Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1745. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja poslovno stanovanjske stavbe«, stran 5238.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) in Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 24. seji dne 23. 4. 2013 sprejel
A K T
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Izgradnja poslovno stanovanjske stavbe«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta »Izgradnja poslovno stanovanjske stavbe« (v nadaljevanju: projekt) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP. Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. Zasebni partner je pravna oseba ali fizična oseba, izbrana na javnem razpisu kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Slovenj Gradec skladno s Stanovanjskim programom Mestne občine Slovenj Gradec za obdobje 2006–2010, z dne 30. 6. 2006, sprememba z dne 27. 2. 2007 ter 19. 12. 2011 in četrto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) s tem aktom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta.
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev javno-zasebnega partnerstva.
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja poslovno stanovanjskega objekta na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
4. člen
(izvedba projekta)
Za potrebe realizacije projekta bo javni partner prenesel na zasebnega partnerja stavbno pravico v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni gradnji in uspešno izvedenem prevzemu objektov bosta javni in zasebni partner sklenila sporazum o delitvi etažne lastnine na zgrajenih objektih, ki bo v bistvenih elementih dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Na podlagi sporazuma o delitvi etažne lastnine bo javni partner prenesel dogovorjen sorazmeren delež lastninske pravice na delu zemljišča, kjer bo zgrajen zasebni del projekta, na zasebnega partnerja. Sorazmeren delež zemljišča, kjer bo zgrajen javni del projekta, bo ostal v lasti javnega partnerja.
Razdelitev projekta na javni in zasebni del ter vsebino dejavnosti, ki se bodo lahko izvajale v zasebnem delu projekta, določita javni in zasebni partner v postopku izbire zasebnega partnerja.
V javni del projekta sodi izgradnja stanovanjskih enot v obsegu, kot bo opredeljen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Skladno z razdelitvijo projekta na javni in zasebni del bosta partnerja vsak v svojem delu prevzela tveganje upravljanja in vzdrževanja zgrajenih objektov.
5. člen
(obveznosti javnega partnerja)
Javni partner bo v projekt vložil zemljišče, predvideno za pozidavo poslovno stanovanjskega objekta, komunalno opremo za potrebe zgrajenega objekta ter finančna sredstva, ki jih ima zagotovljena za namen izgradnje stanovanjskih enot.
6. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner prevzema obveznost izgradnje celotnega projekta (javnega in zasebnega dela projekta) skladno z veljavnimi upravnimi dovoljenji in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja.
Zasebni partner bo prevzel tudi obveznost priprave projektne dokumentacije v skladu z dogovorom doseženim v postopku izbire zasebnega partnerja in pridobitve veljavnega gradbenega dovoljenja za celoten projekt, opredeljen v prvem odstavku tega člena.
Zasebni partner bo moral zagotoviti tudi razliko do celote finančnih sredstev potrebnih za dokončanje projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja, potrebna za prevzem in delovanje zgrajenih objektov (npr. uporabno dovoljenje).
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
7. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Glede na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj in vložkov partnerjev v projekt se javno-zasebno partnerstvo, skladno s 27. členom ZJZP, izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
IV. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
8. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi v dnevnem časopisju.
V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje kandidatov.
9. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti, ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Kandidati morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo projekta javno-zasebnega partnerstva.
10. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Javni partner mora merila za izbor zasebnega partnerja oblikovati tako, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo ponudili večje število stanovanjskih enot, ki bodo uvrščena v javni del projekta.
11. člen
(pooblastilo)
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana.
O izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva odloči občinski svet.
12. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan po predhodnem soglasju občinskega sveta imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
V. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
13. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
14. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VI. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM
15. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo predvsem prevzeti poslovno tveganje financiranja projekta javno-zasebnega partnerstva in tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
VII. NAČIN FINANCIRANJA
16. člen
(način financiranja)
Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi sklenjene pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene med javnim partnerjem in izbranim zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, nanj prenesel sorazmeren del lastninske pravice na zemljišču predvidenem za izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta, ki bo opredeljen, kot zasebni del projekta. Javni partner bo zagotovil tudi komunalno opremo zemljišča ter del finančnih sredstev.
V fazi javnega razpisa se lahko javni partner dogovori tudi za drugačen način financiranja projekta, kolikor bi se to izkazalo kot gospodarno.
VIII. NADZOR
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in občinski svet.
Na zahtevo občinskega sveta je župan dolžan poročati občinskemu svetu o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva.
18. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katere se preveri, ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.
19. člen
(veljavnost akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3520-15/2012
Slovenj Gradec, dne 24. aprila 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina