Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1762. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 5301.

Na podlagi 9. točke 9. člena ter šestega, sedmega in osmega odstavka 10. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in režijskih obratov, ki proizvajajo in dobavljajo blago in storitve, navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
(1) Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
(2) Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV). Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno, morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z DDV. Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu te odredbe, sporočiti cene na drobno z DDV, razen za storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kjer morajo podjetja sporočiti zaračunane cene brez DDV, v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), (v nadaljnjem besedilu: U-Medo). Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji na debelo z DDV.
(3) Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega promocijskega znižanja.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje blago in storitve:
1. OSKRBA S PLINOM IN PARO
1.a povprečna cena zemeljskega plina iz prenosnega omrežja,
1.b uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem prek števca) iz distribucijskega omrežja za gospodinjske odjemalce po odjemnih skupinah,
1.c para in topla voda za daljinsko ogrevanje;
2. STORITVE OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
2.a oskrba s pitno vodo,
2.b odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
2.c zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
2.d obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
2.e odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
3. PRODAJA GORIVA
3.a neosvinčeni motorni bencini (NMB-95, 98 ali več oktanski motorni bencin),
3.b dizelsko gorivo,
3.c ekstra lahko kurilno olje (KOEL),
3.d kurilno olje srednje (mazut),
3.e letalsko gorivo,
3.f utekočinjeni naftni plin v jeklenkah in plinohramih za pogon in ogrevanje.
4. člen
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen za blago in storitve iz prejšnjega člena, če so zajeta že z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
5. člen
(1) Podjetja morajo pošiljati obvestila o spremembi cen ministrstvu na obrazcih, določenih v Prilogi 1, Prilogi 2, Prilogi 3 in Prilogi 4, ki so kot priloge sestavni del te odredbe.
(2) Na obrazcu v Prilogi 1 te odredbe podjetja pošiljajo obvestila o spremembi cen za vse blago in storitve, razen za storitve, navedene v Prilogi 2 te odredbe, Prilogi 3 te odredbe ter Prilogi 4 te odredbe. Obvestilo o spremembi cene za storitev oskrbe s pitno vodo ter storitvi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode podjetja pošiljajo na obrazcu v Prilogi 2 te odredbe, na obrazcu v Prilogi 3 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, na obrazcu v Prilogi 4 te odredbe podjetja pošiljajo obvestilo o spremembi cene za storitvi zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(3) Obrazci se objavijo tudi na spletni strani ministrstva. Obvestila pošljejo podjetja po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Sektor za storitve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: gp.mgrt@gov.si.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.
Št. 007-89/2013-15
Ljubljana, dne 15. maja 2013
EVA 2013-2130-0008
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost