Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2013 z dne 27. 5. 2013

Kazalo

1742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2012, stran 5235.

Na podlagi določb Zakona o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10, 36/11), 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.), Zakona za uravnoteženje javnih financ ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12) in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 20. redni seji dne 16. 4. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2012, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2012 obsega:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.774.236,38|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.883.649,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.718.512,03|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.477.176,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7000 Dohodnina              | 2.477.176,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  164.938,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7030 Davki na nepremičnine        |  102.606,49|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7031 Davki na premičnine         |    287,90|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7032 Davki na dediščine in darila    |   21.928,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7033 Davki na promet nepremičnin in na  |   40.114,90|
|   |finančno premoženje           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   76.397,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7047 Drugi davki na uporabo blaga in   |   76.397,83|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  165.137,37|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   55.501,70|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7102 Prihodki od obresti         |    563,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7103 Prihodki od premoženja       |   54.938,23|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.964,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7111 Upravne takse in pristojbine    |   1.964,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |   4.963,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7120 Globe in druge denarne kazni    |   4.963,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  102.707,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7141 Drugi nedavčni prihodki       |  102.707,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  257.868,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   59.933,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7200 Prihodki od prodaje zgradb in    |   59.933,21|
|   |prostorov                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  197.935,00|
|   |neopredmetenih sredstev         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7220 Prihodki od prodaje kmetijskih   |   5.356,00|
|   |zemljišč in gozdov            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7221 Prihodki od prodaje stavbnih    |  192.579,00|
|   |zemljišč                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |  115.086,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |  115.086,21|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7300 Prejete donacije in darila od    |  115.086,21|
|   |domačih pravnih oseb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  517.632,56|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  517.632,56|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7400 Prejeta sredstva iz državnega    |  504.388,80|
|   |proračuna                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7401 Prejeta sredstva iz občinskih    |   13.243,76|
|   |proračunov                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.743.799,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 1.399.734,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  236.451,03|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4000 Plače in dodatki          |  207.673,64|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4001 Regres za letni dopust       |   4.987,77|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4002 Povračila in nadomestila      |   12.215,99|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4005 Plače za delo nerezidentov po    |   11.292,60|
|   |pogodbi                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4009 Drugi izdatki zaposlenim      |    281,03|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   40.042,65|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4010 Prispevek za pokojninsko in     |   18.893,20|
|   |invalidsko zavarovanje          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje|   14.611,97|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4012 Prispevek za zaposlovanje      |    125,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4013 Prispevek za starševsko varstvo   |    209,83|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4015 Premije kolektivnega dodatnega in  |   6.201,74|
|   |pokojninskega zavarovanja, na podlagi  |       |
|   |ZKDPZJU                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  935.154,61|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4020 Pisarniški in splošni material in  |   99.965,69|
|   |storitve                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4021 Posebni material in storitve    |   11.580,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4022 Energija, voda, komunalne storitve |  132.215,68|
|   |in komunikacije             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4023 Prevozni stroški in storitve    |   2.888,13|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4024 Izdatki za službena potovanja    |   2.504,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4025 Tekoče vzdrževanje         |  483.434,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4026 Poslovne najemnine in zakupnine   |   87.708,57|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4027 Kazni in odškodnine         |   1.629,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4029 Drugi operativni odhodki      |  113.227,59|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |  123.619,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4031 Plačila obresti od kreditov –    |  118.786,22|
|   |poslovnim bankam             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4033 Plačila obresti od kreditov – drugim|   4.833,09|
|   |domačim kreditodajalcem         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   64.466,70|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4090 Splošna proračunska rezervacija   |   22.962,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4091 Proračunska rezerva         |   41.206,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4093 Sredstva za posebne namene     |    297,27|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.248.472,86|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   29.661,94|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4102 Subvencije privatnim podjetjem in  |   29.661,94|
|   |zasebnikom                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  325.598,72|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4111 Družinski prejemki in starševska  |   9.600,00|
|   |nadomestila               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4112 Transferi za zagotavljanje socialne |   4.757,57|
|   |varnosti                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4119 Drugi transferi posameznikom    |  311.241,15|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|   93.894,06|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4120 Tekoči transferi nepridobitnim   |   93.894,06|
|   |organizacijam in ustanovam        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  799.318,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4131 Tekoči transferi v sklade socialnega|   24.005,93|
|   |zavarovanja               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4132 Tekoči transferi v javne sklade   |    754,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4133 Tekoči transferi v javne zavode   |  774.557,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 2.014.672,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.014.672,30|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4200 Nakup zgradb in prostorov      |  350.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4202 Nakup opreme            |   4.473,18|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4204 Novogradnje, rekonstrukcije in   |  783.081,22|
|   |adaptacije                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove |  775.574,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev |   17.276,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4208 Študije o izvedljivosti projektov, |   84.267,64|
|   |projektna dokumentacija, nadzor in    |       |
|   |investicijski inženiring         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   80.920,06|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   13.684,38|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4310 Investicijski transferi       |   10.874,00|
|   |nepridobitnim organizacijam in ustanovam |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4311 Investicijski transferi javnim   |   1.333,71|
|   |podjetjem in družbam, ki so v lasti   |       |
|   |države ali občin             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4314 Investicijski transferi posameznikom|   1.476,67|
|   |in zasebnikom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   67.235,68|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4323 Investicijski transferi javnim   |   67.235,68|
|   |zavodom                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –969.563,14|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|   |minus skupaj odhodki)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –846.507,30|
|   |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|   |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  235.442,24|
|   |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|   |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   70.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   70.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   70.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |7504 Prejeta vračila danih posojil od  |   70.000,00|
|   |privatnih podjetij            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   70.000,00|
|   |DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   70.000,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |   70.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |4404 Dana posojila privatnim podjetjem  |   70.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          | 1.190.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.190.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 1.190.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 1.190.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |  241.322,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  241.322,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  241.322,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam |  231.647,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |5503 Odplačila kreditov drugim domačim  |   9.674,56|
|   |kreditodajalcem             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –20.885,54|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  948.677,60|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  969.563,14|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|    617,90|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Potrdi se presežek odhodkov nad prihodki v višini 20.885,54 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.
4. člen
Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2013
Mozirje, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

AAA Zlata odličnost