Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1765. Stavkovni sporazum, stran 5309.

S T A V K O V N I S P O R A Z U M
1. Vlada Republike Slovenije priznava reprezentativne sindikate javnega sektorja kot enakovredne socialne partnerje, reprezentativne za dogovarjanje o pogojih in ceni dela za javne uslužbence, kot to določajo mednarodni dokumenti, Ustava RS, drugi veljavni predpisi, kolektivne pogodbe in kolektivni sporazumi, ki so bili sklenjeni v zvezi z izvajanjem kolektivnih pogodb.
2. Podpisniki sporazumov in dogovorov se zavežejo, da bodo spoštovali:
– Sporazum o razrešitvi stavkovnih zahtev, z dne 10. 5. 2012 in Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ za obdobje 1. junij 2012 do 1. januar 2014,
– Stavkovni sporazum med PSS, SPS in Vlado RS z dne 30. 5. 2012,
– Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev z dne 13. 10. 2010,
– Stavkovni sporazum med PSS in Vlado RS z dne 4. 11. 2010,
– Dogovor socialnih partnerjev in parlamentarnih strank z dne 22. 12. 2011,
– Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012,
– Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 in
– Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009.
3. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo v Državni zbor Republike Slovenije predlagala spremembe in dopolnitve ZIPRS1314 v besedilu, ki je priloga 1 tega sporazuma.
4. Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja se dogovorijo o stroških dela in morebitnih drugih ukrepih za vzdržnost javnih financ in financiranje javnega sektorja za leti 2013 in 2014. Dogovor je sestavni del tega sporazuma. Vlada RS se zaveže, da bo na podlagi podpisanega dogovora o ukrepih o stroških dela in drugih ukrepih za vzdržnost javnih financ v letu 2013 in 2014 ter morebitnih aneksov h kolektivnim pogodbam zagotovila financiranje javnega sektorja v dogovorjenem obsegu za leti 2013 in 2014 in v tem času ne bo dodatno posegla v plače in druge prejemke javnih uslužbencev.
5. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da se bo zmanjševanje števila zaposlenih v letih 2013 in 2014 dosegalo s selektivno in restriktivno politiko nadomeščanja javnih uslužbencev, ki jim preneha delovno razmerje, pri čemer zmanjšanje števila javnih uslužbencev v obdobju januar 2013–januar 2014 in v obdobju januar 2014–januar 2015 ne bo preseglo po 1 %.
6. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo upoštevajoč Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za obdobje 2009–2010 z dne 24. 2. 2009 in Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009–november 2011 z dne 28. 10. 2009 takoj pričela s pogajanji o odpravi nepravilnosti v plačnem sistemu javnega sektorja. V tem okviru se vladna stran zavezuje, da bo do 31. 10. 2013 za delovna mesta in nazive, katerih uvrstitev v plačne razrede je vezana na spremembe uvrstitev ODM iz Dogovora z dne 24. 2. 2009 pripravila predlog sprememb uvrstitev teh delovnih mest in nazivov v plačne razrede. Spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter spremembe in dopolnitve ustreznih podzakonskih aktov se usklajujejo med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja po veljavnem poslovniku za usklajevanje navedenih aktov. Vlada in podpisniki tega sporazuma si bodo prizadevali za čim večjo stopnjo usklajenosti predlaganih zakonskih besedil, vlada pa je v zakonodajnem postopku dolžna predložiti s sindikati usklajeno izjavo o stopnji usklajenosti besedila členov zakona.
7. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo v okviru svojih pristojnosti zagotavljala, da bodo delodajalci v javnem sektorju spoštovali Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in obveznosti zagotavljanja plač in prispevkov javnih uslužbencev v višini, kot to določajo veljavni predpisi, kolektivne pogodbe in kolektivni sporazumi, ki so bili sklenjeni v zvezi z izvajanjem kolektivnih pogodb.
8. Podpisniki so soglasni, da se standardi in normativi v babiški in zdravstveni negi ter oskrbi sprejmejo do 31. 12. 2013. Standardi in normativi bodo predmet usklajevanja med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpisniki kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi. Podpisniki tega sporazuma so soglasni, da se standardi in normativi sprejmejo tudi za ostale poklice v zdravstveni dejavnosti do 1. 10. 2014.
9. Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da v letu 2013 in 2014 Državnem zboru ne bo predlagala v sprejem predpisov, ki bi posegali v pravice in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih v javnem sektorju, če ne bodo predhodno usklajevani. Vlada se zavezuje, da bo poskušala vse rešitve uskladiti z reprezentativnimi sindikati.
10. Podpisniki tega sporazuma so soglasni, da se javnim uslužbencem v breme delodajalca za čas stavke izplača nadomestilo plače za dan 23. 1. 2013 v višini, kot da bi delali.
11. Podpisani sindikati javnega sektorja naslednji dan po podpisu tega sporazuma oziroma naslednji dan po podpisu sporazumov o reševanju stavkovnih zahtev končajo stavkovne aktivnosti. Podpisniki sporazuma se strinjajo, da bo v primeru ponovne stavke, ki bi bila posledica kršitve tega sporazuma s strani Vlade RS, takšna stavka plačana.
12. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo takoj po podpisu tega sporazuma pospešeno pričela s konstruktivnim razreševanjem stavkovnih zahtev s sindikati, ki imajo poleg splošnih še svoje stavkovne zahteve, ter bo skladno z zakonom o stavki sklenila sporazume o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS.
13. Minister, pristojen za visoko šolstvo, do konca leta 2014 ne bo dajal soglasja k povečanju normativov za neposredno pedagoško obveznost.
14. Ta sporazum se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-249/2013/3
Ljubljana, dne 20. maja 2013
EVA 2013-2030-0037
Vlada Republike Slovenije
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve in javno
upravo
 
Koordinacija stavkovnih
odborov sindikatov javnega
sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE –
PERGAM
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI
IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE
IN NARAVE
SLOVENIJE
Mitja Šuštar
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Radivoj Uroševič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT CARINIKOV
SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA VARSTVA
SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90
SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA
SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek
NI PODPISAL
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV
SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA
SLOVENIJE
Darinka Avguštiner l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE –
PERGAM
Matija Cevc l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE
SLOVENIJE
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
SLOVENIJE
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT
LABORATORIJSKE MEDICINE
SLOVENIJE
Stane Tomšič l.r.
 
SINDIKAT NOVINARJEV
SLOVENIJE
Iztok Jurančič
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA
SLOVENIJE
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV
ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 –
KSS PERGAM
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE
PERGAM
Gregor Novak l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV
SLOVENIJE
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV
SLOVENIJE
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV
SURS
Aladar Belec l.r.
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT
SLOVENIJE
Marko Marinčič l.r.

AAA Zlata odličnost