Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1755. Zakon o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D), stran 5278.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o državnem pravobranilstvu (ZDPra-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2013.
Št. 003-02-5/2013-4
Ljubljana, dne 29. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O DRŽAVNEM PRAVOBRANILSTVU (ZDPra-D)
1. člen
V Zakonu o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 77/09) se za 68. členom dodata novo XII.a poglavje in novi 68.a člen, ki se glasita:
»XII.a POSEBNA DOLOČBA
68.a člen
Pri določanju osnovnih plač pomočnikov državnih pravobranilcev in državnih pravobranilcev se uporabljajo določbe o plačni lestvici in določbe, v skladu s katerimi se vrednosti plačnih razredov ne uskladijo, Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 46/13).«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-08/13-1/15
Ljubljana, dne 21. maja 2013
EPA 1187-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost