Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29. 5. 2013

Kazalo

1753. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), stran 5277.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2013.
Št. 003-02-5/2013-2
Ljubljana, dne 29. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS-R)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a in 40/12 – ZUJF) se v tretjem odstavku 25. člena drugi stavek črta.
2. člen
Za 44. členom se doda novo poglavje »XII.a POSEBNE DOLOČBE« in novi 44.a, 44.b, 44.c, 44.č in 44.d člen, ki se glasijo:
»44.a člen
(plačna lestvica do 31. decembra 2014)
(1) Ne glede na Prilogo 1 tega zakona se do 31. decembra 2014 za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja naslednja plačna lestvica:
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
| Plačni  | Osnovna plača | Plačni razred | Osnovna plača |
| razred  |   (v EUR)   |        |   (v EUR)   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   1   |      438,18|   34    |  1.587,91   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   2   |      455,71|   35    |  1.650,48   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   3   |      473,93|   36    |  1.715,51   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   4   |      492,89|   37    |  1.783,10   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   5   |      512,61|   38    |  1.853,35   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   6   |      533,11|   39    |  1.926,37   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   7   |      554,44|   40    |  2.001,31   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   8   |      576,61|   41    |  2.079,16   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|   9   |      599,68|   42    |  2.160,04   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  10   |      623,66|   43    |  2.244,07   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  11   |      648,61|   44    |  2.331,36   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  12   |      674,56|   45    |  2.422,05   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  13   |      701,54|   46    |  2.516,27   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  14   |      729,60|   47    |  2.614,15   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  15   |      758,78|   48    |  2.715,84   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  16   |      789,13|   49    |  2.821,49   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  17   |      820,70|   50    |  2.929,83   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  18   |      853,53|   51    |  3.042,34   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  19   |      887,67|   52    |  3.159,16   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  20   |      922,82|   53    |  3.280,48   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  21   |      959,36|   54    |  3.406,45   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  22   |      997,35|   55    |  3.537,25   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  23   |     1.036,85|   56    |  3.673,08   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  24   |     1.077,91|   57    |  3.814,13   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  25   |     1.120,59|   58    |  3.960,59   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  26   |     1.164,97|   59    |  4.112,68   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  27   |     1.211,10|   60    |  4.270,61   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  28   |     1.259,06|   61    |  4.434,60   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  29   |     1.308,92|   62    |  4.604,89   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  30   |     1.360,49|   63    |  4.781,71   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  31   |     1.414,10|   64    |  4.965,33   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  32   |     1.469,81|   65    |  5.156,00   |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
|  33   |     1.527,72|        |         |
+-----------+-----------------+---------------+-----------------+
(2) Od 1. januarja 2015 dalje se za določitev osnovnih plač javnih uslužbencev in funkcionarjev uporablja plačna lestvica, določena v Prilogi 1 tega zakona.
44.b člen
(določitev vrednosti plačnih razredov)
Določitev vrednosti plačnih razredov iz prejšnjega člena ne pomeni usklajevanja vrednosti plačnih razredov v skladu s 5. členom tega zakona.
44.c člen
(uskladitev osnovnih plač v letu 2014)
Ne glede na določbo 5. člena tega zakona se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014 ne uskladijo.
44.č člen
(redna delovna uspešnost)
Ne glede na določbe 22. in 22.a člena tega zakona javnim uslužbencem in funkcionarjem do 31. decembra 2014 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
44.d člen
(delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)
(1) Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko do 31. decembra 2014 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
(2) Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2014 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.
(3) Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon. Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo dosedanji predpisi.
Št. 110-06/13-11/16
Ljubljana, dne 21. maja 2013
EPA 1185-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti