Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1750. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica, stran 5266.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12), ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 – spremembe in dopolnitve) je župan Občine Sevnica dne 16. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12 in 100/12 – popravek; v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev)
V obdobju po sprejemu Odloka in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih investitorjev in drugih uporabnikov, ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti, posamezne napake in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Podani so bili številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela Odloka.
Ravno tako je razlog za spremembe in dopolnitve Odloka uskladitev z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13), ki določa pogoje za umeščanje in gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
S sprejetjem sprememb in dopolnitev bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi izvedbenega dela odloka, ter izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorsko izvedbeni pogoji in druga določila izvedbenega dela.
3. člen
(območje, predmet in vrsta postopka)
Spremembe in dopolnitve Odloka zajemajo celotno območje Občine Sevnica, spreminja se tekstualni del izvedbenega dela, v grafičnem delu izvedbenega dela Odloka pa se zaradi ugotovljenih napak spremenijo nekatere tekstualne oznake podrobnejše namenske rabe prostora in oznake enot urejanja prostora oziroma tipov gradbenih enot. Podrobnejša namenska raba prostora se v grafičnem delu ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve se izvedejo po skrajšanem postopku, nanašajo pa se na posamezne spremembe in dopolnitve splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora.
Spremembe in dopolnitve Odloka obsegajo:
– spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela,
– obravnavo predlogov in pobud ter ugotovitve posameznih lastnikov zemljišč in investitorjev znotraj območij stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na spremembe tekstualnega dela s posameznimi popravki besedila,
– jasnejši in razumljivejši opis posameznih delov besedila s posamičnimi popravki besedila odloka.
Spremembe in dopolnitve odloka se izvedejo po skrajšanem postopku.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Ker gre za predvidene spremembe in dopolnitve izvedbenega dela odloka, ni predvidena pridobitev posebnih strokovnih rešitev.
5. člen
(roki za pripravo)
Spremembe in dopolnitve Odloka se izdela po naslednjem terminskem načrtu:
   – sklep o začetku priprave     maj 2013
  – izdelava osnutka         maj 2013
  – sodelovanje javnosti      junij 2013
  – sprejem            julij 2013.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Glede na predvidene spremembe in dopolnitve Odloka, se ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnosti nosilcev urejanja prostora.
7. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-0004/2013
Sevnica, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina