Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci, stran 5237.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 20. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci
1. člen
4. člen Pravilnika o podeljevanju denarnih nagrad študentom Občine Puconci (Uradni list RS, št. 40/11, dalje: Pravilnik) se spremeni tako, da glasi:
»Občina Puconci pristopi k Pomurski izobraževalni fundaciji, regijski štipendijski shemi – ustanovi, s katero sklene Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju podeljevanja nagrad študentom iz Občine Puconci.«
2. člen
Črtata se 5. in 6. člen Pravilnika.
3. člen
7. člena Pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Nagrada ob zaključku študijskega programa, s katerim se pridobi raven izobrazbe 6/1 in 6/2, znaša 195,00 €.
Nagrada ob zaključku študijskega programa, s katerim se pridobi raven izobrazbe 7, znaša 425,00 €.
Nagrada za pridobitev naziva magister/magistra znanosti znaša 700,00 €.
Nagrada za pridobljen naziv doktor/doktorica znanosti znaša 1.050,00 €.
Študentom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki so dosegli povprečno oceno študija 8 ali več, pripada poseben dodatek k nagradi, in sicer v višini:
– 50,00 € v primeru doseženega povprečja ocen študija najmanj 8 oziroma
– 100,00 € v primeru doseženega povprečja ocen študija najmanj 9.
Posebna nagrada se lahko podeli študentom, katerih zaključna študijska dela so neposredno vezana na območje Občine Puconci in znaša za zaključna dela, s katerimi se pridobi raven izobrazbe 6/1, 6/2 in 7 – 195,00 €, za doktorsko disertacijo in znanstveni magisterij pa 425,00 €.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se za besedico »Občan« doda vejica, besedica »in« pa se izbriše, za besedno zvezo »Občine Puconci« pa se doda besedilo »in na spletni strani Pomurske izobraževalne fundacije.«
5. člen
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/0013/2011
Puconci, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost