  |   31   |  6,06  |  12,76  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  33  |  6,70  |   32   |  6,38  |  13,08  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  34  |  6,70  |   33   |  6,69  |  13,39  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  35  |  6,70  |   34   |  7,01  |  13,71  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+
|  36  |  6,70  | 35 in več |  7,36  |  14,06  |
+----------+------------+-------------+-----------+-------------+

+----------+------------+------------------------+--------------+
|Premijski | Minimalna |  Dodatna premija na  |  Skupna  |
| razred | premija od | dopolnjena leta delovne| premija od 1.|
|     | 1. julija |     dobe     | julija 2014 |
|     |  2014  |            |       |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
| Zap. št. |  v EUR  |Leta delovne |  v EUR |   v EUR  |
|     |      | dobe na dan |     |       |
|     |      | 1. 8. 2003 |     |       |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  1   |  8,03  |   0   |  0,00  |   8,03   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  2   |  8,03  |   1   |  0,21  |   8,24   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  3   |  8,03  |   2   |  0,41  |   8,44   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  4   |  8,03  |   3   |  0,62  |   8,65   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  5   |  8,03  |   4   |  0,83  |   8,86   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  6   |  8,03  |   5   |  1,03  |   9,06   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  7   |  8,03  |   6   |  1,24  |   9,27   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  8   |  8,03  |   7   |  1,44  |   9,47   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  9   |  8,03  |   8   |  1,65  |   9,68   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  10  |  8,03  |   9   |  1,86  |   9,89   |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  11  |  8,03  |   10   |  2,06  |   10,09  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  12  |  8,03  |   11   |  2,27  |   10,30  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  13  |  8,03  |   12   |  2,48  |   10,51  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  14  |  8,03  |   13   |  2,68  |   10,71  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  15  |  8,03  |   14   |  2,89  |   10,92  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  16  |  8,03  |   15   |  3,10  |   11,13  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  17  |  8,03  |   16   |  3,30  |   11,33  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  18  |  8,03  |   17   |  3,51  |   11,54  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  19  |  8,03  |   18   |  3,71  |   11,74  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  20  |  8,03  |   19   |  3,92  |   11,95  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  21  |  8,03  |   20   |  4,16  |   12,19  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  22  |  8,03  |   21   |  4,39  |   12,42  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  23  |  8,03  |   22   |  4,62  |   12,65  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  24  |  8,03  |   23   |  4,88  |   12,91  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  25  |  8,03  |   24   |  5,14  |   13,17  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  26  |  8,03  |   25   |  5,40  |   13,43  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  27  |  8,03  |   26   |  5,69  |   13,72  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  28  |  8,03  |   27   |  5,99  |   14,02  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  29  |  8,03  |   28   |  6,27  |   14,30  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  30  |  8,03  |   29   |  6,60  |   14,63  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  31  |  8,03  |   30   |  6,95  |   14,98  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  32  |  8,03  |   31   |  7,28  |   15,31  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  33  |  8,03  |   32   |  7,66  |   15,69  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  34  |  8,03  |   33   |  8,03  |   16,06  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  35  |  8,03  |   34   |  8,41  |   16,44  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
|  36  |  8,03  | 35 in več |  8,83  |   16,86  |
+----------+------------+-------------+----------+--------------+
Št. 010-173/2013/7
Ljubljana, dne 22. maja 2013
EVA 2013-2030-0039
Vlada Republike Slovenije
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve in javno upravo
 
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
 
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance
 
Reprezentativni sindikati
javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI IN KULTURE
SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE –
PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN
NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV
SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN
ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI
NEGI
SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV
SLOVENIJE PERGAM
dr. Janez Posedi l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH
USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA
SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SVAS – SINDIKAT VLADNE AGENCIJE
SLOVENIJE
Jurij Por l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH
DIPLOMATOV
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE
MEDICINE
SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA
ZA OBRAMBO
Darko Milenkovič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO –
SINCE 07 – KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE
SLOVENIJE
Loredano Cetin l.r.
 
SINDIKAT POLICISTOV
SLOVENIJE
Zoran Petrovič
NI PODPISAL
 
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE
Alenka Krabonja
NI PODPISAL
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV
IN RAVNATELJEV
SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH
REDARJEV
SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
SURS
Aladar Belec l.r.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 27. 5. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-8 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti