Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1748. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012, stran 5265.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; Uradni list RS, št. 14/13) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 17. redni seji dne 8. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2012 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------------+-------------+
|A.    |Bilanca prihodkov in odhodkov     |   v eurih|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|Skupina |Podskupina kontov           |Proračun leta|
|     |                    |     2012|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 2.559.340,18|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 2.411.249,26|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            | 2.148.661,84|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček    | 1.867.716,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |703 Davki na premoženje        |  172.301,04|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |704 Domači davki na blago       |  108.393,41|
|     |in storitve              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |706 Drugi davki            |    251,39|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  262.587,42|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |710 Udeležba na dobičku        |  150.892,48|
|     |in dohodki od premoženja        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |711 Takse in pristojbine        |   1.524,09|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |712 Globe in druge denarne kazni    |  91.706,81|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga     |    84,42|
|     |in storitev              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki      |  18.379,62|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI          |  64.600,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |  64.600,00|
|     |in neopredmetenih sredstev       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |  83.490,92|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih   |  83.490,92|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 2.232.913,89|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI             |  673.693,36|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |  150.234,36|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |401 Prispevek delodajalcev       |  24.077,85|
|     |za socialno varnost          |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve    |  460.974,15|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |409 Rezerve              |  38.407,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI            | 1.034.873,08|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |410 Subvencije             |  19.921,41|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |411 Transferi posameznikom       |  411.103,30|
|     |in gospodinjstvom           |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |412 Transferi neprofitnim organizacijam|  80.126,47|
|     |in ustanovam              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |413 Drugi tekoči transferi       |  523.721,90|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  494.786,14|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  494.786,14|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  29.561,31|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |431 Inv. transferi pravnim       |     0,00|
|     |in fizičnim osebam, ki niso prorač.  |       |
|     |uporabniki               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |432 Investicijski transferi      |  29.561,31|
|     |proračunskim uporabnikom        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  326.426,29|
|     |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|     |(750+751+752)             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |     0,00|
|     |DELEŽEV                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA            |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |  326.426,29|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     | –326.426,29|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV            |  572.751,03|
|     |NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA  |       |
|     |LETA (2010)              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2013
Dragomer, dne 8. maja 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina